Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 5.djvu/557

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ներում քննարկվեցին Մերձավոր Արևել– քում ստեղծված դրության հետ կապված հարցեր: Հանդիպումների մասնակիցնե– րը վճռականորեն հայտարարեցին իրենց պաւորաստակամությունը արաբ, ժողո– վըրդին բազմակողմանի օգնություն ցույց տալու մասին: 1968-ի մարտի 23-ին (Դրեզ– դեն), մայիսի 8-ին (Մոսկվա), հուլիսի 14–15-ին (Վարշավա), օգոստ. 3-ին (Բրա– տիսլավա) կայացած սոցիալիստական երկրների կոմունիստական և բանվորա– կան կուսակցությունների և կառավարու– թյունների ղեկավար գործիչների հանդի– պումների ժամանակ քննարկվեցին քաղ. և տնտ. զարգացման և համագործակցու– թյան, միջազգային դրության և համաշ– խարհային կոմունիստական և բանվորա– կան շարժման կարևորագույն պրոբլեմ– ները: 1969-ի դեկտ. 3–4-ին (Մոսկվա) տեղի ունեցավ սոցիալիստական երկըր– ների կուսակցական և պետական ղեկա– վար գործիչների հանդիպում: Հրատարակ– վեց հայտարարություն Վիետնամի նկատ– մամբ կատարված ագրեսիայի մասին: 1970-ի փետր. 24–25-ին (Աոֆիա) կայա– ցավ սոցիալիստական երկրների կոմու– նիստական և բանվորական կուսակցու– թյունների ներկայացուցիչների հանդի– պում: Համաշխարհային կոմունիստական շարժման զարգացման հարցերին, ինչ– պես նաև արտաքին քաղաքականության պրոբլեմներին էին նվիրված 1971-ի օգոստ. 2-ին, 1972-ի հուլիսի 31-ին, 1973-ի հուլիսի 30–31-ին (բոլորն էլ՝ Ղրիմում) և դեկտ. 18–19-ին (Մոսկվա) կայացած սոցիալիս– տական երկրների կոմունիստական և բանվորական կուսակցությունների ղեկա– վարների բարեկամական հանդիպումնե– րը: 1974-ի հունվ. 22–23-ին (Մոսկվա), 1975-ի մարտի 4–5-ին (Պրագա), սոցիա– լիստական երկրների կոմկուսների ղեկա– վարների մարտի 18-ին (Բուդապեշտ), կո– մունիստական և բանվորական կուսակ– ցությունների ԿԿ–ների քարտուղարների և ՏՓԽ անդամ երկրների կառավարու– թյունների ղեկավարների տեղակալների սեպտ. 10–12-ին և հոկտ. 9-ին (Մոսկվա), սոցիալիստական երկրների կոմկուսների ղեկավարների և կոմունիստական ու բան– վորական կուսակցությունների ԿԿ–ների քարտուղարների դեկտ. 9-ին (Վարշավա), 1976-ի հունվ. 26-ին (Վարշավա), սոցիա– լիստական երկրների կոմունիստական և բ անվորական կուսակցությունների պատ– գամավորությունների ղեկավարների մար– տի 4-ին (Մոսկվա), որոնցում մտքեր փո– խանակվեցին սոցիալիստական և կոմու– նիստական շինարարության ընթացքի, սոցիալիստական պետությունների միջև բազմակողմանի համագործակցության զարգացման, համաշխարհային կոմունիս– տական շարժման, միջազգային ակտուալ պրոբլեմների շուրջ: Սոցիալիստական երկրների կոմունիս– տական և բանվորական կուսակցություն– ների Կենտկոմի քարտուղարների խոր– հըրդակցություններում (1977–ի մարտին, Սոֆիա, մայիսին՝ Վարշավա) նշվեց