Էջ:Իմամաթ.djvu/16

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


պ/>1“Ա ձիակկլ, նսւիապսափւ հաոէա/ձք քաիւհ1եաւ1ք .&*-աչ թէ յգաւաճաձփ ձեաքով ազանւհւ* Նա հք ընոաձփ.՞ հավ* հաքա*գաաւ1ձքով, ա&ձնձէքնէեքավ—էքւնգ*ոմէնքւ յէքթան**՜ սանը հ/մպ էձպգով՝ փաթկյ աքաէլս*կաձ անւսպաաձհթւ «ւ քեանեքվկ արևմուտքից *լէ<գի ա^հհլք,ք հկակ Կաա՚Խիքաափ հձա,թհւ—արաքփձ ափ»էկքւ* Մաշդ *պարկևք հփւֆէ և ֆք Փպ*ւաոհ խ/այքքեպո Մձձ ւպաֆւաթ համը պատէթաԽքձէքվԽ հպոՈքի* ձԳԿ&Ո. * ահսա1ք քասպմաքհիւն նքւփն աաքաւ *զ1Փթ ա^հքաւ, (կ* էէիիցթ

յ&փ ՚հհագը հոձԽւիկ հանեք քա/գազի <փյպպձերը և ապա*՜ Խսաք *ևսհ❁վ պաամեղ ա*քհ բոքար «սեձեքթհ հրոկք կհ4ա*Ա&

հիւաէքէվճւ և յկա ւֆաղօյձէգթս հիւոկնի նեքկ սգահապֆզը ապօթ& &»"պաւա*, քիֆէց/ԽեԿբչ ահահեկւա*, կխաա> թաղքւն նամազդ և գաք* ւեկան *կկիթի§* նե.րկւպ,ահհւքքհձք/ 4ե՜ % ակ գութ հիւ ւկհիթփց և քհթը հայգքկ խ *վզո$ը։ Սա այնքան շովաւթխն «ձձցա* »»/» պաազւսԿաւեկ միայն խքսա՝

յքծձէելավ դիմագրեր Քհհամթձրֆնէ ՚համսակափյ ձգիղի •*֊-գայւկաձ հրաման աս*աքր՝ կ*մէր Իքձփ $աապը չձսււնպԽկԱպ Տարգաք էիւորիհեիյ չաԱավպածի վքա ձևոհ #ւպ։ձքս$նեվ, անցա", իր ք»քքավ կֆի մ առանք ի կ»ղկ, քայ# քփւֆէքի հիմ րքն աձշՓէ ֆգ1պֆ քածւտկֆ զթփը, հուսգե^ եօթանէԱԱաւկլ հպմքօւսիԽ Այնպահ <գազանա^աւ հխկփն* (հր կահանզ քւ ձ$ե խ աներին անգամ ^թահեզ հոպ իմեհ և ձարաւնեհւը կքարեք անապաաֆ սռակպֆ իրմաթ4ած <մէ քէ հակա սւամպաւ ում սոո կպի՝ ք**ա հսհեասասար հո*յի յմէք յրԽկաւ հերաասգաք հխ Վ$մե էլ և ի արիւնավ ներկկավ «մէրբկան» (պատահավ փոէքք^, հիաների փսրգապևաաքՒհահե հք+հէ ձֆքաւնաշրհւյ ձ պթակքւ թպ*քկւ* ծքՓգը Ո4*աձկ աւկ Գաէնք&ւ., ըա#ք քկա ,լոպագի*ւ ըեկճեք շփա վաւքպապլհաէաթ^խհէ* *ք»ն հսսհվի զհյէա