Էջ:Hagop Baronian, National Bigshots (Յակոբ Պարոնեան, Ազգային Ջոջեր).djvu/119

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


Փափազեան, որ աշխարհ գալէն աւելի կը փափաքէր Ղալսւթիոյ խորհրդարանը գար որպէս զի հոն ամուր դիրք մը բռնելով դիւրութեամբ կարենար պաշտպան եւ ազգային շահերն որոնց մէջ ինքն ալ խոշոր շահ մ'ունէր անշուշտ իբրեւ ժողովրդեան խոշոր մէկ անհատը, Փափագն ան, կ'ըսեմ, ջանաք առջի բերան քիչ մը բարեփոխել այս որոշումն իսկ երբ համոզվեցաւ որ անկարելի էր` հաւանեցաւ Խասգիւ՚լ գալ 1S3!) թուականին նոյեմբեր ամսուն մէջ: Այս աղան ծնելուն պէս [3մրուի)եան մէջ ինկաւ, կեն¬ դանութեան նշան մը չէր երևւար իր փ՚այ ել մանկա¬ բարձն պատրաստվելոլ վրայ կր վերջին բաււն ըսելով յսւյտնելու թէ ժնււած է երբ յանկարծ կր տեսնէ որ ա- նոր լեզուն կը շարժի: Այս լեզուն որ քանի շարժէր կը մեծնար' երեք վայրկեանի մէջ Մայր նկերլեցլոյ աւադե- րէւլին հողաթափին չափ մեծցաւ: Ներկայ եղողներն ապ¬ շած իրարու երես կը նայէին երբ զարմսւցմամբ տեսան որ երախային լեղուէն գեղևցիկ լուլայ մը կը ծնէր: Մ ան կա բար¬ ձը նախ կը սոսկայ- բայց յետոյ յիշելով որ Ադամս/յ կողէն կէ’" ստեղծող ամենակարողն չտկարանար Փաւիազեանի լեզ- ուէն ալ էակ մ'ի լոյս բերել, կը վանէ սոսկումն, կր գրկէ խզուածին մանուկն եւ խանձարուրի մը մէջ կր փաթաթէ զայն: Աւելորդ է ըսեյ որ ժողովրդականութիւն կր այս խզ¬ ուածին եւ գրաւիչ մանկան անունը, քանի որ ազգին մէջ աււած դարձած է այն խօսքը թէ ժողովրղսւկանութիւնլւ Փ.սւփւս<լ1>սւն1; ծնունդ աււած ե." !1եմ կարծեր որ գտնըվի մէկն այսօր եւ ինծի հարցանէ թէ ինչո՛ւ Ադամայ կողէն Եւա ել Փաւիազեանի լեղուէն ժողովրդականութիւն ծնսււ- ւիսսն զի ւսմենքս ալ գիտենք որ մարւլս ինք իր գլխուն ակար էակ մ՚է եւ անսրստհառ. ընկերի սլէտք ւււնի: Ադամ կնկսւն մը սլէտքն ունէր, ստացաւ զայն կողէն. Պրահմա քահանա - յի, պատերազմողի եւ. արհեստաւորի պէտքր կ'զգար, ստեւլ- ծեց զանոնք իր դլխէն հւսնելով աււաջինը, բազուկէն քաշե¬ լով մրկրորդը, ոտնկն առնելով երրորդը. Փափազեան ժո-