Էջ:Mikael Nalbandian, vol. 3.djvu/47

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


и всему обществу Крымских Христиан Армянского закона всякого звания всем вообще и каждому особо Наше Импе- раторское милостивое слово.

 Благонамеренное всеоб-

щее предприятие ваше да бла- гословит десница Вышнего. Мы рассмотрев посланное к Нам от вас из Бахчисарая от 16 июля прошедшего года, общее и на доброй воле осно- ванное прошение о избавлении всех вас от угрожаемого ига и бедствия, принятием в вечное подданство Всероссийской Им- перии, соизволяем Мы не ток- мо принять всех вас под Все- милостивейший Наш покров и яко любезнейших чад успокоив под оным доставить жизнь только благоденственную, ко- лико желание смертных и бес- престанное Наше о том попе¬ чение простираться могут; сле- дуя сему соизволяем пользо¬ ваться вам в Государстве На- шем не токмо всеми теми пра- вами и преимуществами, како- выми все подданные Наши от Нас и Предков Наших издрев-

ле наслаждаются, но сверх того указали Мы: Первое. При настоящем переселении вашем в Азовскую Губернию перевесть из Крыма на иждивении Нашем все то միասին և ամեն մինին առանձին թող հասանի Մեր կայսերական ողորմած ողջույնը։

 Ձեր բարեխորհուրդ ընդհանուր

ձեռնարկությունը ԹՈՂ օրհնե Բարձրելու աջը։ Մեք քննելով ձեզանից Մեզ ուղարկած ընդհա- նուր և հոժարակամ խնդիրը անց¬ յալ տարու հուլիսի 16 թվականից Բաղչիսարայ քաղաքից, ձեզ վե- րահաս տառապանքի լծից և Թըշ- վառութենից ազատելու մասին, ընդունելով ձեզ համայն ռուսաց տերության մշտնջենավոր հպա- տակության մեջ, բարեհաճում ենք Մեք ոչ թե միայն ընդունել ձեզ ամեն եք յան քդ Մեր ամ են ա գթած հովանավորության տակ, և որ- պես ամենասիրելի զավակներ հանգստացնելով ձեզ նորա ներքո այնպիսի չափով երջանկացնել ձեր կյանքը ինչքան հասանելու էին մահկանացուների ցանկու- թյունը և Մեր անընդհատ հոգա- բարձությունը այդ մասին, այլ և թույլ ենք տալիս ձեզ Մեր Թագա- վորության մեջ վայելել ո'չ թե միայն բոլոր իրավունքը և ա֊ ռանձնաշնորհությունքը, որ Մեր համ օրեն հպատակքը Մեզանից և Մեր նախնիքից հնուց վայելում են, այլև բացի դորանից հրամա- յեցինք Մեք.

Առաջին. Զեր ներկա տեղափո֊

խության միջոցին դեպի Ազովյան գավառը, փոխադրել Ղրիմից Մեր ծախքով այն ձեր բոլոր գույքը, որ 47