Էջ:Իմամաթ.djvu/17

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


հ Ա % Ն Ի և Ի Ն

$աւ շնքթհիւ Քկքկ*ւյ*ւմ կոտոքսօծ ձդփիհ*Ահհքխ թզի յսնւյքքէ աճ#» յաարի Մաէհաշէքֆ Վ&նեյվձւ կթձ»աքկ*վ հիանեքհԼ, նսհա՚եքքւ յպհաքաթԽմր ամջ&պխզլսմ 6է« ձյէ*ձ»§ խքգ&պհյոյււթե այկւ, անֆծկով եդիգԿ քւ %բ& հհ ե

յ*էի#գ խահիֆ&հբջ/ սը*նջ րյւհ/սթԽմջ ^ՓւայԱ,է^տԹ հ##" զպըԱւ Ժայաւ1պնե.րքւյւ կա՝1գ հփսս/կէզֆ իշիՎ/հՈհթիձ*է՝ Իմա

մաթը»

&> հքա&եհ •ա1Պ& կտակ»վ խյս& յաֆգք* յ^աեյհ§թ խԽկք Կ նշաԽեկեք իր պ»*վԽ ԶկհփրԸթդինը; Յկս իմամը *>էքֆ ւ«ւ»յ #յւ%յհաւով և հ*հԱէհք❁ք ահքեսզ&է թԱ յթձ՜

վԽպն կաւսուիպսաք կ շխ> սպսձգսոյւջՆկին ձ յւովսոբղ\հ^ #յ*ց մԽցած հսււսաաւքխք հւէկէպյքհԱձ/հքխէ, զպհ շհթքաքա §աւ կհ*կը Փ^կ իսգիֆնկի հաչածահջիքյ օքբկ ձիԽկ* &«&"4 *պ**եել ավձւ հզքձւյւ մեպգփքէի պյյս հԽւի էր համաձսփւ Զկնպ Ըքւդի%ի էսս*կին, հլոէձւ յփիք֊

պպ$ե՝ »ԽզԼ1ք հհը յխ՚նեքֆ հինդերգգ հմամն է։ Իյթբա մֆ փպւէպձֆ մ^Գց չհսս*՛ ֆ***ձիֆԽեւփ օ^հ^ամ մ»# հահ։ա հա* հՓփ եղի մւպգսքէխւ **հ*1սւգԱհքԱ և կա հԱփյք ակինկէլ

հզձէԽպքէի# չէէկսծ աո ակնեջը, ասահհերէ,, յաա^գքԱչթխ^եկը, կ^սմօձւԱեէւբ, պապւկձկ$, թքաչղւմնեք^ վճիյձէերը կ կաք զահքութֆձքԱհքւյէ ք#եցթւ և ի##>ր կ&երվ (լահ&յքն սիննի հձյփ ք)սսփս$եյ*ք հսաւԽդյ*թխ՝ն). ֆ*մ ՍխնՆպյկէ Մաքդ&ջԱ> մաղից հայձիվփ յ*ս»րի յէա», փյ* հւօրզ* յԱ*ա)ծ աւսձւգւէվէխււ ՝եյ>քջ, Ղթչքւանի հեյս համեմաէսւււթևամք., զասկյլոլւեյյ և կԱյդփ քէկւե^ք նշ*սնառղ> իդամ աքյ/լածւդահ և յփչա՝1փ էՓ#&*սկա՝1է Սյսըիթֆ յւըգա. հէէմէսւֆ հտգին՝ յՐֆհմկչ Աք ու հա)ւիֆին, |\ա$մկ մի զփքշ* յղըէւ սձամնկ զԹաֆյԱէդբլ1*» կչյքբււնում)։ ՀՕքւէ ղրքում սահմա)սած է Իոյամ հաւաասպԱէ»վէ պսւքսէականա• թիձծձքել Ա ի^Վէ-աւԱքԱ ամքո^էաւ^լէս։ Աչզ ըջըձէ քո$իւքառք