Էջ:Իմամաթ.djvu/272

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


որպէսզի իր ենք քննեն ու հաշտեցնեն բողոքողին իրենց թե ւարկեալի հետ։

16. Քիչ թէ շատ դատարանի և ղիւանատան նմանութիւն ունեցող մի հիմնարկութիւն եթէ կա Պարսկաստանում, Այդ քւորզուգաոսթն ե, (արտաքին գործերի մինիստրի բաժանմունքները ամբողջ Պարսկաստանում կոչւում է քարգուղա-րութ), որոնց նահանդական և դաւառտկան լիազօր գործակալները կոչւում ե)ւ սհրփհրեստ։ Թուբքմանչայի վաճառականական դաշնագրի գօրութեամբ Պարսիկները պարտաւոր ւեցտն պետութեան գլխաւոր-նահանդհերում դատաստանական բտրձրագոյն դիւունխունեներ հիմնարկելու, որտեղ յատսւկ մատեաններում արձանագրւում, հաստատւում, սլահսլանւում են մւ՚ւրհակների, պայմանագրերի, գրտւադրերիՒ կալւածագրերի պաաճէնները, քննւում և վսււերացւում են վաճառականների ներկայացրած մատեան ի գրկերը և իհ արկին տրւում են պաաճէններ և վէլայ ագի բներ: հևրոյիշեալ դաշնագրի զօրու թեամբ այս հիմնարկութեան մէջ արձանագրւած և վաւհրացւած ամէն մի փաստաթուդթ անժխտելի ապացոյց է, որը չի կարելի հերքել վկաների ցուցումով։ Այստեղ հաստաա-լ ած փաստաթղթերը վաւերացհում են նոյնպէս իւրաքանչիւր օտարականի կօնաուլատները, որոնց գործադրութիւնը անպայման պահանֆում են դեսպանատները և պարտաւ որեցուցիչ է նոյնպէս պարսկական ւգաշտօնակալութեան համար։

17. Իսլամի և քբիստոնէի, սլա լա կա սա անի և օտարականի բոլոր գործերը քննւում և վճռւում են քաոյուգաոսրներու-էք, օտարականի՛ կօնսուլատի լիազօրի ներկայութեան։ Դատարանում թէև գործը քննում են քարգուգաբաթի անդամները, կօնսուլի լիազօրի հետ, որտեղ մասնակցում են նոյնպէս Պարսկական և օտար վաճառականների ներկայացուցիչները*