Էջ:Իմամաթ.djvu/187

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


փեսան մի նշանաւոր «.Բաշլղ» (Գլխագին) է տալու, աղջկա ծնողներին։ Վերջինների դիրքի* աղջկա գեղեցկութեան և ժրաջանութեան աստիճանների համաձայն ւԲաշլղը» բարձրացնում են նորա ծնողներն ու եղբայրները։ Հարահատեալ ղի մում են փախցնելու և աւելի մեծ տուգանքների են ենթուրկ սււմ։. Կալւածատէր աղան իւր հարէլն առնում է աղֆիկ մարդու տալու դէպքում, առանց նրա հրամանի և սովորական փէշքեաշների հարսանիք չի բոնւում, իսկ փախցնելու դէպքում էլ այդ հարկը, մանաւանդ եթէ փախա սար կասլւած է ոճիր*ների և սպանութեան հետ, աւելի մեծ անում է *

ՅՏ. , Շտրպատականի վարչութիւնը ստատիստիկի մասին գաղափար անդամ չունի, բոլորովին անենարէ որոշ թ լեր գըտ նել և երկրա մշակի վիճակի մասին րնթ երցրղին ճշղբիտ ղադա դա փար տալ։ Որքան հնարաւոր էր բերանացի հարդ ու վարձերից, կալւած ատէրնե բիզ, մուբաշիրներիցէ գործակալներից* գիւղական ժողովրդից աչքովս տեսածից և վարչաթ եանս տակ գտնւած դիպերի հաշիւներից՝ հեաեեալ եղրակսւցութեան եմ հասել։

Ա. Ատրսլատակւոնի գիւղական հասարակութիւնը Ահղ՜ հանրսւպԼս փոքր ընտանիքից է կաղմւած, քանի որ երկու ա-մուսնացած եդբայրներ, կրօնի վարդապետութեան համաձայն, մի և նոյն յա բկի տակ ապրել չեն կարող։ Մինշհ անգամ ա մաս հայ ած որդ իքը իսկոյն ծնողներից բտմանւելոլ պարտտ ւորւած են։ Այս պատճառ ով ամէն ծխի ընտանիքի տնղամները 4—6՛ ի մէջ է տարուրհրւումյ հայր, մայր և 2-4 զաւակներ։ Միջին թ իւ կարելի է րնգունել հ-ր.—ծնսղները 2 տղա Լդեււա հաս և երեխայ) և մի աղջիկ, քանի որ աղջիկները փոքրահա. սակ են ամաոնաւյնում։ Այսպիսի ընտանիքը մի չութից ա լելի չի կարող կսաավարել (չորս եզ—երկու լուծ՝)։ Եթէ չութից