Էջ:Հանրամատչելի բժշկական հանրագիտարան (Popular medical encyclopedia).djvu/765

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված էԹիրոկալցիտոնին - 426/2

Թիրօքսին - 426/2, 524/3

Թլիպածեփուկաբորբ - 306/1

Թլիպաճարպ - 57/3

Թլիպանեղացում - 230

Թլվատություն - 230, 293/3

Թմբկաթաղանթ - 23/1

Թմբկաթաղանթապատվաստում - 25/1, 735/2

Թմբկաթաղանթի ճեղք - 25/1

Թմբկախոռոչ - 23/1

Թմրամոլություն - 231,713/3

- պայքարը - 232/1

Թմրանյութային քաղցի համախտանիշ - 231/3

Թոքաբշտիկներ - 548/1

Թոքաբորբ - 232

- երեխաների - 233/2

- կրուպային - 232/3

- սուր - 232/3

- քրոնիկական - 232/3

- օջախային - 232/3

Թոքախտ, տես Տուբերկուլոզ

Թոքային սիրտ - 550/2

Թոքափքանք - 233

- բնածին - 233/3

Թոքեր - 547/3

Թոքերի այտուց - 234

- պտղի բնածին ընդհանուր - 535/2

Թոքերի էմֆիզեմա, տես Թոքափքանք

Թոքերի կենսական տարողություն - 549/2

Թոքերի կրուպային բորբոքում - 232/3

Թոքերի փոշեգարություն - 234, 725/1

Թռչնախտ - 234

Թռչուն, թռչնամթերք - 235

- պահպանումը - 641/1

Թռչուններ - 224/3

Թրթռում - 235

- ընդհանուր - 235/3

- տեղային - 235/2

Թրթռումային հիվանդություն - 235/3

Թրոմբ - 236/1

Թրոմբոցիտներ - 84/3

Թրոմբոֆլեբիտ - 236

- դեմքի - 236/1

- թափառող - 236/2

- լարվածությունից առաջացող - 236/2

- մակերեսային - 236/2

- սուր - 236/1

- քրոնիկական - 236/1

Թրջոցներ աչքերի - 55/1

Թութք - 236

- արտաքին - 236/3

- ներքին - 236/3

Թուլամտություն - 418/1

Թույներ արյունային - 242/1

- երիկամային - 242/1

- լյարդային ֊ 242/1

- նյարդային - 242/1

- ստամոքսաղիքային - 242/2

- սրտային - 242/1

Թույներ արդյունաբերական - 237

Թունաբանություն - 237

Թունածնություն - 94/3

Թունավոր բույսեր - 238

Թունավոր կենդանիներ - 240

- ակտիվ - 240/2

- պասսիվ - 240/1

Թունավոր նյութեր - 131, աղ., 730/2

- գրգռող ազդեցության - 132, աղ.

- ընդհանուր թունավորման - 132, աղ.

- հեդձուցիյ ազդեցության - 132,

- հոգեքիմիական ազդեցության - 133, աղ.

- մաշկապալարային - 131, աղ.

- նյարդալուծանքային — 131, աղ.

Թունավորումներ - 241

- ադամսիտով - 132, աղ.

- ալկոհոլով և դրա փոխնյութերով - 245/1

- անաբազին սուլֆատով - 248/1

- անիլինային ներկերով - 243/3

- սննդային - 250/2

- - բակտերիային - 250/2

- բորդոյան հեղուկով - 247/3

- բրոմմեթիլով - 248/2

- գրանոզանով - 247/2

- դեղապատրաստուկներով - 244/1

- դժգույն գարշասնկով - 246/1

- եռաքլոր էթիլենով - 244/1

- երկքլոր էթանով - 244/1

- զոոցիդներով - 247/2

- Էթիլեն գլիկոլով - 245/2

- թունավոր բույսերով - 249/1

- թունավոր ձկներով - 250/1

- թունաքիմիկատներով - 247/1

- ծծմբային անհիդրիդով - 248/1

- կարբոֆոսով - 247/1

- կենդանական թույներով - 250/1

- կենցաղային քիմիայի պատրաստուկներով - 243/3

- կոսմետիկական միջոցներով - 243/1

- հանգստացնող պատրաստուկներով - 244/1

- հեքսաքլորանով - 248/2

- հեքսաքլոր բութադիենով - 248/2

- ճանճասպանով - 246/2

- մեթիլ սպիրտով - 245/3

- մերկուրանով - 247/2

- միջատասպաններով - 243/1

- մկնդեղով - 247/3

- նիկոտին սուլֆատով - 248/1

- շմոլ գազով - 246/2

- պախիկարպինով - 244/3

- պղնձարջասպով - 247/3

- սապոնիններով - 249/3

- սնկերով - 246/1, 635/2

- ցինկի ֆոսֆիդով - 247/2

- փարիզյան կանաչով - 247/3

- քառաքլոր ածխածնով - 244/1

- քացախաթթվով - 243/1

- քինինով - 244/3

- քնաբերներով - 244/2

- քլորոֆոսով - 247/1

Թունաքիմիկատներ գյուղատնտեսական - 251

- սննդամթերքներում - 251/3

Թուրմեր - 179/1

Թուք - 102/3, 252/3, 483/1

Թքագեղձեր - 252, 102/3, 483/1

Թքահոսություն - 410/2

Թքարտադրություն - 252

Ժ

Ժանտախտ - 253

Ժառանգական հիվանդություններ - 253, 147/2, 738/3

Ժառանգականություն - 255, 148/2, 337/1

Ժառանգակիր, տես Գեն

Ժառանգում հատկանիշների - 256/3

- աուտոսոմա - դոմինանտային - 257/1

- աուտոսոմա - ռեցեսիվային - 257/1

Ժողովրդագրական անցում - 258/2

Ժողովրդագրական գործընթացներ - 258

Ժողովրդագրական հեղափոխություն - 258/2

Ժողովրդական բժշկություն - 259, 386/2

Ի

Իգածին հորմոններ - 526/1

Իդիոսինկրազիա - 260, 10/3

Իզոհակածիններ - 79/2

Իզոհակամարմիններ - 79/2

Իզոֆերմենտներ - 753/3

Իմպլանտացիա - 578/3

Իմպոտենցիա, տես Սեռական անկարողություն

Իմունաբանական հակազդեցություն - 264/2

Իմունաբանական հսկողություն - 266/2

Իմունաբանություն - 260

Իմունաընկճողներ - 264/3, 724/3

Իմունային անբավարարության հիվանդություններ - 265/2

Իմունային անբավարարություն - 265/2

Իմունային գրոհ - 265/3

Իմունիտետ - 261

- ակտիվ - 261/1, 315/1

- ձեռքբերովի - 315/1

- պասսիվ - 261/1, 316/1

- փոխպատվաստումային - 263/2, 724/3

Իմունոգենետիկա - 149/2, 263/1

Իմունոգլոբուլիններ - 144/3, 262/2, 653/2

Իմունոդեպրեսանտներ, տես Իմոլնաընկճողներ

Ինդուկտաջերմաբուժություն - 212/2

Ինհալատորներ - 268/1

Ինհալացիա - 267

- գոլորշային - 268/1

Ինհիբիտորներ վիրուսների - 261/3

- ֆերմենտների - 753/1

Ինոզիտ - 682/1

Ինսեկտիցիդներ, տես Միջատասպան միջոցներ

Ինսուլին - 152/1, 426/3, 525/3

Ինսուլոմա - 718/3

Ինսուլտ, տես Կաթված

Ինվազիա - 94/3

ԻՆտեստինոսկոպիա, տես Բարակաղեդիտում

Ինտերմեդին - 427/3, 523/3

Ինտերնեյրոններ, տես Միջադիր նեյրոններ

Ինտերոռեցեպտորներ, տես Ներքին ընկալիչներ

Ինտերֆերոն - 268, 151/3

Ինքնաալերգիա - 11/1

Ինքնաբեր վիժում - 676/3

Ինքնաբուժում - 268, 242/3

Ինքնաթոր օղի - 269

Ինքնաթունավորում - 269

Ինքնաիմունային հիվանդություններ - 265/1

Ինքնաիմունիտետ - 265/3

Ինքնահակամարմիններ - 265/3

Ինքնահսկում - 270

Ինքնամարզում - 271

Ինքնամերսում - 496/1

Ինքնաներշնչում - 526/2

Ինքնասուններ - 94/1

Ինքնավար նյարդային համակարգ - 531/2, 668/2

Ինքնապատվաստում - 724/2

Ինքնափոխպատվաստում - 724/2

Ինքնաօգնություն - 56/2

- վերին շնչուղիների օտար մարմինների ժամանակ - 749/2, 3

Ինֆանտիլիզմ - 619/3

Իոնացնող ճառագայթում - 271

Իպրիտ - 131, աղ.

Իռիգոսկոպիա - 599/2

Իրիդոցիկլիտ - 272

Իրիտ, տես Ծիածանաթաղանթի բորբոքում

Լ

Լաբիրինթաբորբ - 25/1

Լազերային ճառագայթում - 272/1

Լազերներ բժշկության մեջ - 272

Լակտազ - 752/1

Լակտոզ, տես Կաթնաշաքար

Լակտատդեհիդրոգենազ - 753/3

Լակտոտրոպ հորմոն - 427/3

Լամբլիաներ - 272/3

Լամբլիոզ - 272

Լայն երիզորդ - 192/2

Լանգերհանսյան կղզյակներ - 426/3

Լապարոսկոպիա, տես Որովայնադիտում

Լարան - 88/3

Լարինգիտ, տես Կոկորդաբորբ

Լեզվաբորբ - 101/3

Լեզվի պտկիկներ - 102/2

Լեզու - 102/2

Լեղանոթների բորբոքում - 488/3

Լեղապարկ - 485/2

Լեղապարկի բորբոքում - 273