Շարահյուսություն, Օժանդակ ձեռնարկ ուսուցչի համար/Օգտագործված գրականություն

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Շարահյուսություն, Օժանդակ ձեռնարկ ուսուցչի համար/Օգտագործված գրականություն

Վիգեն Ավագյան

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ

Աբեղյան Մ., Հայոց լեզվի տեսություն, 1965
Աբրահամյան Ա., Բայը ժամանակակից հայերենում, հ. 1, 1962
Աբրահամյան Ս., Ժամանակակից հայերենի շարահյուսության մի քանի հարցեր, 1962
Աբրահամյան Ս., Չթեքվող խոսքի մասերը... 1965
Աբրահամյան Ս., Ժամանակակից հայերենի քերականություն, 1969
Աբրահամյան Ս., Առաքելյան Վ., Քոսյան Վ., Հայոց լեզու, հ. 2, 1975
Աբրահամյան Ս., Պառնասյան Ն., Օհանյան Հ., Ժամանակակից հայոց լեզու, հ. 3, 1976
Աղայան Է., Լեզվաբանության ներածություն, 1963
Աղայան Է., Ժամանակակից հայերենի հոլովումը և խոնարհումը, 1967
Աղայան Է., Բարսեղյան Հ., Հայոց լեզու, 5—7-րդ դաս., 1972
Առաքելյան Վ., Հայերենի շարահյուսություն, հ. 1—2, 1958, 1964
Առաքելյան Վ., Հայերենի պարբերույթը, 1966
Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայերենի ձևաբանության հարցեր, հ, 1—3, 1970, 1972, 1977
Ավագյան Վ., Միակազմ նախադասությունների ուսուցումը, 1974
Ավագյան Վ., Հայոց լեզվի տեսության և ուսուցման հարցեր, 1980
Բարսեղյան Հ., Արդի հայերենի բայի և խոնարհման տեսություն, 1953
Գարեգինյան Գ., Շաղկապները ժամանակակից հայերենում, 1963
Գուլբուդաղյան Ս., Միակազմ նախսադասությունները ժամանակակից հայերենում, 1967
Հարությունյան Հ., Անդեմ նախադասությունները ժամանակակից հայերենում, 1970
Ղարիբյան Ա., Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա, 1954
Ղարիբյան Ա., Պարիս Գ., Հայոց լեզվի ուղղագրության, ուղղախոսության և կետադրության ուղեցույց, 1957
Ղարիբյան Ա., Հայոց լեզու, 5—7-րդ դաս., 1962
Ղարիբյան Ա., Հայ մանկավարժական լեզվաբանություն, 1969
Ճշմարիտյան Ժ., Դերբայական դարձվածը ժամանակակից հայերենում, 1961
Մարմարյան Ա., Արդի հայերենի կապերը, 1955
Մարգարյան Ս., Հայերենի հարադիր բայերը, 1966
Մանուկյան Ա., Խոսքի զարգացման մեթոդիկա, 1976
Մարության Ա., Դերբայական դարձված և նախադասության կողմնակի անդամներ, 1972
Մարության Ա., Տրոհվող լրացումներ, 1975
Պապոյան Ա., Կախյալ շարահարությամբ բարդ ստորադասական նախադասությունները արդի հայերենում, 1968
Պառնասյան Գ., Շարահյուսական համանիշները ժամանակակից հայերենում, 1970
Պողոսյան Պ., Հայոց լեզու, 1970
Ջահուկյան Գ., Հայոց լեզվի զարգացումը և կառուցվածքը, 1969
Ջահուկյան Գ., Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքներ, 1974
Սևակ Գ., Հայոց լեզվի շարահյուսություն, 1972
Վերդյան Բ., Բարդ ստորադասական նախադասության շարահյուսություն, 1970
Քոսյան Վ., Ժամանակակից հայերենի բառակապակցությունները, 1975
Քոսյան Վ., Ժամանակակից հայերենի նախադասության վերլուծության հարցեր, 1976