Էջ:Թումանյանի ԵԺ 4հատորով-4.djvu/282

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


վևրշԱ կ մեոևամ է անժառանգ ե մնում է մի սարի ծերի՝ երկար ժամանակ անթաղ m անգերեզման…

ԱՐԵՎԵԼՔԻ ՆՈՐ ԴԱՐԱԴԼՈ1Փ>£

ԱսիէԱԱ m Եվրոպան կամ, ուրիշ խոսքով, Արևելքն ու Արևմուտքը լոկ աշխարհագրական տերմիններ չեն, աղե տարբեր քաղաքակրթություններ ու աշխարհայացքներ։ Հազարավոր տարիների րնթացքում Էղ աշխարհներից ամեն մինր հանդես է բե– րե| իր էս կամ էն գերազանց ուժը՝ իբրև իրեն ներկայացուցչու– թյունր մյուսի հանդեպ։ Եվրոսլա կամ Արևմուտք ասելով մի ժա– Uuitiurij Հունաստան են հասկացել, նրանից հետո Հոոմ և կամ Բյուզանդիա, ի՛նչպես որ Ասիա, և հատկապես Արևմտյան Ասիա կաւ! ԱրԱելք՝ երբեմն ^աբելոն կնշանակեր, երբեմն Ասորեստան, երբեմն Պարսկաստան և երբեմն արաբական խալիֆայություն։

Եվ է!խւչւ|ես քրիստոնյա արևմուտրի ժոդովուրդները ժամանակի |tl!|oujgpnii! ւ|եր են կենում հեէյեմոնիայի դեմ տ ձգտում են հաւ1սւոոգսոկշոո«|ոյաԱ, ilmiii կոդմր իսլսւմական արևելքը արա– րակmfi (|1ղփքփ4ւււտւէթյա1ւիո; հետո ընկնում Լ թուրքի գերիշխանության տակ Ii 14րւլ դարից սկսած Թուրքիան հանդիսանում I, արեե|րի ներկայացուցչությունը արևմուտքի հանդեպ մինչև Լսօր։

Եւ| Թարեյոնից, Ասորեստանից, Պարսկաստանից ու արա– րակտՕ ի4խսՎԽղւ11Ոէնից հետո Արևեյքը երբեք չէր ունեցել էսքան վայրենի, IrupuiTl անկոդտուր ու անարժան մի ներկայացուցչութիւնէ ЩЩЬ թուրսական գերիշխանությունը՝ Արևելքը, որ կրոններ էր \m\b\ աշխարհքին, վփփսովւայական սիստեմներ, շատ ifltft բւսնասւքէնոծատ ա գիտություններ՝ մեծ Էլ հարգ ու հմայք ուներ 1* միշտ կենդւմնի ապրում Էր ավանդս1կան խոսքը թե՝ Սկէնէղքից ^Է ղույսը։ Թուրքական գերիշխանությունից հետո Արե– եաը % խավար« ու «բարբարոսությանը դարէաՏ 1Խմանիք հասկացողություններ։

\*ա ոչ միայն !իՕքը չստեղծագործեց ու ոչ մի հա1€տրեղ բան

Ш