Jump to content

Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 6.djvu/4

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Այս էջը սրբագրված է

ՀՍՀ ԳԻՏԱՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Վ. Հ. ՀԱՄԲԱՐՁՈԻՄՅԱՆ (նախագահ), Մ. Վ. ԱՐԶՈԻՄԱՆՅԱՆ (նախագահի տեղակալ), Ռ. Ա. ԱԹԱՅԱՆ, Ռ. Ա. ԱԼԵՔՍԱՆԴՐՅԱՆ, Ա. Ց. ԱՄԱՏՈԻՆԻ, Հ. Մ. ԱՅՎԱԶՅԱՆ, Բ. Հ. ԱՆԱՆԻԿՅԱՆ, Գ. Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ, Ա. Տ. ԱՍԼԱՆՅԱՆ, Հ. Ա. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, Ս. Ա. ԲԱԿՈԻՆՑ, Ս. Բ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ, Է. Ս. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ, Գ. Ա. ԳԱԼՈՅԱՆ, Ա. Ա. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, Ա. Հ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, Ա. Ա. ԵՍԱՅԱՆ, Ս. Ս. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ, Ջ. Լ. ԹՈՐՈՍՅԱՆ, Ջ. Պ. ԹՈՐՈՍՅԱՆ, Ա. Ղ. ԻՈՍԻՖՅԱՆ, Գ. Ս. ԽԱՆՋՅԱՆ, Հ. Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, Յու. Ե. ԽՈՋԱՄԻՐՅԱՆ, Ս. Տ. ՀԱԽՈԻՄՅԱՆ, Վ. Ե. ՀԱՄԱԶԱՍՊՅԱՆ, Ա. Հ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Վ. Մ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ. Լ. Պ. ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ, Բ. Ե. ՍԱՐԳՍՅԱՆ, Ա. Մ. ՄԱՐՋԱՆՅԱՆ. Ա. Ս. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ, Ս. Ն. ՄԵՐԳԵԼՅԱՆ, |Է. Մ. ՄԻՐԶԱԲԵԿՅԱՆ|, Է. Մ. ՄԻՐԶՈՅԱՆ, Լ. Վ. ՄԻՐԶՈՅԱՆ, Ս. Հ ՄԻՐԶՈՅԱՆ, Ա. Գ. ՆԱԶԱՐՈՎ, Վ. Բ. ՈՍԿԱՆՅԱՆ, Ռ. Հ. ՊԱՐՍԱՄՅԱՆ, Վ. Հ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, Է. Մ. ՋՐԲԱՇՅԱՆ, Գ. Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ, Գ. Խ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ, Գ. Գ. ՍԵՎԱԿ, Հ. Ռ. ՍԻՄՈՆՅԱՆ, Վ. Ն. ՍԿՈԲՅՈԼԿԻՆ, Լ. Հ. ՎԱԼԵՍՅԱՆ, Ս. Հ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, Գ. Ա. ՓԱՀԼԵՎԱՆՅԱՆ, Մ. Խ. ՔՈԹԱՆՅԱՆ, Վ. Բ. ՖԱՆԱՐՋՅԱՆ


ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱՃՅՈԻՂԱՅԻՆ ԽՄԲԱԳՐՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈԻԹՅԱՆ, ԵՐԿՐԱԲԱՆՈԻԹՅԱՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱՅԻ

Խմբագրման վարիչ Ղ. Տ. Մուրադյան (աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու), ավագ գիտական խմբագիր Է. Լ. Սարգսյան, գիտական խմբագիրներ Ժ. Մ. Գևորգյան, Հ. Գ. Համբարձումյան, Ռ. Ա. Հարությունյան, Պ. Ե. Օհանյան:

ԱՐՎԵՍՏԻ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Խմբագրմանբ վարիչ Վ. Ա. Հակոբջանյան, ավագ գիտական խմբագիրներ Պ. Կ. Հայթայան, Ա. Պ. Մարտիրոսյան, գիտական խմբագիրներ Վ. Գ. Մելքումյան, Ս. Ա. Սարուխանյան:

ԲԱՌԱՑԱՆԿԻ ԵՎ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՑՈԻՑԻՉԻ

Խմբագրման վարիչ Ե. Ս. Մաշուրյան, ավագ գիտական խմբագիրներ Ֆ. Ա. Աղվանյան, Ա. Մ. Արզումանյան, գիտական խմբագիրներ Հ. Ա. Գրիգորյան, Ա. Հ. Ժամկոչյան, Մ. Ա. Հարությունյան, Թ. Գ. Մակուչյան:

ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՔԻՄԻԱՅԻ

Խմբագրման վարիչ Լ. Խ. Կիրակոսյան, ավագ գիտական խմբագիր Ֆ. Մ. Աղամալյան, գիտական խմբագիրներ Ա. Ե. Պետրոսյան, Լ. Հ. Գրիգորյան:

