Էջ:Իմամաթ.djvu/34

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ար չի հագնիր թէև ինքն էլ շատ չնչին, տարեկան 2—300 բարքի եկամաւտ աւնի։ Իալամի միւհթ էհիդները իւայա են տալիս վարձ սաանալաւց, սրը խատիւ տրգերած է, իակ ագրատի բաժնից դեդհելաւց մեծ յան ցանք շկա.

Շմէն մի միւհթէհիդ իւր նաիրն է (փաիւանարգ) կարդալմ Պարսկաաաանի դան ադան քաղաքներ աւմ, կամ ալաններ» ւմ, իւր էադավքդի »է*երք կաաաքէքալ, հաղտքայիակա՚հ, վաՏա .ակա՚հակա՚հ թդթերը վալէքաքեհ, «ւ, հափելաւ, կաաավարե («, ք»ք•**/«, մէիթ արև^ւ և հագեաք պէաքեքք 1քաՏ%ելաւ։ Ւկպէ. *էքբկայ.Ա շաա է միվթէհիդէեքի թիլք. ահ% քա դաքաւմ էլ ադգարնակաւթեան շաաալթեան և համադման տար րերալթեան համեմատ մեծ է և այապիաի նաիրների թիւր՝ Ոյա փաիանարգները, ար աիաւնգ էլ են կաչւաւմ, իրենցրալար դարծավարաւթիւնը կաաարաւմ են իրենց լիտղարաւթիւն ալքդ միվթէհիդի անաւնավ, արը յիշատակքւմ են մինշե անգամ վավերացրած իւրաքանշիւր թղթի ճակատին։ Շյա նտիրներն ին> տաաանարդ, նւէր, կամ արեէ գալ մար ար աաանան իրենց գար ծավարաւթեան րնթ ացքաւմ, ամր ադհապէա պարտ աո ար են

իր^տ ժ"հփՓիձ ալա1 *հէթ1ՖՓ ՚քք յհ

տակաւմ և% միՆ;1 անդամ վալևքայքա» իլքաքաեչիլք թղթի ճակատին, կամ նրա արաշման համաձայն րտժանել աւր հարկ 1հ 4, վեր աանե/ավ միայն իրենց համար իշիաձաւարից աահմանւած րտժր, կամ աաճիկր։

13. Ւնշպէա վերև աատցի, թէև ամէն մի շիտ պարաաւար է դէմքր, հայեացքր աւդդել գէպի մի միւքթէհիդ,բայց աշ աքի չեն կարտդրանագատեր ար աաաքնարգ (Իէամ) րնգաւնի այա կամ այն միւքթէհիդին։ Հաւաաացեալր իւր և ամադաւմավ ազատ և հեաեելաւ հաւանած մարաին, "թին համարաւմ է *էհթիի ծրտդրած ալ դալ վրա կանդնած. Ոտն միհթ էհիդներ,