Էջ:Shirvanzade, Collection works, vol. 8.djvu/124

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


իմ Mfjipt ակաաւմ էին թագաթեր Մադի պթանիդ, աթիաթդ 9.-ն ffcauf, այնքան անաանեյի էթ զաանաւմ ինձ հա- i-p Մավաթաթաթ նա էք մաքթաւմ իմ աենյակթ թադակայաւ- թյանա մամանակ к մաքթաւմ էթ ճիչ- նաւյն խնամ քավ, աթավ վեթաթեթվաւմ էթ պձպի իթ աթաաքինթ, այաինքն' վեթին աա- աի£անի անխայթ։ Մի »թ դթաաեզանիա վթա թանաթամանն !թ գւխիվ-ւթ էն11ա* ալ ?անաՈ РШФШ*> J/" *ff 1тЛ՜ պաթա էթ անհեաադեյ, կամ թպթէթա ախավեյ հաաակի հթա, իակ աենյակի մաքթաւթյան մաաին խաաք շէթ կաթազ յինեյւ էանն այնաեզ հաաավ, աթ km չէի կաթազանաւմ աաանդ նազ- կանթի աեանձչ նթա մշաապեա գպզզվաձ մազեթթ к եզաձգ- նեթի կեզաթ, մանավանդ նայեյ նթա մկնային աչթե թին։ Մաիպվաձ էի նեթվեթա փթկեչաւ համաթ խախչեյ այգ փաաիթ, աթի էմանաւթյամթ հափշաակվեյ էխ Ья աթանեդի մի

    • թհ Mimh> :•**■< * mk%աՓաՒ4.ԿՒ fimJ9 ա1Գ՜

"եզ էյ մի ամաիդ ավեյի շկաթազադա մնալ, Ъш թնկել էի մի "ենյակ, աւթ ձախիդ աթթ մ ինչն եթե կա յաաւմ էի մի ինշ-ար անդամայաւյձի աթաաանքնեթն աւ հայհայանթնեթն իթ կնաջ պեմ, իակ այ աենյակիդ' մի յվադաթաթաւհաւ աթդաւկի թթիա- թթխկաքն ալ կաիվթ <"վեթի աւ կաաաւնեթի հեա։ Ավեյադնեմ к այն, աթ աենյակա նայաւմ էթ դեպի մի գավիթ, »թ Փքամ։ էթ կաաաձեթավ, հավեթավ, к մի յաւն եթեկայան աւթ Համիդ ,կաաձ մինշե կեադիյեթ կնձկնձաւմ էթ, ամենին աւջադթաւ- թյ~* ոier* հ*Ղյի§ Ւթ О- *mfkr¥ НГЛ Գաթձյայ Փնաթեթի к щшш մի նաթ ա են յակ։ Այաաեզ էյ Պ~Ո4.Կ’ ** աանաիթաւհիա մի աաւա քահանայի այթի է, վեթին աաաիհանի կավաաեթ к չաթ աթաթաձ, գանե իմ վե- քաթեթմամթ։ Նա համաթ յա թե ամեն աթ նախաաաւմ էթ ինձ Փշին թանեթի համաթ. յաւթ յաա եմ գաթձաձաւմ, պիշեթնեթն ալյ եմ դայիя աաւն, խանդաթաւմ եմ նթա քաւնն իմ կաշիկ֊ նեթի ձայնավ, դ*նեթթ թադաւմ աւ փակաւմ եմ ազմաւկավ, հազամ եմ, фяյաաւմ եմ, եթազաւմա խաաաւմ եմ к ա>£յն к այյնտ Նա մի Փ"թթիկ շան աանեթ, աթ աաանթ իմ կազմիդ հթաավեթ աաանայաւ մաման ակ-անՀ ամանակ դայիա էթ ինձ մաա к Փաթ*թվաւմ էթ իմ աանեթին, դանկանայավ ա