Էջ:75-55 Թորոս Թորանեան.djvu/24

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


← [[]] ԹՈՐՈՍ ԹՈՐԱՆԵԱՆ

ՀԱՑ ԱԱՄՈԻԼԻՆ ԱՄԵՆԱՀԱՍ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑԸ

[[Հեղինակ:|]]

[[]] →

[[Կատեգորիա:]] Հ Բ C Մ -Հ Ե Ը ի Լիբանանի Շրջանակի Պաշտոնաթերթ «Խօսնակ»ի խմբագրութիւնը սոյն գիրով կնղջսւնէ սփիւոքահայ գրագետ եւ բաղմարղիւն հրատարակիչ Թ Թորանեանի ծննղեան 7Տ ամենայ յոբեյեանը

Արտ սուով ո ր երեւոյթ մրն ե ան սփիւոքահայ Աևր գրակա- նութեան մեջ Ասպարեզով թեեւ բժիշկ. բայց կոչումով մնաց ամբող¬ ջանալը գրագետ ու հայ մամայի ամենահաս աշխատակից Լայնա¬ հուն գետի մը նման, իր գրական ստեղծագործու թեան մեջ ան եղաւ առատահոս եւ արագակաց. հասստարիմ գրոգի իp կոչումին m իր խաոնու ածքին

«Սեր. նաիրամ եւ ծաոայաթիւն» Ահաւասի կ իր գրականութեան գնայուն յատկանիշներր Միակ մեկնակետը իր գրական ներկայաթեան: Իր կեանքի 75 ամեակին. ան լի է, եր[։տւսսարգի խանղավա- ոաթեամբ ու կորովով Արեւշատաթիւն եւ քաջառողջ կեանք, որպեսզի կարենա| բաղ մապատկեյ թիլը իր գրական երկերուն ԽՄԲԱԳՐՈԻԹԻԻՆ ..ԽՕՄՆԱԿ» պաշտօնաթերթի 26 Փետրրսար 20<)7 III*HIT 11ԵՓԵԹՃԵ11Ն Բժիշկ Թորոս Թորանեան իրաւացիօրեն յորջորջուած է, <՚Հ։ս| Գիրի եւ Գրականութեան Շրջուն Գեսպանր»՛ Ան հրատարակած ե շուրջ IHO գիրք. որան ՜Օր ի ր ս տ ե գ ծա գ ո ր ծո ւ թի ւ նն հ ր ն են Չինաստանիս մինչեւ l.nu Անձեյրս եղած տարածս։ թիւնր հետիոտն չափած է ու աժին մեկ անկիւնեն յոյս աշխարհ բերած է, հայկւսկա՚ս մասունք մը Մենք իրմոկ սսելի րսւ կր ձանչնանք Գաողուն. Շիրաղր. <այկ Ալահվերտեանը. հայ իւմրագիրներր եւ ուրիշներ Հայն ու հայրենիքը իր ամբողջ եաթիւնն Ւ, եւ լա։ ատեսո։ թիւնր իր րնութեան մեկ մասն ե. թե ամենամեծ ջրհեդհղներեն ետք հայրենիքի հորիզոնին վրայ պիտի երեւայ ծիածա՚սր Երկու տարի միւպն եղածե Մեյգոնեան Կրթական Հաստատա թեան ուսա՚սույ. բայց Մեյգոնեանր իր հետ կր շրջի ամին տեղ, կր հաւատայ անոր աոաքե| ու թեան ե։ ա՛ս որ ջատագովն ե ՀԲԸՄի Մեյգոնեան Կրթակա՚ս Հաստատո։ թեան Հոգաբար¬ ձական Մարմինը. Տնօրենութիւնր եւ Ուսուցչական Կագմր կր շնոր- հաւորեն զինք, իր ծննդեան եօթանասուն եւ հինգ ամեակի տօնա խրմբաթեան առիթով . հագ թեյ ո։| իր ե՛ս քաջառողջս։ թի։ն ե։ յարատե - ւութիւն իր աոաքեյութեան 01,ջ տնօբ1 նոիթիին ՄԵ1.ԳՈՆԵԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈԻԹԵԱՆ 21 Փետըուար 2003