Էջ:Իմամաթ.djvu/175

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


հռԼԻռէբԱՏԻՐՈԻԹհԻ1Ը Շ8ՐՊԱՏ1ՍԱՆՈՒՄ 167

չափեբը և պայմանները այնքան բսպմադան են, որ ղրանց մանրամասն նկաբաղլաւթիւնը մեզ շատ կհեոաւյնի սոյն յօղւածի ծրադրիւյ։ Ուստի սրքան որ հնարաւոր կ այդ զանազան ձևերը ամփոփելով, որոշենք և և դրա փակենք՝. Ընղհանրապէս դրական օր կնքի՝ Ղյոբանի տրամադրութեան համաձայն, Ատրսլասւական աշխարհում, պետութիւնը իրաւանք ունի բուսականաթ իէնիւյ մի ա տասներորդ ստանալ, պեւոակլսն և հասարակական ծախոեբի համար: Բայը իսկապԼս այսօր պե ուսէթիւնը ոչ թ կ տասանեբորդ, այլ մի քառասներորդ, մի վաթ -սուներորդ հազիւ է ստանում։ Ինչպէս վերև նկարադրեցի, կաս տվարութեան բուսականութիւնից ստանալիք հարկը ր՝ն դ -հտնրւսպէս հա լաքում են իրենք ՚ զօրեղ կալւածատկրները, կամ զօրեղ թույուլի տկրհրը և շատ հաղիւ կ պաաահւոմ, որ կառավարչական գործակալները կարողանան մտնել այս ու այն խեղճ կալւածտակրների զիւղհրը> Թկ նաիբ-Աալթ անկ Աբրաս Միբղտի օրով կսւղմսսծ ւյոււյակնեբր, թկ վերաքննիչ կօմիսիաների ցուցակները ենթադբութ համր են որոշւած, ղօըաւորների եկամուտները ան համեմատ նւտղեւյրած, իսկ թոյլհրի կալւածների սովորական բերքի—ատսանեբսրղ մի հրբււրդն ու մի չորրորդն կ հաղիւ ն շան ա կլա ծ» Կան գիւղեր, որտեղ կալւածտակրը պետական աասաներորդական հարկ վերցնում են հրկբամշակներիղ 300—400 խարաբ, այն ինչ կա ռավարութիւնը իւր անունով ժսղսփած—ժողովբւլից դանձած այդ հկամուտիէյ ստանում կ մի վաթսուներսրդ, մի քառասուներորդ բաժինը: Այսպէսով պետական հարկի մեծ բաժինը կլանում են զօրեղ կալւածատկրները, Թույուլի ակրերը, կամ կառավարչտկան գործակալները։

20. Գիւղաբին իւր դառն քրտինքով դատած հաւլտետտ կին կալի մկկ ղի կար ւդ հեռ մեկնել, մինչև որ կալւած ա՝