Էջ:75-55 Թորոս Թորանեան.djvu/50

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


•Ողջո՜յն Եօթանասնամեայ Երիտասարդին• "Ու յանկարծ... կը յայտնաբերես, թէ բաոեկամներէդ, հարազատ տդոցմէ մէկր արդէն թեւակոխած է իր եօթանասունամեակի սեմին: Հաւատա լ մանաւան դ եթէ անոր անունը Թորոս է, Թորանեան, որդի իյաչերի ինշպէս կը սիրէ բնորոշել ինք' ինքպինք, ուրիշներլ Թորոս Թորանեանր ե օթ ան ա ս ո ւ ն ամ ե ա*յ : Գժուար Լ պատկերացնել: Բայց յանկարծ կը յիշես, որ ծանօթութիւնդ հետլ արդէն 40ամեայ հնութիւն ունի, դուն տակաւին եոկրորդակաւ վարժարանի ուսանող, ինք' արդէն ծանօթ մտաւորական բանաստեղծ հասարակական գործիչ, կրակ ու բոց երիտասարդ... Սքանչելի բնաւորութնան տէր' համբերութեամբ կը փորձէ դիմա ցինին նկարագրի բացասական կողմերը, թերոլթիւններո անտեսեի ու անոր մէջ գտնել դրական կոդմ մը միայն, ու կեդրոնանալ այդ դը րականին մրայ, մանաւանդ եթէ այդ մէկր յօգուտ ընդհանրականին I, Անպիշող է սակայն անոնց դէմ, որոնք հայրենիքը եւ այդ հայ րենիքի ըտրհրդանիշ սրբութիւններր կոտնակոխեն, ու մասնակի շահերէ թելադրուած կը դաւեն այղ սրբութիւններուն դէմ: Այդպիսի պարագաներու' Թորոս Թորանեանի գրիշր կը դաոնայ փոթորկոտ ու սաստող, բանաւոր խօսքը' խարազանող, բայց մնայուն կերպով դրական եզրայանգումով: Հայրենիքը, Թորոսին կերպասին, շատ քիշ «անպաշտոն դես պան »ներ ունեցած է եւ ունի: Թորոս Թորանեանր երեւոյթ է. թէ' որպէս մարդ, թէ' որպէս մտաւորական: կարելի չէ մոոնալ, անգիտանալ իրողութիւն մը, որ Տեր ժամանակաշրջանին, ներկայ օրերուն, յատուկ է միայն ու միայն Թորոս Թորանեանին: Թորոս Թորանեանր, հինէն եկող հայ զրահրատարակիչներու հարազատ ժառանգորդ որպէս, անցնող երեք-շորս տասնամեակներուն առանձինն հեղինակած է. խմբագրած ու հրատարակութեան տուած 160է աւելի դիրքեր, որոնցմէ շատերուն, դարմանալիորէն, եղած է նաեւ կնքահայրն ու... մեկենասր: Թորոս Թորանեանր դարձած է եոթանասունամեայ: Երիտասարդ Տը արդարեւ, թէ ' արտաքինով եւ թէ' ներքինով մանաւանդ: Ող2ո յն Թորոսին, եօթանասունամեայ երիտասարդին »»: Պէյըութ, 3 Մարտ 1998 Ժրրայր Գանիէքեան •Երեւոյթի մը... Եօթանասունեամեակր* «Փետրուար 29ին լրացաւ սփիւռքահայ արդի գրականութեան եւ հրապարակագրութեան ամենաբհդմնաւոր դրիչներէն, ամենակեն- սայորդ բեմբասառներէն ու ամենաանձնուրաց ազգային գործիչներին Տէկուն, Թորոս Թորանեանի ծննդեան եոթանասունամեակո: Թորանեանի մ Լակած գրականութեան արժեւո րումէն անդին, անոր գաղափարական դրսեւորումներուն ու միտքերուն հետ հաշտուե• [էն ալ վեր, կայ տեղ մը, ուր իրեն հանդէպ տարատեսակ կեցուածքներն ու կարծիքները կը հ ալին, եւ բոլորը կը համաձայնին մէկ հանգամանքի ԼՈւրՀ (յայտարարեն այդ, թէ ոչ) թէ՝ Թորոս Թորանեանր քսաներորդ դարու երկրորդ կիսուն, սփիւոքահայ սեր կեանքին մէջ ինքնատիպ "երեւոյթ» մը դարձաւ: Բանի'ւեւ գոոծով. գիտութեա'մբ, երբեք անգետութեամբ: Այո , զինք սիրեն, կամ ոչ, իր գրականութիւնր դն ահ ատեն թէ քննա դատեն, իր տեսակէտներր բաժնեն, թէ ոչ... ան կր մնայ. 49