ԳԻՏԱ–ԳՐԱԿԱՆ ՀՍԿԻՉ

Խմբագրման վարիչ Ռ. Հ. Հովհաննիսյան, ավագ գիտական խմբագիրներ Մ. Ի. Գրիգորյան, Զ. Ս. Դանիելյան, Մ. Ս. Զարեյան, Լ. Ս. Խուդոյան, Ս. Տ. Համբարձումյան, Ս. Ս. Հարությունյան, Ս. Մ. Հովհաննիսյան, Ս. Մ. Շարամբեյան, Է. Լ. Սարգսյան, գիտական խմբագիրներ Մ. Ա. Թելունց, Մ. Ա. Խաչատրյան, մատենագետներ՝ գիտական խմբագիրներ Կ. Կ. Ղաֆադարյան, Ժ. Վ. Սարգսյան:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼԵԶՎԻ

Խմբագրման վարիչ Վ. Բ. Վարդանյան, ավագ գիտական խմբագիր Խ. Հ. Կարադելյան, գիտական խմբագիրներ Ս. Կ. Ասլամազյան, Տ. Մ. Գամաղելյան, Ա. Պ. Չալգուշյան:

ԺՈՂԿՐԹՈԻԹՅԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ, ՄԱՄՈՒԼԻ, ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ, ՌԱԴԻՈՅԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ

Խմբագրման վարիչ |Գ. Ս. Քեշիշյան|, ավագ գիտական խմբագիր Շ. Ա. Խուրշուդյան, գիտական խմբագիրներ Շ. Գ. Ադամյան, Տ. Մ. Վարդանյան:

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ, ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ

Խմբագրման վարիչ Վ. Մ. Վարդանյան (պատմական գիտությունների թեկնածու), ավագ գիտական խմբագիր Մ. Ա. Կատվալյան, գիտական խմբագիրներ Վ. Գ. Ալեքսանյան, Վ. Վ. Գրիգորյան:

ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴՄԱՆ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅԱՆ

Խմբագրման վարիչ Ա. Ա. Ասլանյան, ՀՍՍՀ վաստակավոր նկարիչ, ավագ գիտական խմբագիրներ Ս. Ս. Արմաղանյան, Կ. Կ. Խաչատրյան, Ռ. Մ. Հովհաննիսյան, գիտական խմբագիրներ Ս. Պ. Գևորգյան, Լ. Գ. Իսկանդարյան, Է. Վ. Իվանյան, Թ. Ս. Կաժոյան, Ե. Տ. Մելիքյան, Պ. Վ. Սարգսյան, լուսանկարիչներ Ա. Գ. Բարսեղյան, Խ. Կ. Եփրանոսյան, Մ. Ս. Փետևոտյան:

ՍՍՀՄ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ

Խմբագրման վարիչ Ա. Ա. Պետրոսյան, ավագ գիտական խմբագիրներ Ս. Մ. Կրկյաշարյան, Ի. Թ. Մանուկյան:

ՍՄԿԿ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ, ՀԿԿ ՊԱՏՄՈՒԹՑԱՆ, ՄՒՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՑԱՆ

Խմբագրման վարիչ Ա. Ա. Լյուլիկյան, ավագ գիտական խմբագիր Ժ. Հ. Զիրոյան, գիտական խմբագիր Ա. Մ. Ղուբասարյան:

ՏՆՏԵՍԱԳՒՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ

Խմբագրման վարիչ Հ. Մ. Խաչատրյան, ավագ գիտական խմբագիրներ Ս. Ա. Գալստյան, Լ. Հ. Փարսադանյան, գիտական խմբագիր Վ. Ս. Ներկարարյան (տնտեսական գիտությունների դոկտոր):

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ

Խմբագրման վարիչ Վ. Վ. Պողոսյան (փիլիսոփայության գիտությունների թեկնածու), ավագ գիտական խմբագիր Ս. Ա. Սարգսյան, գիտական խմբագիր Կ. Թ. Սաիլյան:

ՖՒԶԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ

Խմբագրման վարիչ Գ. Ա. Եսայան, ավագ գիտական խմբագիրներ Շ. Ա. Գյուլխասյան, Ա. Հ. Դարբինյան, Հ. Հ. Հարությունյան, գիտական խմբագիրներ Յու. Հ. Ահարոնյան, Ռ. Ա. Խաչատրյան, Ա. Ն. Հովհաննիսյան:

ԲԱԺԻՆՆԵՐ

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ

Բաժնի վարիչ Մ. Ա. Գանջալյան, ավագ տեխնիկական խմբագիր Հ. Հ. Վարժապետյան, ինժեներ–թողարկիչ Ա. Վ. Գրիգորյան, օպերատոր–տպագրիչ Ռ. Մ. Խաչատրյան:

ՍՐԲԱԳՐԱԿԱՆ

Բաժնի վարիչ Ն. Պ. Անանիկյան, ավագ սրբագրիչներ Ա. Գ. Բարսեղյան, Հ. Ա. Գասպարյան, Թ. Վ. Հարությունյան, Ս. Ա. Հովհաննիսյան, Հ. Գ. Մուրադյան, Ա. Ս. Պահուտյան, Լ. Վ. Սարգսյան, սրբագրիչներ Գ. Լ. Դրացյան, Է. Ա. Խանիկյան, Օ. Դ. Միքայելյան:

ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՄԱՆ

Բաժնի վարիչ Լ. Ն. Գալոյան, ավագ խմբագիր Ջ. Ս. Տակիլյան, խմբագիր Է. Ք. Սուքիասյան: