Էջ:75-55 Թորոս Թորանեան.djvu/26

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


կական մամուլին, հեղինակած ու հրատարակած է; մեծաթիւ հա¬ տորներ, որպես քերթողութիւն, տպաւորապաշտ արձագանգներ, արձակ էջեր, իլւ այցելած գրեթե բոլոր հայագաղութներովս մասին, որոնց մեջ անկեղծ կերպով ու բեղուն գրչով արծարծած է, խիստ հրատապ եւ այժմեական հարցեր, ինչպես նաեւ փորձած ե լաւատես ու խանդավաո էջերով յոյս ու կորով ներշնչել իր ընթերցողներովս: Բայց, մեծանուն Ցոբելեարին ու ներհուն մտաւորականին գաղափարախօսութիւնր աւելի ճիշդ հաւատոյ հանգանակը եղած է, անշեղ ու անկեղծ հայրենասիրութիւնր բանաւոր թե գրաւոր խօսքով. իր կրքոտ ու համոզիչ ելոյթներով ան եղած է, ջերմեոանդ քարոզիչր հայրենասիրութեան Քաջ գիտնալով. որ վարչակարգերը գնայուն են. իսկ հող հայ¬ րենին' յալիտենապէս մնայուն, ան իր ամբողջ հոգիով ու մտքով կաոչած է հայրենիքի՛ս Երբ եւ ուր որ աոիթր ներկայացած է. ան աոաքեալի մը յափշտակութեամբ քարոզած Ւ, հայրենիքի հանդեպ իր սկրր, նոյն զգացումով վարակելով իր ունկնդիրներն ու ընթերցող¬ ները: Մեզի' Հ.Ե.Ը. ականներ ուս համար, յարգելի Դոկտ Թորանեանը. ուրախ ենք յայտնելու. թե եղած է Հ Ե Ը ի իտեալներովս ու գաղավսս- րախօսութեան ջատագովը, որ մեր պարման-պարմանուհիներուն տուած իր յաճախակի դասախօսութիւններոկ ջանացած ե անոնց մեջ հրահրել գիտակից ու զոհաբերող անդամի նկարագիրը, իսկ Հ Բ.Ը Միոլթեան համագումարներովս. Դոկտ Թ Թորանեան. որպես մեր անպաշտօն ներկայացուցիչը' Հ Ե Ը ի հարցերը իր ելոյթներուն նիւթ դարձոլցած ե- յարմար լուծումներ որոնելու ի խնդիր: Մենք հպարտ ենք եւ ուրախ, որ հալեպահայ գաղութին մեջ, < Ե Ը ի Մշակութային հանձնախումբը եդաւ աոաջինը սոլն յո- բելեանին կազմակերպմանը նախաձեոնոդ. որան համար Գոր¬ ծադիր Մարմինս իր շնորհակալութիւնր կր րսրոնե (անձնախումբի անդամ-անդամ ուհիներուն Մեր ջերմ շնորաւորութիւնները կը ներկայւսցնենք Յոբեյեար Դոկտ. քծ՜որանեանին, իրեն մաղթելով երկար ու աոողջ կեանք, յուսալով, որ իր ալեւոյթին մեջ ալ կը յարատեւե նուիրեալ գրիչի մարդու ծանր բայց քաղցր ասպարեզը Երկա՜ր կեանք սիրելի Ցոբելեարին: < Բ Ը Մ - < Ե Ը Ի Հալեպ, 10 Փետրոլար 2003 ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆ Մեծաքարդ Յոբե/եար Բժիշկ Դոկտոր Թորոս Թորանեան ԴաԱասկոսի Հ Բ Ը Մ ի Գործադիր Մարմինը սրտանց կր շնոր֊ հաւորէ Ձեր ծննդեան ~3 եւ գրական ե աւ/դա/քւն հասարակական գործունէութեան 33 ամեակներր 25