Էջ:The educational law, Ashot Yessayan.djvu/381

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված էԿրթական ծրագրերի բովանդակության այս կամ այն մակարդակը կախված է ոչ միայն սովորողի տարիքից, հոգեկան զարգացումից, առողջության վիճակից, այլև պետական կրթական քաղաքականությունից, որը շատ բաներում արտացոլում է հասարակության և պետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակը: Պետք է նշել նաև, որ մասնագիտական ծրագրերի բովանդակությունն առավելապես կախված է աշխատաշուկայում որոշակի տեսակի մասնագետների պահանջարկից, ոչ թե՝ ընդհանուր կրթական ծրագրերից: Հենց այդ տարբերություններից ելնելով է, որ առաջանում են երկու հիմնական տարատեսակ՝ հանրակրթական և մասնագիտական կրթական ծրագրեր:

Հանրակրթական մակարդակի համապարտադիր կրթական ծրագրերը իրենցից ներկայացնում են գիտելիքների համակարգ, կարողություններ ու հմտություններ, որոնց տիրապետելը անձին ապահովում է համակողմանի զարգացմամբ և դաստիարակմամբ, որոնք անհրաժեշտ են նրան ժամանակակից հասարակության մեջ լիարժեք կենսագործելու համար: Տիրապետելով տվյալ ծրագրի ամբողջական ծավալին, մարդը հնարավորություն կստանա ինքնուրույն ապրել հասարակության մեջ, կատարել ապագայի մասնագիտական ծրագրերի գիտակցական ընտրություն:

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 10-ին համապատասխան, կրթական ծրագիրը սահմանում է որոշակի մակարդակ և ուղղվածություն ունեցող կրթության բովանդակությունը, անհրաժեշտ գիտելիքների և հմտությունների ծավալը:

Հայաստանում իրականացվող կրթական ծրագրերն են՝

1) հանրակրթական ծրագրեր (հիմնական և լրացուցիչ),

2) մասնագիտական կրթական ծրագրեր (հիմնական և լրացուցիչ):

Հանրակրթական ծրագրերը նպատակաուղղված են անհատի համակողմանի զարգացմանը, նրա աշխարհայացքի ձևավորմանը, նախասիրություններին, հակումներին և ընդունակություններին՝ համապատասխան մասնագիտական ծրագրերի ընտրության և յուրացման համար հիմքերի ստեղծմանը:

Հանրակրթական հիմնական ծրագրերը ներառում են՝

1) նախադպրոցական կրթությունը,

2) տարրական ընդհանուր կրթությունը,

3) հիմնական ընդհանուր կրթությունը,

4) միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությունը,

5) հատուկ ընդհանուր կրթությունը:

Մասնագիտական կրթական ծրագրերը նպատակաուղղված են կրթության հանրակրթական և մասնագիտական մակարդակների հաջորդականության միջոցով համապատասխան որակավորման մասնագետների պատրաստմանը, կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանը, գիտելիքների ծավալի ընդլայնմանն ու որակավորման բարձրացմանը:

Մասնագիտական հիմնական կրթական ծրագրերն են՝

1) նախնական մասնագիտական (արհեստագործական),

2) միջին մասնագիտական,

3) բարձրագույն մասնագիտական,

4) հետբուհական մասնագիտական:

4. Ուսումնական հաստատություններում հանրակրթական և մասնագիտական ծրագրերի յուրացման ժամկետները որոշվում են օրենքով և համապատասխան պետական կրթական չափորոշիչով:

Լրացուցիչ կրթական ծրագրերը (հանրակրթական և մասնագիտական) նպատակաուղղված են հիմնական ծրագրերից դուրս սովորողների ու մասնագետների կրթական պահանջմունքների բավարարմանը և նրանց որակավորման բարձրացմանը:

Այսպիսով, հանրակրթական հիմնական ծրագրերն ուսումնական պլանների ու առարկայական ծրագրերի և դրանց համապատասխան ուսուցման կազմակերպման ձևերի, միջոցների ու մեթոդների ամբողջությունն է, որն ապահովում է ըստ մակարդակների հանրակրթության պետական