Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 13.djvu/670

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ձուլածո մասեր ստեղծելու համար (հե* ղինակակիցներ)․ Համբարձումյան Ռուբեն Սարգ– սի4 փրփրապլաստիկ զանգված ստա– նաւու տեխնոլոգիա մշակելու և արդ– յունաբերության մեջ արմատավորելու համար (հեղինակակից)․ Սաֆյան Մատվեյ Մատվեյի՝ կոնստ– րուկցիոն թերթապողպատի սառը գլոց– ման մեթոդն արմատապես կաւոարելա– գործելու համար (հեղինակակից)․ Դ ա դ ա յ ա ն Սուրեն ՔրիստաՓորի՝ հորատման տեխնոլոգիան և նավթա– հորերի շահագործումը բարելավող խո– ղովակների կոնստրուկցիա մշակելու համար (աշխատանքի ղեկավար)․ Կամարյան Գևորգ Մկրտչի (աշ– խատանքի ղեկավար), Ս ո ղ ո մ ո ն– յ ա ն Միքայել Սերոբի՝ քիմիական արտադրանք ստանալու համար էլեկ– տրալիզարարի կոնստրուկցիա մշակե– լու և արդյունաբերության մեջ արմա– տավորելու համար․ Իոսիֆյան Անդրանիկ Ղեոնդի՝ էլեկտրական մեքենաների կոնստրուկ– ցիա մշակելու և դրանց արտադրու– թյունը յուրացնելու համար․ Ու ի մ կ ո վ Զաքար Ներսեսի՝ հատուկ տեխնիկայի նոր տեսակ ստեղծելու համար (հեղինակակից)․ Հարությունյան Ալեքսանդր Գրի– գորի՝ «Հայրենիք» կանտատի համար․ ԲաԼասանյան Սերգեյ Արտեմի՝ Տաջիկական օպերայի և բալետի թատ– րոնում «Լեյլի և Մեջնուն» ներկայաց– ման համար․ մնդոյանց Աշոտ Աշոտի՝ Մոսկ– վայի Ապստամբության հրապարակում 16 հարկանի բնակելի տան նախագիծ ստեղծելու համար (Վ* Պոսոխինի հետ)։ 1950 Համբարձումյան Վիկտոր Հա– մագասպի, Մարգարյան Բենիա– մին Եղիշեի՝ նոր տիպի աստղային հա– մակարգեր (աստղասփյուռներ) հայտ– նաբերելու և ուսումնասիրելու համար– Վահրամ յան Աշոտ Տիգրանի՝ մե– տաղների էլեկտրանստեցման բնագա– վառում կատարած աշխատանքների հա– մար․ Պաֆենհոլց Կոնստանտին Նիկո– լաևիչ՝ «Հայաստանի երկրաբանությու– նը» (1946, ռուս․) գրքի համար․ Ղալամքարով Վարդան Ալեքսան– դրի՝ Թույմազի նավթահանքի (Բաշկիր․ ԻՍՍՀ) եզրագծային ջրալցումը մշակե– լու և յուրացնելու համար (աշխատանքի ղեկավար)․ Կ ն ու ն յ ա ն ց Իվան (Հովհաննես) Լյուդվիգի՝ արհեստական մանրաթելի արտադրության մեթոդ մշակելու և յու– րացնելու համար (հեղինակակից)․ Հար ու թյ ու նով Աշոտ Սիմոնի՝ թունելների հորատանցման մեքենայաց– ված վահան մշակելու և կիրառելու հա– մար (հեղինակակից)․ Տ և ր–Մ ա ր գ ա ր յ ա ն Հարություն Մկրտչի՝ ինքնաթիռների արտադրության տեխնոլոգիական նոր պրոցեսների մը– շակման և ներդրման համար (հեղինա– կակից)․ Մկրտչյան Սերգեյ Սեդրակի, Ս та- հա կ յ ա ն Պապիկ Սահակի․ Մ ո վ– ս ի ս յ ան Սուրեն Համբարձումի, Հ ա– րությունյան Գևորգ Միրզոյի, Գ Ր ու շ և ո յ Վլադիմիր Գավրիլովիչ, Մաղաքյան Հովհաննես Գևորգի, Լ յ ա գ ի ն Կոնստանտին Իլյիչ՝ օգտա– կար հանածոների հանքավայրեր հայտ– նաբերելու և դրանց երկրաբանական հետազոտման համար․ Ռ ո տ ի ն յ ա ն (Ռոտինյանց) Ալեքսան– դըր Լևոնի՝ մետաղի արդյունաբերական ստացման տեխնոլոգիական պրոցես մը– շտկելու և յուրացնելու համար (աշխա~> տանք ի ղեկավար)․ Սարգսյանց Երվանդ Արմենակի՝ գյուղատնտեսական դիզելային տրակ– տորի կոնստրուկցիայի մշակման և արդյունաբերական յուրացման համար (աշխատանքի ղեկավար)․ Ա մ յ ա ն Վարդան Ալեքսանդրի՝ նավ– թի հանույթի ավելացման արդյունա– վետ մեթոդ մշակելու և արմատավորն–– լա համար (աշխատանքի ղեկավար)․ Աթաբեկով Գրիգոր ՀովսեՓի՝ էլեկտրացանցի պաշտպանական սար– քավորում մշակելու և նրա թողարկումը յուրացնելու համար (աշխատանքի ղե– կավար)․ Բ ա լ ա յ ա ն Աշոտ Կարապետի՝ տեխ– նիկայի բնագավառում կատարած աշ– խատանքի համար (հեղինակակից)․ Կարախանով Ցակով Ալեքսեյի՝ երկաթամիահալվածքների հալման տեխ– նոլոգիայի արմատական կատարելա– գործման համար․ Մելքումով Տիգրան Մելիքսեթի՝ շարժիչաշինության բնագավառում կա– տարած աշխատանքի համար (հեղինա– կակից)․ ՋանՓոլադյան Վախթանգ Պա– վելի՝ այգեբանջարաբուծական տրակ– տոր 1ւ կցվող գյուղատնտեսական մե– քենաներ ստեղծելու և արտադրության մեջ արմատավորելու համար (հեղինա– կակից)․ Աստված ատ ու րով Ակիմ Ղու– կասի՝ կապի միջոցների բնագավառում կատարած աշխատանքի համար (հեղի– նակակից)․ Պ ր ու տ յ ա ն Լեոնիդ Նիկոլայի՝ թըթ– վածնային Փչումով բարձրորակ թուջի հալման մեթոդ մշակելու և արտադրու– թյան մեջ արմատավորելու համար (հե– ղինակակից)․ Հովնաթանյան Գուրգեն Թով– մասի (աշխատանքի ղեկավար), Դ ա– ն ի և լ յ ա ն Ար ամայիս Ավագի (հեղի– նակակից)՝ խոր պոմպերով նավթի հա– նույթի մեթոդի արմատական վերակա– ռուցման համար․ Ա ճ և մ յ ա ն Ցոլակ Աղաբեկի՝ քիմիա– կան նյութերի արտադրության պրոցե– սի արմատական կատարելագործման համար (հեղինակակից)․ Մանուկյան Մամիկոն Ղևոնդի՝ բժշկ․ պրակտիկայում պլաստմասսայե Իրերը արմատավորելու համար (հեղի– նակակից)․ Մ և լ ի ք–Ս տեՓանյան Արամ Մա– թևոսի՝ կինոնկարների ձայնագրման նոր մեթոդ մշակելու և կիրառելու հա– մար (հեղինակակից)․ ԼաԼայանց Մուշեղ Լևոնի՝ նավ– թահորերի արագ հորատման մեթոդներ մշակելու և իրագործելու համար (հե– ղինակակից)․ Շահնազարով ժորժ Սամսոնի՝ տեխնիկայի բնագավառում կատա– րած աշխատանքի համար (աշխատանքի ղեկավար)․ Խաչատրյան Արամ Եղի այ ի՝ «ՍտաԼինգրադյան ճակատամարտ» կի– նոնկարի երաժշտության համար․ Հովհաննիսյան Արշակ Համ– բարձումի՝ «Աշխարհի երիտասարդու– թյունը» գունավոր կինոնկարի համար (Գ, Բոբրովի և Վ․ Ի․ Օշանինի հետ)․ Ալթունյան Թաթուլ Տիգրանի՝ հա– մերգային կատարողական գործունեու– թյան