Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 13.djvu/684

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈԻԹՅՈԻՆ ՀՍՍՀ հասարակական U պետական կարգը Քաղաքական սիստեմը t • ․t• 8 Տնտեսական սիստեմը t 8 Սոցիալական զարգացումը Utմշակույթը 9 Արտաքին քաղաքական գործունեությունը և սոցիալիստա– կան հայրենիքի պաշտպանությունը t9 Պետությունը U անհատը 10 ժողովրդական դեպուտատների սովետները U նրանց ընտ– րության կարգը 11 Պետական իշխանության ն կառավարման բարձրագույն մարմինները t․ 11 Պետական իշխանության և կառավարման տեղական մար– մինները t12 Դատարանը, իրավարարությունը, դատախազությունը ․ 13 Գերբը, դրոշը, հիմնը և մայրաքաղաքըt 13 Օրենսդրություն t 13 Գործող օրենսդրությունը ․ ․ »t ․ 14 Վարչատարածքային բաժանում ՀՍՍՀ վարչատարածքային բաժանումը ․․․․․․․․․ 18 Բնակչություն t23 Հայերը t27 Բնություն էւ բնական ռեսուրսներ Երկրաբանական կառուցվածք 29 Շերտագրություն 30 Տեկտոնիկա t ․․․․․․․ ․․․․ 33 Մագմայականություն և Փոխակերպություն ․․․․․․․ 38 Երկրաֆիզիկական բնութագիր tt ․ ․․․․․ 41 Ինժեներաերկրաբանական բնութագիր ․․․․․ ․․․ 44 Հանքային ռեսուրսներ t 46 Ռելիեֆ Լեռնագրություն t 52 Ռելիեֆի տիպերը t55 կլիմա 59 Ներքին ջրեր 63 Ջրային ռեսուրսների օգտագործումը • 67 Հողեր 67 Հողային ռեսուրսներ 70 Բուսական աշխարհ t 71 Կենդանական աշխարհ 76 ՀՍՍՀ Կարմիր գիրքըt 80 Բարձունքային լանդշաֆտային գոտիներ 80 Ֆիզիկաաշխարհագրական շրջաններ 81 Բնության պահպանությունttt86 Պատմություն Նախնադարյան համայնական հասարակարգ 88 Ստրկատիրական հասարակարգ Ուրարւոու (Արարատյան թագավորություն) „․•«․•• 91 ԵրՎ անդունիննրի թագավորություն օ 96 Հայաստանը հելլենիստական դարարշրջանում․ 97 Արշակունիների թագավորությունը I–IIItդդ 100 Ֆեոդալական հասարակարգ Վաղ ֆեոդալիզմի դարաշրջան t101 Արաբական տիրապետության ժամանակաշրջան ․․․․ 104 Հակաֆեոդալական շարժումներ 106 Զարգացած ֆեոդալիզմի դարաշրջան Բագրատունիների թագավորություն t106 Սելջուկյան թուրքերի տիրապետության ժամանակաշրջան 110 Հյուսիս–Արեելյան Հայաստանի ազատագրումը սելջուկ– յան թուրքերի տիրապետությունից U Զաքարյանների իշ– խանապետությունը t110 Թաթար–մոնղոլների տիրապետության ժամանակաշրջան ․ 111 ԿիԼիկյան Հայաստան t112 Ֆեոդալիզմի քայքայման դարաշրջան Հայաստանի քաղաքական վիճակը և սոցիալ՜տէւաեսական հարաբերությունները XIV–XVIII դդt 122 Հայ ազատագրական շարժումները XVII–XVIII դդ․ ․ ․ ․ 126 Հայաստանը XIX դարի առաջին կեսինt 129 Կապիտալիզմի դարաշրջան Հայաստանը XIX դ․ երկրորդ կեսին 145 Հայաստանը XIX դ․ վերջին –XX դ․ սկզբին 149 Սոցիալիզմի դարաշրջան Հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխությունը և սովետական իշխանության հաստատումը Հայաստանում 158 ՀՍՍՀ ժողովրդական տնտեսության վերականգնման ժա– մանակաշրջանում (1921 – 1925 թթ․)t 167 Սոցիալիստական շինարարության ծավալումը և սոցիալիզ– մի հաղթանակը (1926–1941 թթ․) t168 ՀՍՍՀ Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին (1941 – 1945 թթ․) t173 ՀՍՍՀ սոցիալիզմի ամրապնդման և հետագա զարգացման ժամանակաշրջանում (1946 – 1961 թթ․) 176 ՀՍՍՀ սոցիալիստական հասարակության կատարելագործ– ման ժամանակաշրջանում (1960 – 1980-ական թթ․) •t․ •t180 Հայկական գաղթավայրեր ե․ հայ սփյուոք Հայկական գաղթավայրերtt tt182 Հայ սփյուռք t186 ՀՍՍՀ տնտեսական ե․ մշակութային առնչությունները ՀՍՍՀ տնտեսական առնչությունները ՍՍՀՄ միութենական հանրապետությունների և արտասահմանյան երկրների հետ t 196 ՀՍՍՀ մշակութային առնչությունները t 198 Հայաստանի կոմունիստական կուսակցություն Մարքսիզմի տարածումը, սոցիալ–դեմոկրատական, բոլ– շևիկյան խմբակների ու կազմակերպությունների առաջա– ցումը Հայաստանում (1890-ական թթ․ –1904 թ․) ․․․․ 199 Հայաստանի բոլշևիկյան կազմակերպությունները ցարիզ– մի դեմ մղված պայքարում (1905 – 1917 թ․ փետրվար) ․ ․ 201 Հայաստանի բոլշևիկները Հոկտեմբերյան սոցիալիստա– կան մեծ հեղափոխության նյախապատրաստման և իրա– կանացման ժամանակաշրջանում (1917 թ․ մարտ–հոկտեմ– բեր) t204 Հայաստանի կոմունիստական կազմակերպությունները սովետական իշխանության հաղթանակի համար պայքա– րում (1917 թ․ հոկտեմբեր –1920 թ․ նոյեմբեր) ․․․․․ 206 Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը սոցիա– լիզմի կառուցման համար պայքարում (1921–1941 թթ․) ․t209 Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը Հայրե– նական մեծ պատերազմի տարիներին (1941 –1945 թթ․) ․ 213 Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության գործու– նեությունը ժողովրդական տնտեսության վերականգնման և սոցիալիստական հասարակարգի հետագա զարգացման ժամանակաշրջանում (1946 – 1961 թթ․) ․ t215 Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը սոցիա– լիստական հասարակության կատարելագործման ժամա– նակաշրջանում t ․․․․․ 218 Հայաստանի արհեստակցական միություններ t225 Հայաստանի լենինյան կոմունիստական երիտասարդա– կան միություն 230 Պիոներական կազմակերպություն 235 Հասարակական կազմակերպություններ, ստեղծագործա– կան միություններ, գիտական և մարզական ընկերություն– ներ Հասարակական կազմակերպություններ և մարզական ընկե– րություններ t236 Ստեղծագործական միություններ ․ t239 Դիտական ընկերություններ • t 240 Ժողովրդական տնտեսություն Ընդհանուր բնութագիրt 242 Արդյունաբերություն էներգետիկաt ․․․․․․․․․ 247 Քիմիական արդյունաբերությունt ․․․․․ 248 Մեքենաշինություն և մետաղամշակում ․․․․ ․․․․ 250 Գունավոր մետալուրգիա t255 Անտառանյութի, փայտամշակման և թղթի –թաղանթանյու– թի արդյունաբերությունt 257 Շինանյութերի արդյունաբերություն 258 Ապակու և ճենապակու–հախճապակու արդյունաբերություն 260 Թեթև արդյունաբերություն t261 Սննդի արդյունաբերություն ․․․․ 265 Մանրէակենսաբանական արդյունաբերություն ․․․ ․t272 Պոլիգրաֆիական արդյունաբերությունt ․ 272 Քփմիադեղագործական արդյունաբերություն ․ ․ ․ • ․t273 Տեղական արդյունաբերություն *t․ •t․ • ․ • 273 Ագրոարդյունաբերական համալիր Գյուղատնտեսություն t276 Բուսաբուծությունtt t283 Անասնաբուծություն ․․․․․t 286 Կերարտադրություն ․․․․․․ tt ․ ․ ․ 290 Անտառային տնտեսություն 291 Մելիորացում հողերի t 291 Շինարարություն և կապիտալ ներդրումներ Կապիտալ շինարարություն 293 Արդյունաբերական շինարարություն 293 Գյուղական շինարարություն 294 Բնակարանային և քաղաքացիական շինարարություն 295 Կապիտալ ներդրումներtt 295 Բնակարանային–կոմունալ տնտեսություն 296 Բնակչության կենցաղային սպասարկում t298