Jump to content

Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 4.djvu/304

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Այս էջը սրբագրված չէ

Հայ սովետական ժ. մեծ դեր է կատարել և կատարում է ՀՍՍՀ–ում սոցիալիզմի ու կոմունիզմի կառուցման հրատապ հար– ցերի լուծման գործում: Առաշին հնգամյակ– ների տարիներին հրապարակախոսական շնչով ու շերմ հայրենասիրությամբ էին հագեցված Ա. Մյասնիկյանի, Մ. Մռավ– յանի, Ա. Կարինյանի, Ե. Չուբարի, Ա. Հով– հաննիսյանի՝ կուսակցության և Հայաս– տանի տնտեսական շինարարության հար– ցերին նվիրված հոդվածները: Հայ սովետական ժուռնալիստների հե– տագա սերունդը (Հ. Միրզոյան, Հ. Քո– չար, Ա. Մնացականյան, Ս. Կուրտիկյան, Ա. Թադեոսյան, P. Մկրտչյան և ուրիշ– ներ) ակտիվ մասնակցություն ունեցավ Հայրենական մեծ պատերազմի հաղ– թարշավի, թիկունքի հերոսական աշ– խատանքների և ետպատերազմյան խա– ղաղ շինարարության հարցերի լուսաբան– մանը: Գրկ. MapKC K. h SHreabc Փ., Օ nenara, M., 1963; JleHHH B.H.,0 ne^ara, M., 1959; O napmftHOH h coBeTCKoii nenara, paflHOBenjaHHH h TejieBH/jeHira, C6. aok . H MaTepnajioB, M., 1972; 2KypHajmcTmca (c6. cTaTefl), s. 1–3…, M., 1971–73..,

ԺՈՒՌՆԱԼԻՍՏՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ ՍՍՀՄ, սովետական մամուլի, հեռուստատեսու– թյան, ռադիոհաղորդումների, տեղեկատու գործակալությունների և հրատարակչու– թյունների պրոֆեսիոնալ աշխատողների կամավոր ստեղծագործական հասարա– կական կազմակերպություն: Ստեղծվել է 1959-ին: 1975-ին ուներ 60 հզ. անդամ: Գլխավոր ղեկավար մարմինը 5 տարին մեկ գումարվող Համամիութենական հա– մագումարն է: Ընթացիկ գործունեությու– նը ղեկավարում է վարչությունը, ստեղծա– գործական և կազմակերպական աշխա– տանքը՝ քարտուղարությունը: Աշխա– տանքները վարում են ստեղծագործական հանձնախմբերը և տեղական ու կենտրո– նական վարչություններին կից գործող սեկցիաները, կազմակերպվում են գիտա– գործնական կոնֆերանսներ, սեմինար– ներ, սիմպոզիումներ, մրցույթներ, հան– դիպումներ, լուսանկարչական ցուցահան– դեսներ: Կառուցված է տերիտորիալ–ար– տադրական սկզբունքով: Մոսկվայում է ժուռնալիստի Կենտրոնական տունը: Հաստատված են ՄՄՀՄ ԺՄ մրցանակներ: ժուռնալիստների միշազգային կազմա– կերպության (ԺՄԿ) անդամ է, մասնակ– ցում է միշազգային հանդիպումներին: Հրատարակություններ են. <Զա ռուբեժոմ» («3a py6e)KOM») շաբաթական հանդեսը, <ժուոԱաւիաո> (<)KypHajiHCT>), «Մովետս– կոյե ֆոտո» («CoBeTCKoe <J)°to»), «Դեմո– կրատիչեսկի ժուռնալիստ» («,ZJeMOKpaTH- necKHH HcypHajiHCT») (ԺՄԿ–ի ռուս, հրա– տարակություն), «Ինֆորմացիոննի վեստ– նիկ» («MH(|)OpMaiJHOHHbIH BCCTHHK») Ա1մ" սագրերը: Հայաստանի ԺՄ կազմակերպվել է 1959-ին: Գլխավոր ղեկավար մարմինը հանրապետական համագումարն է: Ըն– թացիկ շրշանում գործերը վարում է վար– չության քարտուղարությունը: 1976-ին գործում էր 17 սեկցիա և հանձնաժողով (արդյունաբերական, գյուղատնտեսական, հրապարակախոսական, սպորտային սեկ– ցիաներ, ստորին մամուլի U բանգյուղ– թղթակիցների, պատանի թղթակիցների հետ տարվող աշխատանքների հանձնա– ժողովներ են): Ունի 1380 անդամ: Վարչու– թյան նախագահներն են եղել Կ. Վար– դանյանը (1959–62), Խ. Հովակիմյանը (1962–70): 1970-ից նախագահն է Ա. Խա– չիկյանը: Ա» ԳնորգյաԱ