Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 13.djvu/672

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


նի անվ․ դրամատիկական թատրոնում բեմադրված «Խիզախում» ներկայացման համար։ 1953 P ու a ն ա q J ա և Ավետիք Իգնատի՝ ճառագայթային բժշկագիտության վե– րաբերյալ աշխատությունների համար․ Միկոյան Արտեմ Հովհաննեսի՝ ինքնաթիռաշինության բնագավառում կատարած աշխատանքների համար․ Համբարձումյան Ռուբեն Սարգ– սի՝ մետաղագիտության բնագավառում կատարած աշխատանքների համար․ Ալիխանով Աբրա հա մ Իսահակի՝ միջուկային ֆիզիկայի բնագավառում կատարած հետազոտությունների հա– մար։ 1967 Բաղդասարյան Գեորգի Ստե– Փանի՝ լեռնահանքային բարդ պայման– ներում Կուրսկի մագնիսային անոմա– լիայի հանքավայրերում երկաթի հան– քավայրի (Լեբեդինսկի) շահագործման մեթոդների ստեղծման U յուրացման համար (հեղինակակից)։ 1968 Տ և ր–Մ արտիրոսյան Կարեն Ավետիքի՝ միջուկների կուլոնային գրգը– ռումների հետազոտման վերաբերյալ 1956–66-ին հրատարակված աշխատու– թյունների շարքի համար (հեղինակա– կից)․ Աբրահամյան Շահեն Գրիգորի՝ հզոր հիդրոգեներատորների ն սինքրոն կոմպենսատորների համար կառավար– վող Փոխակերպիչներով գրգռման արա– գագործ համակարգեր մշակելու համար (հեղինակակից)․ Մարգարյանց Աշոտ Համբար– ձումի՝ 200–300–500 հզ․ կվա հզորու– թյամբ տուրբոգեներատորների ինքնա– տիպ նախապատրաստուկների մշակման և դրանց սերիական արտադրության տեխնոլոգիայի ներդրման համար (հե– ղինակակից)․ Կլորիկյան Սուրեն Խորենի՝ Փոքր կարողության թեք ածխաշերտերի հան– Քախորշերում աշխատանքների լրիվ մեքենայացման համար շարժական ամ– րակապի բազայի վրա «ԿՄ–87» սար– քավորման համալիրների ստեղծման U արմատավորման համար (հեղինակա– կից)․ Գաբրիելյան նիկոլայ Կոաոանդի– նի՝ միահալվածքների տեխնոլոգիայի, սարքավորման մշակմանը և հատուկ ֆիզիկական հատկություններով համա– ձուլվածքներից շատ բարակ ժապավեն– ների արդ․ արտադրության կազմակերպ– մանը մասնակցելու համար (հեղինա– կակից)․ Եղիազարով Աշոտ Արամի՝ պը– ղընձահալման կտրուկ ավելացման տեխ– նոլոգիական առաջավոր պրոցեսներ մը– շակելու և ներդնելու համար (հեղինա– կակից)․ Ծ ա տ ու ր ո վ Գեորգի Սարգսի, Մ և լ ի ք–Շ ա հնադարով Ալեքսան– դըր Միքայելի՝ նավթարդյունահանու– թյան ավտոմատացման համակարգերի ն միջոցների համալիր ստեղծելու և լայ– նորեն ներդնելու համար (հեղինակակից)․ Միրզա բեկով Անդրեյ Դարի՝ վա– լինային Փոխադրիչային ՌՆԹ–ի առաջ– նային կառուցվածքն ուսումնասիրելու U բացահայտելու համար (հեղինակակից)․ Խ ա ն ջ յ ա ն Գրիգոր Սեպուհի՝ Պ․ Սևակի «Անլռելի զանգակատուն» գրքի պատկերազարդման և ձևավորման հա– մար․ Բուոնազյան Ավետիք Իգնատի՝ բժշկագիտական աշխատությունների հա– մար։ 1970 Սարգսյան Արտեմ Սարգսի՝ էոմո– նոսովի հոսանքի U արևադարձային ատլանտիկայի սահմանամերձ հոսանք– ների համակարգի Փորձարարական և տեսական հետազոտությունների հա– մար (հեղինակակից)․ Ա 2 մ յ ա ն Լեոնիդ Մոյիսեյի, Օսկան– յ ա ն Մամիկոն Մանուկի՝ նավթի նախ– նական վերամշակման տարեկան 6 մլն տոննա կարողությամբ բարձրարտադրո– ղական տեղակայանքի ստեղծման և արդ․ ներդրման համար (հեղինակակից)․ Բոստանջյան 6ուրի Գրիգորիի՝ «Մինսկ» մակնիշի երկրորրդ սերնդի համապիտանի ԷՀՄ–ների ընտանիք ստեղծելու և սերիական արտադրությու– նը յուրացնելու համար (հեղինակակից)․ Մելիքսեթով Սերգեյ ՍտեՓանի՝ ապարների հանման մեքենայացման բարձրարտադրողական միջոցներ (ԿՍ տիպի) ստեղծելու համար (հեղինակա– կից)․ Գրիգորյանց Արտեմ Նիկոլայի՝ Բելոյարսկի Ի․ Վ, Կուրչատովի անվ․ ԱԷԿ ստեղծելու համար (հեղինակակից)։ 1971 Ավանեսով Ռուբեն Իվանի՝ բելո– ռուս․ լեզվաաշխարհագրության վերա– բերյալ աշխատանքների համար (հեղի– նակակից)․ Բ ա դ ա լ ո վ Գեորգի Պարսամի՝ «Բե– լոռուս ՄՏԶ–50» բազային մոդելի հիման վրա 1,4–2 տոննա քարշային Կարգի միասնականացված անվավոր, կիսաթըր– թուրավոր և թրթուրավոր տրակտորներ ստեղծելու և յուրացնելու համար (հեղի– նակակից)․ Սարգսյան Ջինաիդա Նիկոլայի՝ Օրշայի «Կրասնի բորեց» հաստոցաշի– նական գործարանում ճշգրիտ և գեր– ճշգրիտ հաստոցների ցուցադրման կոմպ– լեքսային մեքենայացված ցուցադրական արտադրություն ստեղծելու և յուրացնե– լու համար (հեղինակակից)․ Հովսեփյան Հրաչ Եսայու (աշխա– տանքի ղեկավար), Բունիաթյան Մնացական Ռուբենի, Էյլեզյան Խա– չիկ Կարապետի, Սարգսյան Ֆա– դեյ Տաճատի, Ս ա ղ ո յ ա ն Հրանտ Սամսոնի, Խաչատրյան Միքայել Արտավազդի, Ի շ Ի ն Վլադիմիր Սավելե– վիչ, Թումանյան Սարգիս Հմայակի, Ցակիրով Այրատ 4ագիզովիչ՝ «Նաիրի» ԷՏՄ–ների ընտանիքի մշակ– ման և ստեղծման համար․ Կարապետյան Գուրգեն Բեհբու– դի՝ հորատման կոմպլեքսային տեղակա– յանքների և հակաարտանետումային սարքավորման ստեղծման և յուրացման համար (աշխատանքի ղեկավար)․ Կասյան Վլադիմիր Խրիսանի՝ խո– ղովակի արտադրության ավտոմատաց– ման և ինտենսիվացման նպատակով մեքենաների մեխանիզմներ ու սարքեր մշակելու և ներդնելու համար (հեղինա– կակից)․ Շախպա զով ՔրիստաՓոր Սերգե– յի՝ ծածկված էլեկտրոդներով զոդման և դրանց արտադրության ժամանակ աշ– խատանքի պայմանների արմատական բարելավման և արտադրողականության բարձրացման համար (հեղինակակից)․ Անտոնյան Տիգրան Սարգսի՝ ուղ– ղորդված զանգվածային պայթեցումնե– րով Վախշ գետի (Տաջիկ․ ՍՍՀ) վրա կառուցված Բայպազինի հիդրոհանգույցի քարալիցքային ամբարտակի կառուցման համար (հեղինակակից)․ Տ ա թ և յ ա ն Գրիգոր Շավարշի՝ ավիա– ցիոն տեխնիկայի ասպարեզում կա– տարած աշխատանքների համար․ Մարգուլովա (Մարգուլյանց) Թե– րեզա ՔրիստաՓորի՝ «Ատոմային