Էջ:Իմամաթ.djvu/248

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


սովորութիւնները, տաբրերութիւնները այնքան մեծ է, ոբ այստեղ նրա զանազանութիւնները բաժանելը հեռու կտանէր մեզ նպատակից, ուստի թողնում ենք այդ մասին ծանօթութիւն տալ Ատրպատականի վաճառականութեան մասին գրւած հտաւածում։

40. Ատրպտտականը բաժանւում է. Ա. Թաւրիզ, իւր վիճակով, Հաշտարու, Գեարմարու, Գուխարղան և Մարանղի գաւառներով։

Բ. Արղարիլի նահանզը, Մսւղանի դաւտռով։

Գ, Աստարա » Խալխ ալի »

Գ. Ղ,արտթաղաղի՝ Ահաբի նահանղլւ։

Ե, Խոյի նահանղը Ա ալմաստի և Մակոլի ղտւառներով։

Ջ. Օւըմի նահտնգը։

է. Մարաղաի նահանղը։

1|. Սօուհ-Բուլաղի նահանղը Ստհին֊ԳտլԱւ և Սարղաշտի ղտւառներով։

Այո բոլոր նահանգեեբի վարչսլթիւնը տրւում է նահան ղապետին գահաժառանգի հրովարտակով, որի համար յա տսւկ նւէր են ներկայացնում վալիաթին վվղիքարի ձեռքով։ Լնգհտնրապէս ուժեղ փիշիքարները այս փէշքեաչեևըի երեք քառսրգը իրենք են իւրացնում և մի քառորդը հաղիւ ժառւսնղին են հասցնում, իսկ ներկա գահւսժ առան՚գը չէր թոյլ տալ, որ Նիղամի֊Սալթանէն իրեն անունով գանձւած քեաշԱերը խուղէ։ Այս խնդիրը միշտ սաոնութեան պատճառ էր դարձեր Թէև ժ առան զի դէմ երրէք չէր յանդգնիլ դժդո-հութիւնն յայտնել նիղամի֊Սալթտնէն,բայց անվերթ պընղում էր հրամայականի վրա, ծերութիւնը պտտրւակելով։ Մանաւանղ որ ղահաժառանդը միջամտելով ղատաստանտ կան և կալւածական խնդիրներին, նեղ տեղն էր թողնում