Էջ:Իմամաթ.djvu/255

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


հա մա ձայն ութեան չեն կալա ղանում հասնել, ղ իմում են իրենց ւլիւղի կամ մօտակա ապրող և հասարտկութեան համակրանքը վայելող մի տխունղի (կղերական մոլւա), որն րոու շէրիաթ ի տալիս է ոչ պաշտօնական վճիռը և յորդորում է հաշտ լել, ստանալով չնչին նւ իրարերութիւն՝ Եթէ կողմերբ չեն լսում, դիմում են աղստխկալիին-մուբաշիրին, վերջինները վիճալների ղրպաններըրալական խաղարկելուց և թեթ Լացնելուց յե աս, պարաաւորութեան դիր են առնում (ի|թ|ւգսււք) և ուղարկում են ւ1իճողների համաձայնութեամբ ընտրած ախունդի մօտ չէր իական վճիռ կայացնելու, որի որոշման պարաաւորւում են անպայման հպատակել/՝ւ կողմերը։ Եթէ ախունդի րնարութեան մասին վիճողները իրար չեն ղի կա մ, կողմերի աո ակարկած տ-խունղների անունների վրայ վիճակ են ղցումգործի վերկսոսրութիւնըրաղղին են յան ձևում՛. Վիճակով ընուրւած ախունդի վճռին անպայման հււլատակւելու համար, հակառակորդներից իրաւունք է ստանում, լիսւզօրութե ամր հաշտութեան պայմանը ղրելա, որով այս պայմանը դառնում է անվիճելի և պարտաւորհցու ւյիչ։ Այսպիսի որոշումները շէրիական կարգով կատարելով, ղտտաւորը-ախունղը դուրանի որոշ այաթով հաստատում ու կնքում է, այս սլատճաո ով ախունդի տւած՜ վճռ ի դէմ բողոքելու իրաւունքԿյ ղրկւում են կողմերը, իսկ տրտնկացողը անօրէ)ւների և հայհոյողների ղասն են ընկնում։

2. Գիւղական ախունդների վճիռը գրեթէ անփովաիւ գործաղլոամ է, եթէ կողմերից ընկճւածը հնար տարութիւն չի գտնում րողոքը հասցնելու կալւած ատիրոկ, կամ մի նը շանաւոր միւկթ էհիդխ Գիւղական ախունդները աշխատում են իրենց որոշումները շէրիւսթի դրական կէաի վրա հիմնել, որւղէ.պի իրենց վճիռը չկարողանան քանդել միւկթէ հիղները և նրանց անունն ու վարկը խայաառակել։ Գործա