Հոկ– տեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղա– փոխության միջազգային, եղբայրական կուսակցությունների վերջին տարիներին կայացած համագումարների պատմական նշանակությունը: Կոմունիստական շարժ– ման մեջ կարևոր քաղ. երևույթ էր կոմու– նիստական և բանվորական 75 կուսակ– ցությունների ներկայացուցիչների «Պրոբ– լեմի միրա ի սոցիալիզմա» («ripo6jieMH MHpa h conHaJin3Ma») հանդեսի նյութերի քննարկումը (ապրիլ, Պրագա): 50-ական թթ. վերջից կանոնավոր գու– մարվում են Եվրոպայի երկրնե– րի կոմունիստական և բան– վորական կ ու ս ա կ ց ու թ յ ու ն– ների ներկայացուցիչների խորհրդակցություններ: 1958-ի հունիսին (Բեռլին), 1959-ի ապրիլին (Բրյուսել), նոյեմբերին (Հռոմ), 1963-ի մարտին (Բրյուսել), 1964-ի դեկտեմբե– րին (Օստենդե, Բելգիա), 1965-ի հունիսին (Բրյուսել), 1966-ի մայիսին (Վիեննա), 1967-ի ապրիլին (Կարլովի Վարի), 1970-ի հունվարին (Մոսկվա), մայիսին (Փարիզ), սեպտեմբերին (Լոնդոն), հոկտեմբերին (Մոսկվա), 1971-ի հունվարին (Լոնդոն), օգոստոսին (Կոպենհագեն), 1972-ի հու– լիսին (Փարիզ), 1973-ի փետրվարին (Մոսկվա) կայացած խորհրդակցություն– ներում, կոնֆերանսներում, հանդիպում– ներում քննարկվել են Եվրոպայում խաղա– ղության և միջազգային անվտանգության, սպառազինությունների մրցավազքի, նեո– գաղութականության դեմ պայքարի ևն հարցեր: 1974-ի հունվարին (Բրյուսել), հունիսին (Փարիզ), սեպտեմբերին (Լյուքսեմբուրգ), հոկտեմբերին (Դյուսելդորֆ), հոկտեմբե– րին (Վարշավա), նոյեմբերին (Հռոմ), դեկտեմբերին (Բուդապեշտ) կայացած կոնֆերանսներում, հանդիպումներում, խորհրդակցություններում քննարկվել և մտքեր են փոխանակվել կապիտալիզմի ճգնաժամի սրման, սոցիալական առաջա– դիմության, դեմոկրատիայի, հանուն խա– ղաղության և սոցիալիզմի բանվոր դասա– կարգի և դեմոկրատական ուժերի միաս– նության ևն հարցեր: 1975-ի փետրվարին, ապրիլին, հոկտեմբերին, նոյեմբերին, ինչպես նաև 1976-ի հունվարին, մարտին, մայիսին տեղի են ունեցել Եվրոպայի կո– մունիստական և բանվորական կուսակցու– թյունների կոնֆերանսի նախապատրաստ– ման խմբագրական հանձնաժողովի նիս– տեր: 1975-ի փետրվար–մարտին (Դյուսել– դորֆ), ապրիլին (Հռոմ), մայիսին և դեկ– տեմբերին (Փարիզ), 1976-ի մարտին (Բրյուսել), հունիսին (Բեռլին) կայացած հանդիպումներում քննարկվել են Եվրո– պայի խաղաղության, անվտանգության, համագործակցության և սոցիալական առաջադիմության մի շարք հրատապ պրոբլեմներ: Բազմիցս կայացել են Եվրոպայի հյու– սիսային երկրների կոմկուսակցություն– ների խորհրդակցություններ (16 հանդի– պում), որոնցում քննարկվել են այդ երկըր– ների քաղ. և տնտ. դրությունը, խաղաղու– թյան համար պայքարի ևն հարցեր: 1977–ի հունիսին (Բրյուսել) Եվրոպայի կապիտա– լիստական երկրների կոմունիստական և բանվորական 17 