Էջ:The educational law, Ashot Yessayan.djvu/350

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է5)խորհրդում և խորհրդակցական մարմիններում ընդգրկված՝ կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչները և այլ անձինք:


9.2.2. Սովորողները որպես հանրակրթության հիմնական սուբյեկտ, սովորողի իրավունքներն ու պարտականությունները

Մի՛ վախեցիր, որ չգիտես, վախեցիր, որ չես սովորում:
/Չինական/

Հանրակրթական հաստատությունների սովորողների իրավունքները, պարտականությունները և պատասխանատվությունը սահմանվում են ՀՀ Սահմանադրությամբ. «Երեխայի իրավունքների մասին» կոնվենցիայով, Կրթության մասին», «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքներով և կոնկրետանում ուսումնական հաստատության Կանոնադրության, ներքին կարգապահության կանոնների և կրթության պայմանագրի մեջ:

Ուսումնական հաստատություններում սովորողներն ունեն հավասար իրավունքներ և պարտականություններ:

Բացի կրթության և հանրակրթության մասին ՀՀ օրենքներից, «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 11-ը ևս սահմանում է երեխայի կրթության իրավունքը:

Սովորողն իրավունք ունի՝

1) ստանալու հանրակրթության պետական կրթական չափորոշիչին համապատասխան կրթություն,

2) ծնողի համաձայնությամբ ընտրելու ուսումնական հաստատությունը և ուսուցման ձևը, ինչպես նաև տվյալ ուսումնական հաստատությունում առկա հոսքը, ստանալու կրթական վճարովի ծառայություններ,

3) անվճար օգտվելու ուսումնական հաստատության ուսումնանյութական բազայից,

4) մասնակցելու ներդպրոցական և արտադպրոցական միջոցառումների,

5) պաշտպանված լինելու ցանկացած ֆիզիկական և հոգեբանական ճնշումներից, շահագործումից, մանկավարժական և այլ աշխատողների ու սովորողների այնպիսի գործողություններից կամ անգործությունից, որոնցով խախտվում են սովորողի իրավունքները կամ ոտնձգություն է արվում նրա պատվի ու արժանապատվության նկատմամբ,

6) ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված կարգով մասնակցելու ուսումնական հաստատության կառավարմանը,

7) ազատորեն փնտրելու և մատչելիորեն ստանալու ցանկացած տեղեկատվություն, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի,

8) ազատ արտահայտելու սեփական կարծիքն ու համոզմունքները,

9) օգտվելու օրենքով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված այլ իրավունքներից:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի ապրիլի 10-ի N 193-Ն հրամանին համապատասխան, առանձին դեպքերում, սովորողը կարող է կրկնել տվյալ ուսումնական տարվա դասընթացը՝ ուսումնական հաստատության մանկավարժական խորհրդի որոշմամբ և ծնողի /նրա օրինական ներկայացուցչի/ համաձայնությամբ:

«Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 18-ին համապատասխան, արգելվում է երեխայի առողջության, մտավոր և ֆիզիկական զարգացման, դաստիարակության վրա բացասական ազդեցություն ունեցող, բռնության և դաժանության պաշտամունք քարոզող, մարդկային արժանապատվությունը նսեմացնող, ընտանիքը վարկաբեկող, իրավախախստւմներին նպաստող զանգվածային տեղեկատվության և գրականության տարածումը:

Սովորողը պարտավոր է՝

1) կատարել ուսումնական հաստատության կանոնադրության և ներքին կարգապահական