Էջ:Gabriel Sundukian, Collected works, vol. 4 (Գաբրիել Սունդուկյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հատոր 4-րդ).djvu/125

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Սխալ առաջացավ էջը սրբագրելիս

23 ԹԻՆԱԹԻՆԱ ՍՈԻՆԴՈԻԿՅԱՆԻՆ

Պետերբուրգ-Թիֆլիս

1847-Սօ ՅօծօշՅօօծօև 11, րօծ՚Յյձօօրյօ ЬзздЛЭЕРт СОО^З*?65 0^3360 յ֊^օօօ0030b 25-*Зо 500^360500 ^'0360 30*806 9оЗ°С?0 (^обоо- Зоо&оБоодоБ 7): 9օ5օ50օօծօ (пЗдЛооЬо, 6օդ8 30630500 Ьобоо, з°С?03 508360080 50030030600800 3^3350 ^3050оо&о5оо61 500 3305օօ68օդ8 3600- ЗоБ 36000Б 60Б30Б. 5035003^08. do50oo6 <^336 60833^80 8^3600 500 8353 0808000308 050- --озо с?°з°7ао 5յ^շ> Лг,»э аззсг° և°ճա^օ<? ^և*3&օ 5035003^08, ^880033608 bodob 80335005^8 0^363^000, 50080^3630), 6ст>9 do55[>oo6 ՞ՅշՅ^՚ւՅ^0' Ср°5р° £)&350£)6со<5>о 800835000 «3860033608. 63Э 80^036050 о9оБ 8o3do8o6o 0оо6о6ооо, 03630033 do50<n ооо^0оБ 500 0^0003 0306068 8o8do3o68 03*80360; 803608 300803, 6օդ9 &зд6о об *8дБ- ^0850636. 538360080 83 oQoo(j85^>co8, 0000638 805^0 &3360 o^6g&o. 500 3630 8008003300 6дЭ 803036050, 6ооЭ 0003006000 805^80600 Յ՚ՅՀ^օ 9յցօ«- օօռ об Յօր>(!)0^06, 000300600 3063050 °33^0^> СР^дбооо 800^305030. 630֊օ 365^0 ЗО0ООСРЗ, 6օ 6006050 обо do50oo օօօ^0օ. 83 3063050 3°0°» ծր>8 օ8օ8 Յշ>527°ր>3ՕՀ)^,0ՕԴ^>՝:> ^6 Зоо£)8-5Рз&о.

  • 8385033 շՅօ8օ, СРЗСР^З?0^, З^дбоо, 6<n3 303000506060000, 000 oj

3'5305օօօձօօ6օօձօ обоБ: СрОСр^З^об, 00^336 63Э0 030^60 6*յ 30^3800. oj «-6003360 60050360 06 0606, 5ро6^30бз$050о 0303000 500 00^)650 6го8 03006 305030, 50836000 800^305030. оо^ддб 50оо0до6 £>336 <20003603060- 30Б 50006660306 500 оЭо6о0 Э0Э066366. 5035003^06, 6060033606 030^60 "0 30^3800, о^ 06003360 66ց050օօձօ об обоб.

  • 8085033 оЭобо, 5035003^06, З^дбоо, бооЗ 0006Б о^доо о^ооо &0 офо-

rD^- СРЭСР^З?^, 90 60*80650060 обо 306, 6оо9 о^доо о^осп 5003346000 125