կուսակցությունների ներկայւսցուցիչների հանդիպումը նվիր– ված էր հանուն արմատական դեմոկրա– տական վերափոխությունների բանվոր դասակարգի պայքարի ձեռք բերած փորձի Փոխանակմանը: Տեղի են ունեցել Ամերիկայի կ ո– մունիստական և բանվորա– կան կուսակցությունների ներկայացուցիչների խ ո ր– հըրդակցություններ: 1964-ի նոյեմբերին (Հավանա), 1969-ի նոյեմբեր– դեկտեմբերին (Սանտյագո), 1971-ի սեպ– տեմբերին և 1961-ի հուլիսին, 1962-ի սեպտեմբերին, 1964-ի Փետրվարին, 1965-ի սեպտեմբերին, 1967-ի հունիսին, 1969-ի նոյեմբերին, 1971-ի հունիսին, 1972–74-ի մայիսին կայացած Ամերիկյան մայր ցամաքի երկրների կոմունիստա– կան և բանվորական կուսակցություն– ների ու 1975-ի հունիսին (Հավանա) տեղի ունեցած Լատինական Ամերիկայի և Կարիբյան ավազանի երկրների կոմ– կուսակցությունների խորհրդակցություն– ներում քննարկվել են այդ շրջանի ժողո– վուրդների ազգային–ազատագրական պայքարի հզորացման, միջազգային կո– մունիստական շարժման միասնության, ԱՄՆ–ի իմպերիալիստական քաղաքակա– նության մերկացման և միջազգային իրա– դրության հետ կապված այլ հարցեր: Ավանդական են դարձել Արաբա– կան երկրների կոմու նիստ ա– կան կուսակցությունների ներկայացուցիչների խոր– հըրդակցությունները: 1959-ի օգոստոսին, 1964-ի ապրիլին, դեկտեմ– բերին, 1966-ի ապրիլին, 1967-ի մայիսին, 1968-ի հուլիսին, 1970-ի սեպտեմբերին, 1971-ի հունվարին և հուլիսին, 1973-ի սեպտեմբերին, նոյեմբերին, 1975-ի ապրի– լին, 1976-ի դեկտեմբերին տեղի ունեցած հանդիպումներում, խորհրդակցություն– ներում ևն տեղի են ունեցել քննարկում– ներ միջազգային հրատապ պրոբլեմների, արաբ, երկրների բոլոր հեղափոխական ուժերի միության ամրապնդման, Իսրա– յելի ղեկավար շրջանների և նրանց հովա– նավորող ԱՄՆ–ի իմպերիալիստների ագ– րեսիվ ձգտումների հետ կապված, արա– բա–սովետական բարեկամության ամրա– պնդման, «Մերձավոր Արևելքում ստեղծ– ված իրադրության և կոմունիստների խըն– դիրները ներկա Փուլում», համաշխարհա– յին կոմունիստական և ազգային–ազատա– գրական շարժման մեջ մաոիզմի քայքա– յիչ դերի դատապարտման ևն հարցերի շուրջ: Պարբերաբար կայանում են մարք– սիստների միջազգայի ն–տ ե– սական կոնֆերանսներ, որոնց թվում՝ 1965 և 1967–76-ին (Մոսկվա, Պրագա, Բեռլին, Փարիզ, Աոֆիա, Բաղ– դադ) տեղի ունեցած գիտական կոնֆե– րանսները, գիտական նստաշրջանները, միջազգային տեսական կոնֆերանսները, միջազգային սիմպոզիումները նվիրված էին Կոմինտերնի VII կոնգրեսի 30-ամյա– կին, Փարիզի կոմունայի 100-ամյակին, «Հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հե– ղափոխության պատմական նշանակու– թյունը», «Մարքսիզմը և համաշխարհային հեղափոխական շարժման պրոբլեմները», «Լենինիզմը և համաշխարհային հեղափո– խական պրոցեսը». «Ֆրիդրիխ էնգելսը և կոմունիստական շարժումը», «Մոցիալիս–