Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 13.djvu/671

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


Հախնազարով Հմայակ Նիկոլա– յի՝ քիմիական տեխնոլոգիայի բնագա– վառում կատարած աշխատանքների հա– մար (հեղինակակից)․ Կոստ անդով նեոնիդ Արկադիի՝ ցածրորակ վառելանյութից տեխնոլո– գիական գազի ստացման մեթոդ մշա– կելու և արմատավորելու համար (հե– ղինակակից)․ Տ և ր–Շ մ ա վ ո ն ո վ Գեորգի Արամի՝ Քիմիական նոր նյութերի արտադրու– թյան մեթոդ մշակելու համար (հեղինա– կակից)․ Ա տ ա Լ J ա ն Արֆենիա Արկադիի՝ քսայուղի նոր տեսակ մշակելու և արմա– տավորելու համար (հեղինակակից)․ Տերտերյանց Արտաշես Բաբայի՝ շարժիչի վառելանյութի նոր նմուշ ստեղ– ծելու համար (հեղինակակից)․ Ավետիսյանց նե Բորիսի՝ մխո– ցավոր մեքենաների գրաֆիտով ներգլա– նային յուղեր մշակելու և արդյունաբե– րության մեջ արմատավորելու համար․ Չարախչյան Իոսիֆ X*ագարի՝ ասինքրոնային էլեկտրաշարժիչների միասնական սերիա մշակելու և արտա– դրության մեջ արմատավորելու համար (հեղինակակից)․ Աաֆրազբեկյան Գուրգեն Սա– դաթի՝ Ուզբեկաոանի և Մոսկվայի էներ– գահամակարգերի ավտոմատացման և հեոուստամեքենայացման համար (հե– ղինակակից)․ Խաչատրյան Պյոտր Ելիսեյի՝ էլեկտրասարքավորման նմուշ ստեղծելու համար (հեղինակակից)․ Հովհաննիսյան նեոն Տիգրա– նի, Իսագուլյան Ամասիա Վասա– կի․ ԳաԼֆայան Մարգար Կարապե– տի՝ մեխանիկական համուղղիչով եռա– ֆազ սինքրոնային գեներատորի նոր տիպ ստեղծելու և նրա արդ․ յուրացման համար (Ս․ Գ․ Թամանցեի ղեկավարու– թյամբ)․ Սարուխանով Գուրգեն Լեոնի՝ Վոլգայի կույբիշեյան հէկի նախագծա– յին առաջադրանքը մշակելու համար (հեղինակակից)․ Սարգսյանց Գեորգի Ալեքսանդ– րի՝ ավտոմոբիլային մայրուղի նախա– գծելու և արագընթաց շինարարության համար (հեղինակակից), էթմեքջյան Աշոտ Հարությունի՝ երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների վե– րականգնման նոր մեթոդներ մշակելու և շինարարական պրակտիկայում արմա– տավորելու համար (հեղինակակից)․ Շահբազյանց Գուրգեն Գեոր– գիի՝ միամետաղ մարդատար վագոնի կոնստրուկցիա մշակելու համար (հեղի– նակակից)․ Հակոբյան Կոստանդին Հարու– թյունի՝ «Ղազախական սպիտակագլուխ խոշոր եղջերավոր անասունների նոր ցեղ ստանալու համար (հեղինակակից)․ Ա ղ ա ս ի և Հայկ Հովհաննեսի (Իվա– եի)՝ ջրասույզ նավերը բարձրացնելու մեթոդներն արմատապես կաւոարելա– գործելու համար (հեղինակակից)․ Ադիբեկով Օհան Ալեքսանդրի, Սեվումյան Գրիգոր Հովհաննեսի (Իվանի)՝ բամբակենու և գյուղատնտե– սական այլ բույսերի ոռոգման մեթոդ– ներն արմատապես կաւոարելագործելու և արտադրության մեջ նոր մեթոդներ արմատավորելու համար (հեղինակա– կից)․ Շ ա ն շ ի և (Շանշյան) Սերգեյ Կոս– տանդինի՝ հիդրոէներգետիկայի բնա– գավառում կատարած աշխատանքների համար․ Բագրատյան Մալխաս Գալուստի՝ ճագարների նոր ցեղեր ստանալու հա– մար (հեղինակակից)․ Ս ի մ ո ն ո ւլ (Սիմոնյան) Միքայել Քա– քարի՝ վակուումով սնամեջ խոշոր պանելներ մշակելու և դրանք Մոսկվայի Մ․ Վ․ նոմոնոսովի անվ․ համալսարա– նի մասնաշենքերի ծածկերում օգտագոր– ծելու համար․ Շահինյան Մարիետա Սերգեյի՝ «ճանապարհորդություն Սովետական Հայաստանում» (1950, ռուս․) ակնարկ– ների ժողովածուի համար, է մ ի ն Գեորգ Գրիգորի4 «Նոր ճանա– պարհ» (1949) բանաստեղծությունների ժողովածուի համար․ Բաբաջանյան Առնո Հարությու– նի՝ «Հերոսական բալլադի» համար․ Մուրադելի Վանո (Հովհաննես) Եղիայի՝ «Մոսկվա–Պեկին», «Ուսանող– ների միջազգային միության հիմնը», «Հիմն Մոսկվային», «Խաղաղության մարտիկների երգը» են երգերի համար․ Դոլուխանյան Զարուհի Աղասու՝ վերջին տարիների համերգային ծրա– գրերի համար․ Քոչարյան Սուրեն Հովակիմի՝ գեղարվեստական ասմունքի համար․ Պետրոսյանց Աշոտ Հովհաննե– սի, Ուզբեկ, պետ․ ֆիլհարմոնիայի ժող– գործիքների նվագախմբի գեղարվես– տական ղեկավար․ Նալբանդյան Դմիտրի Արշակի՝ «Իշխանությունը սովետներին։ Խաղա– ղություն ժողովուրդներին» (հեղինակա– կից) և «Մեծ բարեկամություն» նկար– ների համար․ Իսրայելյան Ռաֆայել Սարգսի՝ Երնան քաղաքում «Ի․ Վ․ Ստալին» մոնումենտ–քանդակի համար․ Գրիգորյան Մարկ Վլադիմիրի՝ ՀԿԿ Կենտկոմի շենքի ճարտարապե– տության համար․ ՍտեՓանյան Հարո նեոնի, Թավրիզյան Միքայել Արսենի, Աճեմյան Վարդան Մկրտչի, Միր– զոյան Աշոտ Հովհաննեսի, Ս ա– զանդարյան Տաթեիկ Տիգրանի, Գասպարյան Գոհար Միքայելի, Պետրոսյան Ավագ Գեղամի, Գրիգորյան Վահրամ Մկրտչի՝ Ալ․ Սպենդիարյանի անվ․ օպերայի U բալետի թատրոնում բեմադրված «Հերո– սուհին» ներկայացման համար։ 1952 Մերգելյան Սերգեյ Նիկիտի՝ ֆունկցիաների կոնստրուկտիվ տեսութ– յան բնագավառում կատարած աշխա– տանքի համար․ Միրիմանով Ռուբեն Գայի՝ տեխ– նիկայի ասպարեզում կատարած հե– տազոտությունների համար (հեղինակա– կից)․ Վահրամյան Աշոտ Տիգրանի՝ մե– տաղների էլեկտրանստեցման բնագա– վառում կատարած հետազոտությունների համար․ Սիսակյան Նորայր Մարտիրոսի՝ «Պրոտոպլազմային կառուցվածքների ֆերմենտատիվ ակտիվությունը» (1951, ռուս․) աշխատության համար․ Աթաբեկով Դավիթ Ներսեսի՝« Ակ– նարկներ ուրոգինեկոլոգիայի վերաբեր– յալ» մենագրության համար․ Կարապետյանց Միքայել Քրիս– տաՓորի՝ «Քիմիական թերմոդինամի– կա», «Քիմիական թերմոդինամիկայի օրինակներ ու խնդիրներ» ուսումնական ձեռնարկների համար․ Մ ի կ ո յ ա ն Արտեմ Հովհաննեսի՝ ինքնաթիռաշինության բնագավառում կատարած աշխատանքների համար (աշ– խատանքի ղեկավար)․ Պողոսյանց Անղրեյ Իսահակի՝ մելիորատիվ և ոռոգման աշխատանքնե– րի