Էջ:Իմամաթ.djvu/279

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ԳՈՏ ՈհԱԲՈԻԹնԻՆ

271

սր դրա մասին դլւական լււսն չի կարելի ասել, բայց ինչ նը^ կատեք ի է, ինչ կ ար և ք ի է ականթից ականթ լսեք առանց փաստերի,ք նոյնն էք վերապտհութեամբ կարելի է ընթերցողին պատմել, սբոշ գաղափար կաղմելոլ համար։ Ատ բ պա տա կան ի քարգոլգարն է նշանակում նահտնգների սէրփէրէս տներին. Արատ բիլ , Սալմտստ—/՞ււյ, Օւբմի, Մարաղա, Սօուչ-բսլւաղ և Ատրգաշտ։ Այս սէբփէրէսանեբբ ստացած՝ պաշտօնների համար կանխավճար տաքիս են ամէն տարի—փէշըեաշի ձևով մօտաւորապէս 3 — 4 հւսղւսբ թուման և ամսավճարով ատր լա րնթ ացքում 7 — 8 հաղաբ թուման: Ուրեմն Ատրպատականի քաբղուղաբր անխախտ եկամուտ ունի 10—12 հաղաբ թուման։ Արտաքո կուրդի դատաստանական գործերից կամ ոճրսւ գործներից բարդս լղարներին մաս հասցնում են սէբփէրէստ նևրը սւարւտ ընթացքում ոչ պակաս 3—5 հաղաբ թուման՝.

24. Թաւրիզում քննւած գանգատներից քարդուզտրն ըս տանում է տասը տոկոս պարսկահպատակներից և հինգ տոկոս օտարականներին վճտրւած գումարներից։ Եթէ պաբսկա հպատակը պարտաւորւում է վճարել օտարականին որևէ դումար, կօնսուլատից Այդ ղումարի 5% յանձնւում է քարդուղարին դատաստանական հարկք եթէ օտարականից յօդուտ պարսկահպատակի օղտին վաղ է գանձւում, քաբղսւղարն ըս տտնում է 10ո/օ= Եթէ քաբղուղաբր կարողանում է պաբսկա-հպատակին աղատեք օտարականին վճարեք իք պարտալսբութիւնից, նա կանխավճար ստանում է 10% և գործի աւտր տից յետոյ կրկին 10%։ Պարոկահսլտտակեհբը որպէսզի ա ղատւին օտարականներին վճարելիք պարտքերից, որոնք յա ճախ տասը տոկոս էլ գործավարութեան ընթ ացքում են վր ճարում, որպէսզի կամ ձղձղէ գործը և կամ իսպառ աղատէ։ Եթէ ի նկատի առնենք, որ անչափ մեծ ղանղաաներ է մըա

Հ