Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 13.djvu/674

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


վերականգնիչ վիրաբուժության մեթոդնե– րի մշակման համար (հեղինակակից)․ Հար ու թյ ու նով Ռաֆայել Նժդեհի՝ սորուն բեռների փոխադրման ինքնաթափ ձագարաձև վագոնների ընտանիքի մշակման, ստեղծման և ներդրման հա– մար (հեղինակակից)․ Սարգսյան Ֆադեյ Տաճատի՝ հաշ– վողական տեխնիկայի բնագավառում կատարած աշխատանքների համար․ Մ ա ր ու թ ո վ Ռոբերտ Հովհաննեսի՝ նավաշինության մեշ, ծովային նավա– տորմի ձեռնարկություններում U ժող․ տնտեսության այլ ճյուղերում աշխա– տանքների մեքենայացման առաջադիմա– կան մեթոդներն ապահովող դարպասա– յին ամբարձիչների կոնստրուկցիաների մշակման, սերիական արտադրության յուրացման և շահագործման մեջ դրանց ներդրման համար (հեղինակակից)․ Մելքումով Գեորգի Աշոտի՝ բազ– մակոորդինատային էլեկտրահաղորդակ– ների արտադրության նոր սկզբունքնե– րի, կոնստրուկցիաների, արտադրության տեխնոլոգիայի մշակման ն դրանց հիման վրա գերճշգրիտ գործիքային սարքա– վորումների նոր սերնդի ստեղծման հա– մար (հեղինակակից)․ Ղափլանյան Հրաչյա Նիկիտի* Ս աֆրոնով Եվգենի Իվանովիչ» Աբրահամյան Խորեն Բաբկենի՛ Մանուկյան Մամիկոն Հակոբի* Նազարեթյան Խաչիկ Հակոբի․ Հովհաննիսյան նյուսյա Իվանի՝ Երեանի Գ․ Սունդուկյանի անվ․ դրամա– տիկական թատրոնում բեմադրված «Կո– րիոլան» ներկայացման համար․ Սիմոնով Եվգենի Ռուբենի՝ Մոսկ– վայի Եվգ․ Վախթանգովի անվ․ պետ․ ակադեմիական թատրոնում վերջին տարիների ռեժիսորական աշխատանք– ների համար․ Գրիգորյանց Ալեքսանդր Գրիգո– րի՝ Մոսկվայի Ի․ Ա․ Լիխաչովի անվ․ ավտոգործարանում գիտության և տեխ– նիկայի նորագույն նվաճումներն արագ ներդնելու հիման վրա արտադրության տեխնոլոգիայի արմատական կատարե– լագործման համար (հեղինակակից)․ Չ ա տ ի կ յ ա և Աշուո Մկրաչի՝ աշխա– տանքում ձեռք բերած ակնառու նվա– ճումների, անասնապահության բարձրո– րակ արտադրանքի արտադրության ավելացման, առաջավոր տեխնոլոգիայի կիրառման, ներքին ռեզերվների որոն– ման և օգտագործման համար։ 1982 Ստեփանյանց Վիկտոր Արկադիի՝ Արեգակնային համակարգի ներքին մո– լորակների շարժման միասնական ռել– յատիվիստական տեսության ստեղծման աշխատանքների շարքի համար (հեղի– նակակից)․ Պետրոսյան նեոնիդ Գրիգորի՝ նավթի ու գազի հանքավայրերի որոն– ման, հետախուզման ու շահագործման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար լայնաշերտ ակուստիկ և նեյտրո– նային կարոտաժի բարձր ինֆորմատիվ իմպուլսային մեթոդների ստեղծման և արմատավորման համար․ Գրիգորյան 9 Ռեբեկա Իսահակի՝ գորշ վարդագույն և սպիտակ երանգի կարակուլատու ցեղի նոր տիպի ոչխար– ների, Բուխարայի U Սուրխանդարյայի սուրայի ստեղծման և արտադրության մեջ ներդրման համար (հեղինակակից)․ Ստեպանով Գեորգի Աղասու՝ մատ– ների և դաստակի տրավմատիկ ան– դամահատման ժամանակ շտապ միկրո– վիրահատությունների մշակման համար (հեղինակակից)․ Թութե լյան Գարեգին Հովհաննեսի՝ առաջադիմական տեխնոլոգիայի միավո– րային մեծ կարողություն ունեցող հայրե– նական սարքավորումների բազայի վրա Շատլիկի (Թուրքմեն․ ՍՍՀ) խոշոր գա– զարդյունահանման համալիրի արագ ստեղծումն ապահովող գիտատեխ․ լու– ծումներ մշակելու և ներդնելու համար․ Թումանյան Ցուրի Բոգդանի՝ Ալմա Աթա քաղաքում Նոր հրապարակի շենքե– րի համալիրի ճարտարապետության հա– մար (հեղինակակից)․ Հարությունյան Լյովա Նահա– պետի՝ աշխատանքում ձեռք բերած ակ– նառու նվաճումների, արտադրության բարձրարդյունավետության ն աշխատան– քի որակի, նյութերի խնայողական ծախսման, շինարարության առաջադի– մական մեթոդների արմատավորման գործում ներդրած անձնական մեծ ավան– դի համար․ Ա ւ Վ,ա ն ջ յ ա ն Ասյա Դանիելի՝ աշ– խատանքում ձեռք բերած ակնառու նվա– ճումների, ստեղծագործական նախաձեռ– նության և ակտիվության, գյուղատնտ․ մթերքների արտադրության ավելացման U դրանց վերամշակման որակի բարե– լավման գործում ներդրած անձնական մեծ ավանդի համար․ Մարտիրոսյան Աշոտ Արմենակի՝ աշխատանքում ձեռք բերած ակնառու նվաճումների, տեխնիկայի բարձրարդ– յունավետ օգտագործման, առաջադիմա– կան տեխնոլոգիայի ներդրման և բարձ– րորակ կերի արտադրության ավելացման համար։ 1983 Պողոսյանց Ելենա Երվանդի՝ մարդու քրոմոսոմը նորմայում և ախտա– բանության ժամանակ ուսումնասիրու– թյուններին նվիրված աշխատություննե– րի շարքի համար (հեղինակակից)․ Չավուշյան Ռաֆիկ Եղիշեի՝ Թուրքմ․ ՍՍՀ Դաուլետաբադ–Գոնմեգյան գազակոնդենսատային եզակի հանքա– վայրի հայտնադործման, հետազոտման, արագ ու բարձրարդյունավետ շահագործ– ման համար (հեղինակակից)․ Տ և ր–Խ ա չ ա տ ու ր ո վ Արկադի Համ– բարձումի՝ Ադրբ․ ՍՍՀ նավթավերամը– շակման արդյունաբերության արտադը– րանքի արտադրության արդյունավետու– թյունը բարձրացնելու նպատակով կա– ռավարման և ինֆորմացիոն համակարգ մշակելու U ներդնելու համար (հեղինա– կակից)․ Մելքոնով Սեմյոն Ստեփանի՝ տեխ․ առաջադիմական լուծումներ մշա– կելու և ներդնելու համար (հեղինակա– կից)- Մարտիրոսյան Վլադիմիր Հով– հաննեսի՝ աշխատանքում ակնառու հա– ջողությունների, գյուղատնտ․ մթերք– ների արտադրության ն որակի բարե– լավման գործում անձնական խոշոր ներ– դրման համար․ Օ հ ա ն յ ա ն Հակոբ Վարդգեսի՝ աշ– խատանքում ակնառու հաջողություննե– րի, նավթի U Գազի արտադրության տեմպերն ավելացնելու, գյուղատնտե– սության արտադրանքի գործում անձ– նական մեծ ավանդ ներդնելու համար․ Մ խ ո J ա ն Բեգլար Մեսրոպի՝ աշխա– տանքում ակնառու նվաճումների, առա– ջավոր տեխնոլոգիա յուրացնելու և ներ– դնելու, տեխնիկայի բարձրարդյունավետ օգտագործման և բարձրորակ կերի ար– տադրությունն ավելացնելու համար․ Սարգսյան Թոմ Եսայու, Դ ա ս– պ ա ր J ա ն նեոն Խաչիկի, Մ կ ր ը տ– չյ ա ն