Էջ:Barpa Khachik.djvu/369

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Սխալ առաջացավ էջը սրբագրելիս

քփլինմեգ– (թրք.) չիմացված, սյնծ անոթ Թիսի1|լ|ւստ— (ֆր*) Հեծանվորդ Թիրա— (հուն,) գարեջուր Թքւֆաե1յ— (անգ,) խորոված կամ տապակած մսի շերտ « Թյոսլսւնդիոն»— պոլս ահ այ օրա֊ թերթ. Լույս Հր տեսնում մինչև համաշխարհային առաջին պա¬ տերազմը Թոր, սյոպ— քահանա Թորար— ( ֆր, ) ստաբանություն Թոյ քաշել— մեծանալ տվյալ դեպքումճ ընդվզեչ, ըմբոս տա֊ նալ Թոնրոն— (ֆր*) քաղցրավենիք ք կոնֆետ Թոշ— (&ՐՔ*) պարապ ք դատարկ Թոշ— ֆրանսիացին՛երի կողմից գերմանացիներին տրված ան¬ վանարկիչ մակդիր Օրդիլ— պոկվել, բխել Թրրւոոն— (ֆր՝) բրետանցի Թրիղրիօ— (ֆր*) կիսավարտ֊ դույր Թրիոշ— (ֆր*) թխվածքի տե¬ սակ յ գաթա Թրնձափոշի— պուդրի Թրոտ— բողոքական Թրցնել— պոկ ել Դազեոզ– (ֆր•) գազային քաղ֊ ցըր ջուր Գսւլրւփ– (ֆր.) թ ատրոնի վերնա֊ հա րկը, յարո ւս 0~Պ.) ա ռագաս տ ա ֊ նավ է որով իսպանացիները ի֊ բեն ց երկիրն Էին փոխադրում գաղութների հարստություն¬ ները Դսւրնապատ՛— 2 (հեղինակի ձե- ոագրում անըն թեէմնեչի, ան¬ ծանոթ բառ ) Գարսոն— (ֆր+) տղա, մատու¬ ցող, ցրիչ» խանութի կրտսեր աշխատող Դեորե— (թրք*) համեմատ յ հա¬ մապատասխան Գեոնյուլսիզ— (&ՐՔ՝) խոնարհ, պարզ Դրսաո– (հուն*) ճաշակ Դիշե— (ֆր՝) դրամարկղ Գյուգհլիմ– (թրք.) գեղեցիկ, հիանալի Դոֆմւ— գռեհ Տարվողներ— տ՛վյալ դե՛պքում՝ որևէ կուսակցության անդա– մւ ա՚գ րվո ղնե ր Դրոգ— (անգ,) տաք քաղցր ջրով, օղի ով և լիմոն ով պատ¬ րաստված խմիչք Դ, Դալա վերա— (հուն,) խաբեբա- յ՚ո ւթյոմև Գսւլմիշ ըլլալ– (թրք.) խորա– սուզվել, մտացրիվ լինել 854 Դամաս — (ֆր*) ծաղկավոր մե¬ տաքսյա գործվածք Դսւնսինզ—(անգ,) պարասրահ Դանաել—- (ֆր*) ժանյակ