Էջ:Իմամաթ.djvu/15

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ֆսէգեպքխ, Աոէզանխայի, ՊարսկաստանինՄարաստանիհաի յե&ցջը %ուդղւած էր այս շառ ալ խլի կողմը* նրան հր ընդհւնում ւ(արգարէի ասհմի ժառանգ, հաւաապ՝ցեախերի ամիրա պետի քովորգ։ Մուավիէի նման քադաքագէա մարդը, որ շատ կարճ ՞միջոցում կարողացել էրձեռքրերել խալիֆական դաւ՝աղանը,չէր կարձդ չնկատեք և առ անի կուսակիցների Վրպմրց իր դահին սելեանացող վտսհևդը։ Թէև Հասան ը այնքան թոյլ մարդ էր, ւէր եթրէք զէնքչէր կարող բարձրացրել Մուավիէի դէմ,բայցվերջինս իր որդու յաիրդութիլեր րոբւրովին ա պա հովելու համար է պասպամսհԼհւբներ < ուղարկեց գադտնապէս հա սանի կնոհ մօտ ձ. խոսասւցաւ նորան, իր որդուն Եզիդին կնաթե։են առնել, ,հթէ համաձայնի թիւնաւորել և ասանին։ Ւաբւ եցաւխեդճ կինը, և ասանին հաղուեց. բայց նղիդի\ր կը նահալու էլ չարժանացաւ դւղւաճանքձթեան համար։ X ՚<՝

5. հառաիր մերներս պէս, Ֆաթիմէի երկրորդ ււրդան՝ հի լոկն ին .իմամ ընդունեցին, նրա ձար երկրպագուները ։ Հիէսէյն ի կպցոլթիւնը ՝ սոսկալի էր՝ Ս՚էքքէ—^Մէդինէյում %իւեն սպաոնում էին. հալձՒծում խալիֆ. Եդք/դի • ոսաիկտ՝8ներըէ .իսկ հիսֆէցիք անվերֆ նրան ■ հրաւէր էին կարդում) որ գնա նրրանւյ մօտ և հօր գահբ բազմի՝ V՝ուավ(էէն\ և ապա սրայա քորդ Եզիդը այնպէս կ,ենդրկնացրին իսլամի իշխանութիւնը, այն պէս ժողովեցին կուսակալների և ոստիկանների սանձը իրանց ափի մէֆէ այնպխւ ի՝ վար չութիւն ստեղծեցին, կամա թէ ակամա Ա լիի երկրպագուները հեռացան՝ նրա ժառանգից, կամ եբկիւղից ՝չէին կարողանում հ՛րապարակով նփան մոտենալ։ Հիւհւէյ)փ և նրա հարազատների դրւոթիւնը անտանելի էր. սրանց սպաոնում էր թոյնը, կամ յանկարծական դաշոյնրւ Ամէն րոպէ նա սպասում էր մի այդպիսի սոսկալի հարբածի։ Եղի դի քր տերտերը նրան հեաեում էի)") հե(վապէս