Էջ:Mikael Nalbandian, vol. 3.djvu/51

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


Впрочем по вступлении каждого в избираемый нм род Государственных жителей по¬ зволяем пользоваться вечно и потомственно всем тем, чем по общим Нашим узаконениям каждый род Государственных жителей пользуется, /как-то: свободною торговлею вне и вну¬ три Государства, и для вящей выгоды оные позволяется стро¬ ить из собственного вашего иж¬ дивения купеческие мореходные суда, разводить нужные и по¬ лезные фабрики, заводы и фруктовые сады, по разведе¬ нии которых всякие виноград¬ ные вина в селениях ваших малыми мерами, вывозимые ж во внутренние России горо¬ да бочками продавать можете, Французскую же водку делать каждому, но не вывозить внутрь России, словом: всяко¬ го звания промыслы распро¬ странять по собственной воле կատարել ձեր կանոնների* և սո¬ վորության պես վիճակով ընտրր- ված ձեզանից մեծավորներով, որ պիտո է վայելեին արժանավորու¬ թյուն և թոշակ Ազովյան գավառի սահմանադրության վերա, և գը- տ անել Տեղակալական կա ռավա ֊ րության բողոքաքննության (իշ¬ խանության) տակ։ Իսկ քաղաքու- մը և գյուղերումը պաշտպանու¬ թյան համար կարգվելու են ա- ռանձին մեծավորներ Ռուսաց ազ֊, գից, որ չխառնվելով այս գաղթա¬ կանների դատաստանական գոր- ծողութենների մեջ, ունեին միայն լինել նոցա պաշտպանքը և հովա~ նավորքը։ Իայց երբ որ այս կամ այն ան¬ ձը մտած էր յուրյանց ընտրած կարգը թագավորության մեջ բնա¬ կողների, թույլ ենք տալիս նորան վայելել մշտնջենավոր Ժամանա¬ կով և ժառանգաբար այն ամե¬ նայն իրավունքը, որ Մեր ընդ¬ հանուր կարդա դրութենների հի¬ ման վերա վայելում է ամենայն կարգ թագավորության մեջ բնա¬ կողների, որպես. ազատ վաճա¬ ռականություն թադավորութ ենից

  • Նախիջևանի Մագիստրատը, պարզ քաղաքական գործերում, որպիսիք էին առևտրա-

կանք, մառան գականք, /վարվում է այգ օրինագրքով, որի քրեական և պատ մա պա րտ ական մասնևրը անհամաձայն լինելով Տերութենական օրենքներին մնացած են առանց ներգոր¬ ծության։ Խնդրում ենք մեր գիտնական բարեկամ Թեոդորոս Եսայսւն Խատամյանից հարգել մեղ ուսումնական ծանոթարանությամբ այդ օրինագրքի մասին, որպես վայել էր նորա նման ուսումնական հայ պարոնի, որովհետև մեք քսան տարի հառաջ տեսած ենք այդ օրինագիր¬ քը, և այն վայր ի վեր ու Jloifu էմմ. 51