Էջ:Mikael Nalbandian, vol. 3.djvu/50

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


яшх с ним из Крыма Армян, я позволяем им строить церкви и колокольни с вольным от¬ правлением в оных по законам их всех церковных чинополо- жений, и состоять Архиман¬ дриту и Армянским Священ¬ никам в единственной власти Армянского Патриарха, нахо¬ дящегося в Араратском Пат¬ риаршем монастыре. Пятое. По заселении вами особого города при урочище Полуденки с названием Нахи- чевана и с дачею на выгон оно¬ го двенадцати тысяч десятин, повелеваем учредить Магистрат и в нем производить суд и рас¬ праву по вашим правам и обык¬ новениям выбираемыми из вас же по жребию начальниками, коим и пользоваться чинами и жалованьем по штату Азов¬ ской Губернии и быть под апелляциею Наместнического Правления, в городе же и в де¬ ревнях для защиты во всех нужных случаях определятся особые начальники из Россий¬ ских, коим в судопроизводство сих поселян не мешаясь, быть токмо охранителями и их за¬ ступать. թենից աստիճանաՎրրների հա. մար, բացի այն դիպվածներից, երբ որ զորքերի գունդեր անցա֊ նելու էին ձեր բնակութենների մոտից, իսկ զորք տալուց Տերու֊ թյանը ազատում ենք ձեզ մշտըն֊ ջենավոր ժամանակով, բացի ով որ ինքը կամք ուներ մտանել Մեր ծառայության մեջ։ Չորրորգ. Արքիմանդրիտ Պետ֊ րոս Մարկոսյանին մինչև նորա մահը Գերագույն ողորմությամբ հանձնում ենք Մեք այս բոլոր, Ղրիմից նորա հետ դուրս եկած հայերի հոգևոր հոտը, և թույլ ենք տալիս նոցա եկեղեցիք ու զան֊ գա կա տ ունք շինել, ազատությամբ կատարելով նոցա մեջ յուրյանց օրենքի պես բոլոր եկեղեցական կարգերը, և Արքիմանդրիտը և Հայոց քահանայքը պիտո է ստո֊ րադրվին միայնակ իշխանության Հայոց Պատրիարքին, որ գտան֊ վում է Արարատյան Պ ատրիար- քական վանքումը։ Հյւնգէարգ. Երբ որ դուք արդեն բնակություններ էիք հաստատել մի առանձին քաղաքում Պոլու֊ դենկա ասաց յալ սահմանի մոտ, Նախիջևան անունով և ստացել էիք դորա հետ 12,000 դեսյատին հող, որպես արոտի դաշտ, հրա֊ մայում ենք ձեզ հաստատել Մա֊ դիստրատ և այնտեղ դատ ու վճիռ 50