Էջ:Mikael Nalbandian, vol. 4.djvu/353

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


Մովսիսի միա՞յն խօսեցաւ Տէր. ոչ ապաքէն և ընդ մե՞զ խօսեցաւ և լուաւ Տէր,... Եւ եղև բարկութիւն սըտմտութեան Տեառն ՛ի վերայ նոցա՝ և գնացին... Եւ ահա Մարիամ բորոտեալ էր իբրև զձիւն. և հայեցաւ Ահարոն ընդ Մարիամ և ահա բորոտեալ էր»։ Թիւք, Գլուխ ԺԲ, համար 1—10։

§ 31. Տե՛ս Առաջին թագավորութեանց ԺԸ, ԺԹ, Ի, ԻԲ, ԻԳ, ԻԴ, և ԻԶ գլուխները։

§ 32. «Եւ դպիրքն որք յԵրուսաղեմէ իջեալ էին ասէին թէ Բէեղզեբուղ գոյ ՝ի դմա, և իշխանաւ դիւացն հանէ դա զդևս». Ավետ. Մարկ. Գլուխ Գ. համար 22։ «Իսկ փարիսեցիքն ասէին, թէ իշխանաւ դիւաց հանէ դա զդևս». Ավ. Մատթ. Գլ.ուխ Թ. համար 34։ «Ոչ իւիք հանէ դա զդևս, եթէ ոչ Բէեղզեբուղա'ւ իշխանաւն դիւաց». Նույն, Գլուխ ԺԲ. համար 24։ «Բէեղզեբուղաւ իշխանաւն դիւաց հանէ դա զդևս», Ավ. Ղուկ. Գլուխ ԺԱ. համսշար 15։

§ 33. «Ընդէ՞ր ընդ մաքսաւորս և ընդ մեղաւորս ուտէ վարդապետն ձեր». Մատթ. Գլուխ Թ, համար 71։ «Զի՝ է զի ըՆդ մեղաւորս և ընդ մաքսաւորս ուտէք և ըմպէք». Մարկ. Գլուխ Բ, համար 16։ «Ընդէ՞ր ընդ մաքսաւորս և ընդ մեղաւորս ուտէք և ըմպէք»։ Ղուկ. Գլուխ Ե, համար 10։ «Ընդէ՞ր սա զմեղաւորս ընդունի և ուտէ ընդ նոսա». Նույն, Գլուխ ԺԵ, համար 2։

§ 34. «Ցայնժամ մատեան առ նա աշակերտքն Յովհաննու և ասեն, ընդէ՞ր մեք և փարիսեցիքն պահեմք յաճախ և քո աշակերտքդ ոչ պահեն». Մատթ. Գլուխ Թ, համար 14։ «Ահա այր կերող և արբեցող, բարեկամ մաքսաւորաց և մեղաւորաց», Մատթ. Գլուխ ԺԱ, համար 19, Ղուկ. Գլուխ Է։ համար 34։ «Ընդէ՞ր աշակերտքն Յովհաննու և փարիսեցիքն պահեն և քո աշակերտքդ ոչ պահեն». Մարկ. Գլուխ Բ, համար 18։ «Ընդէ՞ր աշակերտքն Յովհաննու պահեն ստէպ և խնդրուածս առնեն, նոյնպէս և փարիսեցւոցն. և քոյքդ ուտեն և ըմպեն». Ղուկ. Գլուխ Ե, համար 33։

§ 35. «Ո՞չ բարւոք ասեմք, եթէ Սամարացի ես դու, և դև գոյ ՛ի քեզ». Յովհ. Գլուխ Ը, համար 48: Տե՛ս նույնպես Յովհաննես Գլուխ է, համար 20, Ը, 52. Ժ. 20. Մարկ. Գլուխ 30։

§ 36. «Խնդրէին հակառակ Յիսուսի վկայութիւն ինչ, զի սպանանիցին զնա. և ոչ գտանէին։ Զի բազո՛ւմ սուտ վկայութիւն վկայէին զնմանէ. և նման միմեանց՝ ոչ էին վկայութիւնքն։ Այլք յարուցեալ վկայէին սուտ զնմանէ, և ասէին, թէ մեք լուաք ի դմանէ զի ասէր. ես քակեցից զտաճա՛ր զայդ ձեռագործ, և ղերիս աւուրս շինեցից ա՛յլ առանց ձեռագործի: Սակայն և այնպէս չէր նման վկայութիւնն նոցա»։ Մարկ. Գլուխ ԺԴ. համար 55—58։ «Խռովէ զժողովուրդս, ուսուցանէ ընդ ամենայն Հրէաստան, սկսեալ ՝ի Գալիլեէ մինչև ցայսր». Ղուկ. գլուխ ԻԳ. համար 5: «Գտաք զսա զի