Էջ:Իմամաթ.djvu/14

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


էլ միանալով Այ ի չէին, հինգ ասղւի շարունակ ներքին կ,լիւ շարունակեց %իր հակաս ակորդ Ա)իի դէմ։ Իսլամի . հետևողնե -րյը պւճրտաւորւեցան առժամանակ դադարեցնել իրանց աշ խարհակալութիւնները; աւարառութիւնները և սրածութիւն ննբր, ձեոնամախ եղան ներքին երկպառակչական, առանին պատերազմներին և զարհուրելի ուրիւնահեղութիւններիտ Այս Ալտաեփէհղմներիւյ իսլամները այնչափ՛ ճնշւեցան,՝ ղղւհցան պառակտումներից, որ "մի քանի ժողովրդասէր մարդիկ• ախ ահ ցին և բրսչեցինմի գրւա ՚ բնթ սՆցըոԼմ պնռորի ենթարկել Ալիին, Մուտվիկհձւ և Եղի պսոտի ոստիկան կմրասին; ոիպէսղի հաւ$Ա.Աէացհալներին ա՛ղատեն զարհուրելի ար իւնահեղոլթ ի լեների ցւ Բայցրաղղլէ Մ ուա վիկին ազատեցտեռորի, ճանկիյյ՝, որսշւած օրը մղկ1 թ չգնալու պատճառով* որը, * Ալիի.մահից յետո/ աիրեյք խալիֆական դահը ևԳամասկից սկսեց կառա* վարել իսլամ աշխարհը։՛ ։ ՜ • *. ՜ ՚ •• ՚՝

4; Աքիի մտեով վերածնեց Իմամաթը (■առաթւորգութիւն^, քանքէ որ նա իւր կենդանութեանը յատուկ. յՓյանոլթիւնով նսւդիսով ֊Իմամական Գաւաղանի յաջորդ, իսլամին առաջնորդ նշանակել էր իւր որդան՝ հա սանին, որը. այդ մ ամանակ ապրում. էր Մէդինէու^մ՝. Լկիի մահից . յետո, Մուավիէն նենղութիւններով կաշառ եց և ղրալեց Հասանին շրԳԽպատող զօր քերին և զզրականներին, տրոնք հե-տղհեաէ Արարիայից Սուրիա փոխադրսւե ցուն։. Երբ հա սանին զինուհրական, ոյմիւյ ղրկեց, Մուավիէն իր լիազօրների ձեռքով, այն պ էս նեղը դրբեց մարգարէի թոսին, ։որ նլւսձւից և պա ա ակութիւն էլ կ&րփ ղեձցւ Բայց ե՚այնպէս, արևե/քցիների համար %աբանի.իւրա քանչիւր րյսհոի եօթանասհւնը երկել, Կդանէսկութիւնը ով կար ող էր իմանալ և բացատրել, եթէ ոչ Ալիի և Մահմէդի սիրելի, ղստեր Ֆութիմէից շաասւիղած հա սանրս. Ամբող^ Մ ի