էլեկտ– րակայանները» (1978, ռուս․) գրքի հա– մար․ Խաչատրյան Արամ Եղիայի՝ կոն– ցերտ–ռապսոդիաների (ջութակի և նվա– գախմբի համար, թավջութակի և նվա– գախմբի համար, դաշնամուրի և նվա– գախմբի համար) եռերգության համար։ 1972 Քարամյան Սարգիս Արշավիրի՝ միաբյուրեղների միջուկային ռեակցիա– ներում ստվերների էֆեկտի հայտնա– դործման և հետազոտման համար (հե– ղինակակից)․ Բաղդասարով (Բաղդասարյան) Խաչատուր Սահակի՝ ֆիզիկայի բնա– գավառում կատարած հետազոտություն– ների համար։ 1973 Սարկիսով Հարություն Քրիս– տաՓորի՝ խոշոր եղջերավոր անասուն– ների խուզող որքինի դեմ «ՏՖ–130» բարձրարդյունավետ պրոֆիլակտիկ պրե– պարատ (պատվաստանյութ) ստեղծելու, դրա արտադրության տեխնոլոգիան մը– շակելու, արդյունաբերական թողարկու– մը յուրացնելու և անասնաբուժական պրակտիկայում արմատավորելու հա– մար։ 1974 Կարապետյան Գարեգին Հով– հաննեսի՝ նեոդիմե ապակու հիմքի վրա օպտիկական քվանտային գեներատոր– ների մշակման և դրանց սերիական արտադրության համար (հեղինակակից)․ Նաջարյան Կոնստանտին Արսենի՝ «Չերնոմորեց» և «Բոգատիր» ինքնագը– նաց լողացող ամբարձիչների ընտանի– քի բազայի Վրա հայրենական ծովային լողացող ծանր ամբարձաշինություն ստեղծելու համար (հեղինակակից)․ Ռ և ի զով Բորիս Գեորգիի (Ռեիզյանց Բաղդասար Գևորգի)՝ ռոմանտիզմի խըն– դիրներին նվիրված աշխատանքների 2աՐՔի համար․ Վիրաբյան Հակոբ Հովհաննեսի՝ տեխնոլոգիական պրոցեսների կառա– վարման ավտոմատացված համակարգեր ստեղծելու «Ցենտր» պնևմատիկ միջոց– ների ագրեգատային ֆունկցիոնալ– ապարատուրային կոմպլեքսի նախագըծ– ման և ներդրման համար (հեղինակա– կից)* Տ հ ր–Հ ա Կ ո բ յ ա ն Գուրգեն Մկրտչի, Հովհաննիսյան Ցուրի Ցոլակի՝ միշուէային կայունության ԱահմանաԳը– ծում ատոմային միջուկների սինթեզի և դրանց հատկությունների ուսումնասի– րությանը նվիրված աշխատությունների շարքի համար (հեղինակակիցներ)․ Խ ա չ ա տ ու ր ո վ Հրաչ Հակոբի՝ Մե– դեո սպորտային համալիր (Ալմա Աթա) ստեղծելու համար (հեղինակակից)․ Ման ու չարով Անդրեյ Արսենի՝ տեխնիկայի բնագավառում կատարած աշխատանքների համար․ Ադամով Լևոն Տիգրանի՝ Տաշքենդ ՔաԴաՔի կենտրոնի ճարտարապետության (1966–1974) համար (հեղինակակից)․ Գրիգոր յան Աբրահամ ՀովաԱա– Փի՝ աշխատանքային ակնառու նվաճում– ների, տեխնիկական, բանջարաբոստա– նային բույսեր և կարտոֆիլ մշակելիս կոմպլեքսային մեքենայացումը յուրաց– նելու, արմատավորելու և կայուն բարձր բերք ստանալու համար․ Չեքիջյան Հովհաննես Հարությու– նի՝ 1971–73-ի համերգային ծրագրե– րի համար։ 1976 Ասլիբեկյան Ֆելիքս Սուրենի՝ 1Կ282 և 1283 մոդելների խառատային բազմաիլ ուղղաձիգ կիսաավտոմատների մշակման, սերիական արտադրության յուրացման և ՍՍՀՄ ժողտնտեսության մեջ դրանց լայն արմատավորման հա– մար (հեղինակակից)․