համար․ Գուէակյան Արմեն Կարապետի, Մալյան Գավիթ Մելքումի, Գ ա բ– p ի և լ յ տ ն Գուրգեն Բախշիի, Ավագ– յան (Թադևոսյան) Հովհաննես Ստե– Փանի, Խաժակյան Գարուշ (Կարա– պետ) Խաչատուրի, Դովլաթյան Ֆրունզե Վաղինակի, Սիմոնյան Մետաքսյա Միհրանի՝ «Այս աստղերը մերն նն» ներկայացման համար․ Սիմոնով Ռուբեն Նիկոլայի՝ Մոսկ– վայի Եվգ․ Վախթանգովի անվ․ թատ– րոնում բեմադրված «Մահապարտների դավադրությունը» ներկայացման համար (հեղինակակից)։ 1951 Ի ս ա կ ո վ Իվան (Հովհաննես) Ստե– Փանի՝ «Ծովային ատլաս» (1950) աշ– խատության առաջին հատորի համար (հեղինակակից)․ Ավագյան Արտավազդ Արշակի՝ բուսական օրգանիզմների զարգացման տեսության բնագավառում կատարած հետազոտությունների (1948–51) հա– մար․ Աղաբա բ յ ա ն Շավարշ Մնացակա– նի՝ «ՍՍՀՄ խոտհարքների և արոտնե– րի կերաբույսերը» (հ․ 1–3, 1950–56, ռուս․) աշխատության առաջին հատորի համար (հեղինակակից)․ Մ ու ր զ ա և էդուարդ Մակարի՝ «Մոն– ղոլական ժողովրդական հանրապետու– թյուն» գիտահանրամատչելի աշխատու– թյան համար․ Մ ա ր դ ա ն յ ա ն Մարդան ԵՓրեմի՝ քարի բազմազան տեսակների մշակ– ման բարձր արտադրողական հաստոց– ների նոր կոնստրուկցիաներ մշակելու համար (աշխատանքի ղեկավար)․ Գ ու լ J ա ն ց Ենոք Հայրապետի՝ մե– քենաշինությ ան բնագավառում կատա– րած աշխատանքի համար (հեղինակա– կից)․ Սաֆյաեց Հովհաննես Իոսիֆի՝ ժա– մացույցի զսպանակների արտադրու– թյան տեխնոլոգիա մշակելու և յուրաց– նելու համար (աշխատանքի ղեկավար)․ Եվանգուլյանց (Եվանգուլով) Լևոն Բաղդասարի՝ ավիացիայի բնագա– վառում կատարած աշխատանքների հա– մար (հեղինակակից)․ Մկրտչյան Դերենիկ Պետրոսի՝ նոր Սարքեր ստեղծելու համար (աշխա– տանքի ղեկավար)․ Տ և ր–Պ ո ղ ո ս ո վ Վւադիմիր Վահա– նի՝ մետաղի ստացման նոր մեթոդ մշակելու և արդյունաբերության մեջ ներդնելու համար (հեղինակակից)․ Ա մ ա ր յ ա ն Անդրանիկ Պողոսի՝ երկ– րորդային մետաղների ստացման նոր տեխնոլոգիա մշակելու և արտադրու– թյան մեջ արմատավորելու համար (հե– ղինակակից)․ Մեժլումով Լևոն Արսենի, Մ ե– լ ի ք–Փ ա շ ա և Վոամ Աամսոնի, Ս ա– հ ա կ ո վ Նիկոլայ Վարդանի, Տե ր– Ա վ ա կ ո վ Գուրգեն Մովսեսի՝ ծովա– յին նավթահանքավայրեր հայտնաբե– րելու և յուրացնելու համար (հեղինակա– կիցներ)․ Ք և չ և կ Գեորգի Համբարձումի, Եվանգուլով Բորիս Բաղդասարի՝ օգտակար հանածոների հանքավայրեր հայտնաբերելու և հետախուզելու հա– մար (հեղինակակիցներ)․ Վարդանյան Կոնստանտին Տիգ– րանի՝ օգտակար հանածոների հանքա– վայրի հետախուզման համար․ Մեժլումով Օնիկ Արսենի, Ս տ ե– Փ ա ն յ ա ն Գևորգ Գրիգորի՝ նավթա– հորերի և գազի հորերի երկՓողային հորատում մշակելու և արմատավորելու համար (հեղինակակիցներ)․