մեքենայացման բարձրարտադրողա– կան առվահան մեքենաներ ստեղծելու և նրանց արտադրությունը յուրացնելու համար (հեղինակակից)․ Ա վ ա կ ո վ Արտեմ Հովհաննեսի (Իվա– նի)՝ երկաթբետոնի համար սառը եղա– նակով տափակացրած ամրան ու վեր– ջինի պատրաստման հաստոցներ մշա– կելու և արմատավորելու համար (աշ– խատանքի ղեկավար)․ Բ ա ղ դ պ տ և Ռուբեն Գրիգորի՝ պա– րուրաձև գայլիկոնների արտադրության նոր տեխնոլոգիա ստեղծելու համար․ Տ և ր–Պ ո ղ Ո ս J ա ն Արամ Միսակի՝ նավաշինական արդյունաբերության մեշ արտադրության մեթոդների արմատա– կան կատարելագործման համար․ Գաբրիելյան Ալեքսանդր Գաբրիե– լի, Հովհաննիսյան Ռուբեն Ավե– տիսի՝ նավթահանքի շահագործման կոմպլեքսային մեթոդի մշակման և յու– րացման համար (հեղինակակից)․ Ծ ա տ ու ր ո վ Գուրգեն Ավանեսի՝ օգ– տակար հանածոյի հայտնաբերման, հե– տազոտման և արդ․ յուրացման համար (աշխատանքի ղեկավար)․ Բարոնյան Աստվածատուր Գաբ– րիելի՝ նավթահորերի շահագործման նոր եղանակ մշակելու համար (աշխատանքի ղեկավար)․ Կլորիկյան Սուրեն Խորենի՝ բա– րակ ածխաշերտերում մաքրման հան– քախորշերից ածխահանումը մեքենայաց– նելու նպատակով կոնվեյերների ստեղծ– ման ու ներդրման աշխատանքների համար (հեղինակակից)․ Համ բարձ ու մով Տրոֆիմ Գերա– սիմի՝ նոր ագրեգատների մշակման հա– մար (աշխատանքի ղեկավար)․ Պ ո ղ ո ս ո վ Աշոտ Գրիգորի, Սիմո– նով (Սիմոնյան) Միքայել ՋաՔարի՝ բետոնի վակուումավորման մեթոդ մշա– կելու և հիդրոտեխ․ ու արդ․ կառույց– ները շինարարության մեջ արմատավո– րելու համար (հեղինակակից)․ Սարգսյանց Գեորգի Հայրապետի՝ Քարախճի մեծ կարողության մեքենա– յացված գործարան ստեղծելու համար (աշխատանքի ղեկավար)․ Ա ճ և մ ո վ Սերգեյ Արտեմի՝ բարձրո– րակ հեռախոսային կապի բազմաանցու– ղային համակարգ մշակելու համար (հե– ղինակակից) ․Վրթանեսյան Վարդգես Ահարո– նի՝ ռադիոապարատուրայի ստեղծման համար (հեղինակակից)․ Մ ա զ I ու մ ո վ Ավետիք Ղուկասի՝ շա– քարի ճակնդեղի նոր սորտեր ստանալու և արտադրության մեջ արմատավորելու համար (Ն․ Ա․ Սավչենկոյի հետ)․ Բաղդասարով (Բաղդասարյան) Անդրեյ Արկադիի՝ արյան պահեստա– վորման և արյան բուժիչ պատրաստուկ– ․ ներ ստանալու նոր մեթոդներ մշակելու համար (աշխատանքի ղեկավար)․ Կապուտիկյան Սիլվա Բարունա– կի՝ «Իմ հարազատները» բանաստեղծու– թյունների ժողովածուի համար․ Արիստակեսով նեոն Ղազարի՝ «Գյուղատնտեսության նորություններ» գունավոր կինոժուռնալի համար (հեղի– նակակից)․ Սաթյան Աշոտ Մովսեսի՝ «Արարատ– յան հովտի երգեր» շարքի համար․ Վաղարշյան Վաղարշ Բոգդանի, Ջանիբեկյան Գուրգեն Ջանիբեկի, Ա 2 ու ղ յ ա ն Գեորգ Ալեքսանդրի, Գուքազյան Օլգա Նիկողայոսի, Մալյան Դավիթ Մելքումի, և ղ յ ա ն Անատոլիա Բենիամինի՝ Գ․ Սունդուկյա–