Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 13.djvu/442

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


շինարարության հիմքում դրված է «Հայ– հիդրոնախագիծ» ինստ–ի մշակած՝ ջրա– յին ռեսուրսների կոմպլեքսային օգտա– գործման և պաշտպանության գլխավոր սխեման։ Նույն մինիստրության «էներ– գացանցնախագիծ» համամիութենական պետ․ նախագծահետախուզական և գի– տահետազոտական ինստ–ի հայկ․ մաս– նագիտացված բաժանմունքը կատարում է հայկ․ էներգահամակարգի հեռանկարա– յին սխեմաների, հակավթարային ավտո– մատիկայի, ռելեային պաշտպանության, հեռուստամեխանիկայի, ավտոմատ կա– ռավարման և կապի միջոցների նախա– գծման աշխատանքներ, ինչպես նաև նո– րոգման արտադրական բազաների հետա– խուզական և նախագծային մշակումները։ Կապի բնագավառում կատարվող նախա– գծային աշխատանքները ՀՍՍՀ–ում տար– վում են ՀՍՍՀ կապի մինիստրության էլեկտրակապի և ռադիոֆիկացման հան– րապետական հանգույցի նախագծակոն– ստրուկտորական բաժնում, որտեղ իրա– կանացվում են հանրապետությունում գոր– ծող կապի ձեռնարկությունների U կա– ռույցների տեխ․ վերազինման, կապի կա– բելային մագիստրալային գծերի կառուց– ման նախագծային աշխատանքներ։ ՀՍՍՀ–ի և միության այլ հանրապետու– թյունների համար կապի մինիստրության օբյեկտների (ռադիոհեռուստատեսային հաղորդող կայաններ, «Օրբիտա», «Մոսկ– վա» տիպի տիեզերական կապի կայան– ներ, ռադիոռելեային գծեր, ռադիոկենտ– րոններ) U Հեռուստատեսության ու ռա– դիոյի պետ․ կոմիտեի օբյեկտների (ապա– րատաստուդիական համալիրներ և ռա– դիոտներ) նախագծմամբ զբաղվում է ՍՍՀՄ կապի մինիստրության պետ․ միու– թենական նախագծային ինստ–ի Երևանի բաժանմունքը։ ՍՍՀՄ էլեկտրատեխ․ արդ– յունաբերության մինիստրության էլեկ– տրատեխ․ արդյունաբերության պետ․ նա– խագծային ինստ–ի Երևանի մասնաճյուղը մշակում է ՀՍՍՀ և ՍՍՀՄ մյուս հանրա– պետությունների էլեկտրատեխ․ արդյու– նաբերության նոր ձեռնարկությունների և միավորումների կառուցման, վերակա– ռուցման, ընդլայնման և տեխ․ վերազին– ման նախագծեր։ Հայկ․ ՍՍՀ և մյուս հան– րապետությունների համար սպորտային կառույցների (մարզադաշտեր, սպորտա– յին համալիրներ) նախագծման աշխա– տանքներ են կատարվում ՍՍՀՄ ֆիզիկ, կուլտուրայի և սպորտի պետ․ կոմիտեի «Սոյուզսպորտպրոյեկտ» համամիութե– նական ինստ–ի Երևանի մասնաճյուղում։ ՍՍՀՄ սպառողական ընկերությունների միության «Ցենտրոսոյուզպրոյեկտ» նա– խագծային ինստ–ի Երևանի մասնաճյուղի նախագծման հիմնական օբյեկտներն են հասարակական սննդի, առևտրի, հացա– թխման, պահածոների արտադրության, պահեստավորման և կուլտուր–կենցաղա– յին ձեռնարկությունները հանրապետու– թյան գյուղերում և շրջկենտրոններում։ Առևտրի և հասարակական սննդի ձեռ– նարկությունների նախագծմամբ է զբաղ– վում նաև ՍՍՀՄ առևտրի մինիստրության «Գիպրոտորգ» պետ․ միութենական ինստ–ի հայկ․ մասնաճյուղը, որի գործու– նեության ոլորտն ընդգրկում է առևտրի և հասարակական սննդի օբյեկտների, պահեստային տնտեսությունների, առևտ– րի և հասարակական սննդի նյութատեխ․ ապահովման ձեռնարկությունների և դը– րանց համար սարքավորումների նախա– գծումը, ինչպես նաև տիպային նախա– գծերի մշակումը։ ՍՍՀՄ–ում և արտասահ– մանում ժող․ տնտեսության ճյուղերի նոր ձեռնարկությունների, շենքերի և կառույց– ների շինարարության, գործող օբյեկտ– ների ընդլայնման, վերակառուցման և տեխ․ վերազինման էլեկտրատեխ․ մասի նախագծանախահաշվային փաստաթըղ– թերի կոմպլեքսային մշակումն իրակա– նացվում է ՍՍՀՄ մոնտաժային և հատուկ շինարարական աշխատանքների մինիս– տրության «էլեկտրանախագիծ» պետ․ նա– խագծային ինստ–ի հայկ․ բաժանմունքում։ Նշված մինիստրության «Գիպրոտեխմոն– տաժ» արդ․ սարքավորումների մոնտաժ– ման տեխնոլոգիայի պետ․ նախագծային կոնստրուկտորական ինստ–ի Երևանի բաժնում մշակվում են ՀՍՍՀ արտա– դրական օբյեկտների տեխնոլոգիական սարքավորումների և մետաղակոնստ– րուկցիաների մոնտաժման աշխատանք– ների կատարման նախագծեր։ Նույն են– թակայության «Մոնտաժհատուկշին» հա– մամիութենական նախագծային տեխնո– լոգիական ինստ–ի Երևանի բաժինն ըզ– բաղվում է ՀՍՍՀ մոնտաժային կազմա– կերպություններում ձեռքի աշխատանքի կրճատման կոմպլեքսային նախագծի մը– շակմամբ, շինարարական մոնտաժային աշխատանքների կատարման ինժեներա– կան նախապատրաստմամբ։ ՍՍՀՄ ան– տառային տնտեսության պետ․ կոմիտեի «Սոյուզգիպրոլեսխոզ» համամիութենա– կան պետ․ նախագծահետախուզական ինստ–ի Երևանի մասնաճյուղը մշակում է անտառների վերականգնման, դրանց վե– րարտադրության, անտառային ռեսուրս– ների ռացիոնալ օգտագործման, արդ․ կենտրոնների, քաղաքների և այլ բնակա– վայրերի շուրջը կանաչ գոտիների ստեղծ– ման, ինչպես նաև անտառային նոր զանգ– վածների հիմնադրման նախագծեր։ ժող․ տնտեսության մեջ հաշվառման և հաշ– վետվության մեքենայացման ու ավտոմա– տացման համամիութենական գիտահետա– զոտական և նախագծատեխնոլոգիական ինստ–ի հայկ․ մասնաճյուղը (ՍՍՀՄ կենտ– րոնական վիճակագրական վարչության) զբաղվում է ժող․ տնտեսության ճյուղե– րում հաշվապահական հաշվառման և հաշ– վետվության մեքենայացման ու ավտոմա– տացման, հաշվապահական հաշվառման կոմպլեքսային մեքենայացման տիպային նախագծերի տեղայնացման և ներդրման աշխատանքներով։