Էջ:Իմամաթ.djvu/37

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


սաղի, անսահման է և ահաւոր, ուստի ամբոխին ղեկավարող և շարժող այս ոյժից ակնած ում էին ոչ միայն իշխանաւոր ները, այլ մինչև անգամ միւ^թէհի գներից սոսկում էին նւն հսոատ աւսւղակ՝հերը. ՚ անղհւսպ յափշտակիչները և րսնճւ թեամբ այս ու այե դաւառհկբլւ, վիճակները, սարերն ու ՝ձորերը սէիրող ինքնիշխանները։ 6՝եիրաւութ իւե, րւէնաթ՚իէն և յափշտակաթիւն կատարողները միշտ սարսափում էին կգերի վ՜րէժխնդրութիւնից։

Բայւյ երբ մօլւաները—միւ^թէհիդ աձււանւ ալները թ ողին իրենց քարոզութիւնը, և ձգտեցին կւսլւածատիրութ եան, նը*րահց վարկը բնկալ թէ ամբոխի և թէ պտչտօնակալութեան աչքում։ Կղերը երբ կաշառակեր, կեղեք ող, հարստահարող խանխաւանից իրենց կա չլա ծական խնդիրներում սլաշտ պա նութեան կարօա դարձաւ ամբոխը երհօ շուռ աւհց իւլկմաներից։ Vանաւանդ որ աննոր դասից նրանց վստահւած աղքատներին, եւնանկներին, թ շւառն երին, սովածներին, մերկերին, հիւանղներին ու գոսացածներին բաժանելի գումարները, երբ կղերը ււշ միայն իւրացրեց, այլ այդ դրամով իշխանականների ձեռքից կտրածներ գնեց,—ժողովուրդը հիաս թափլեց՛. Այսօր Իրանի քաղաքների ու աւանների մօլւա՝)ելւը բոլորն էլ կալւածատէր են դարձել և իրենց ճիգն ու հանքը գործ են դհում, որ կտլւածները ընդարձակեն, ճոխացնեն և ղաբդարեն։ Սրան հետևեց և շււայլութիւեր, սարսափելի ծախսեր, փարթամ կեանք և ճոխութիւն։

Ադահութիւնը բուն դնելով այս կղերի հոդում, դինւած շէըիտթռվ, լՈւկան կեանք ի մրցման մէհ, սլաշապանելով իրենց ոյժով, դիրքով և ղիտաթիւնով կողմնակի սանձ գութ ի լեներից* Մաստխլաոլաա մոլթ կե անք ում դիմադբելով պատահար~ներին, կեղեքում են ադգաբնակութիւնը և հազարներ դի