ժփրայր Արտաշեսի՝ հաշվողական տեխնիկայում կատարած աշխատանքնե– րի համար։ 1984 Խաչկուրուզով Գեորգի Հակոբի՝ անհատական նյութերի և մթերքների այրման մասին տվյալների համակարգ ստեղծելու աշխատանքների շարքի հա– մար (հեղինակակից)- Մա մ իկոնով Հակոբ Գասպարի՝ ԷՀՄ–ների կիրառումով կազմակերպա– կան կառավարման համակարգերի տե– սական հիմունքներ մշակելու, այդ հա– մակարգերը լայնորեն ներդնելու հա– մար (հեղինակակից)․ Ավակիմով Ալբերտ Արամի՝ Բայ– կա!–Ամուրի երկաթուղային մայրուղու բարդ պայմաններում կամուրջների կա– ռուցման նոր մեթոդների համար (հեղի– նակակից)․ Կ ա L ու ն յա ն ց Գալուստ Հակոբի՝ սննդամթերքների նոր տեսակների ան– թափոն արտադրության տեխնոլոգիայի ստեղծման ն արդյունաբերության մեջ ներդնելու համար (հեղինակակից)․ Գրիգորյան Լարիսա Տիմոֆեյի՝ չորրորդ դասարանի «Ռուսաց լեզու» (15-րդ հրտ․, 1982) U 5–6-րդ դասարան– ների «Ռուսաց լեզու» (9-րդ հրտ․, 1982) դասագրքերի համար․ Մաթևոսյան Հրանա Իգնատի՝ «Երկրի ջիղը» գրքի համար․ Քալաշյան Պավել Հարությունի՝ աշխատանքում ակնառու նվաճումների, արտադրանքի աճի և արդյունավետու– թյան բարձրացման ռեզերվներ հետա– զոտ ել ու U օգտագործելու գործում անձ– նական մեծ ներդրում ունենալու համար (հեղինակակից)․ Ռամազյան Ֆրունզե Իշխանի՝ աշ– խատանքային ակնառու նվաճումների, մետալուրգիական ն հանքահանման սարքավորումների աշխատանքի արտա– դրողականությունը բարձրացնելու գոր– ծում անձնական մեծ ներդրում ունե– նալու համար․ Մ ա ր ի Կ J ա ն Վոլոդյա Սուրենի՝ աշ– խատանքային ակնառու նվաճումների, ստեղծագործական նախաձեռնության և ակտիվության, հացահատիկային կուլ– տուրաների բարձր U կայուն բերք ստա– նալու առաջադիմական տեխնոլոգիա կի– րառելու ն աշխատանքի արտադրողակա– նությունը բարձրացնելու համար․ Պետրոսյան Համայակ Պետրոսի՝ աշխատանքային ակնառու նվաճումների, գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահա– գործման ն վերանորոգման, ջրատնտե– սական ու գյուղատնտեսական շինա– րարության ժամանակ աշխատանքի բարձրարդյունավետության և որակի հա– մար․ Աղամիրզյան Ռուբեն Սերգեյի՝ Կիևի Լ․ Ուկրաինկայի անվ․ դրամատի– կական թատրոնում Ա․ Ն․ Տոլստոյի «Ի– վան Ահեղի մահը», «Ցար Ֆեոդոր Իվա– նովիչը», «Ցար Բորիսը» եռերգության բեմադրության համար։ 1985 Հ ա յ ր J ա ն Արսեն Պետրոսի, Պ ո– դոլյան Վլադիմիր Ցակովի՝ բժշկ․ աշխարհագրության տեսության և մեթոդ– ների մշակման և դրանք ժողտնտեսու– թյան մեջ ներդնելու համար (հեղինա– կակիցներ)․ Շահվերդով Վիկտոր Աբրահամի՝ «Իսկրա–226» ԷՀՄ–ի հիման վրա պրոբ– լեմային կողմնորոշման հաշվողական համալիրների ընտանիք ստեղծելու և ժող․ տնտեսության մեջ ներդնելու հա– մար (հեղինակակից)․ Առաքելյան Սերգեյ Կարապետի՝ Ուրենգոյ–Ուժգորոդ գազամուղի մեծ հուսալիության ստորջրյա անցուղիների նախագծման և շինարարության համար (հեղինաեակից)․