Էջ:Հանրամատչելի բժշկական հանրագիտարան (Popular medical encyclopedia).djvu/761

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է


- փառ - 68/2

Ատամնալիցք - 68

Ատամնակծվածք - 68

- ախտաբանական - 69/1

- ուղիղ - 69/1

- ֆիզիոլոգիական - 69/1

Ատամներ - 69

- աննկատելի - 71/2

- գերհամալրված - 71/2

- մնայուն - 71/1

Ատամների աղեղներ - 74/1

- էլիքսիրներ - 72/2

- խոզանակներ - 72/2

- մածուկներ ֊ 72/2

- ներդրուկներ - 73/3

Ատամների ծկթում - 70/3

Ատամների հեռացում - 72/1

Ատամների մաշվածություն - 72/2

Ատամների ոսկրափուտ - 72, 72/1

Ատամների պրոթեզներ - 73

- - հանովի - 74/1

- - չհանվող - 73/3

- - կամրջակային - 74/1

Ատոմային զենք, տես Միջուկային զենք

Արագախոսություն - 293/3

Արագածոտն, առողջավայր - 62/3

Արախնոիդիտ, տես Ոստայնաբորբ

Արականացում - 526/1

Արատաբանոլթյուն - 280/2

Արաքիդոնային թթու - 439/2

Արբունքի շրջան - 616/2

Արգանդ - 74

Արգանդամիզ - 74/2

Արգանդամկան - 74/2

Արգանդային արյունահոսություն - 74

Արգանդափողեր - 75, 433/1

Արգանդի արտանկում - 75

Արգանդի թեքում - 620/1

Արգանդի իջեցում - 75/2

Արգանդի հավելումների բորբոքում - 75

Արգանդի մկանալորձենաբորբ - 76

Արգանդի վզիկ - 74/3

Արգանդի վզիկի լորձենախախտ - 76

Արգելակում - 76, 100/1

- անդրսահմանային - 100/1

- պաշտպանական - 77/1, 100/1

Արևահարություն ֊ 587/2

Արևային հյուսակի բորբոքում - 670/2

Արևայրուկ - 77

Արզնի, առողջավայր - 61/1

Արթրիտ, տես Հոդաբորբ

Արթրոզ, տես Հոդախտ

Արհեստական երիկամ - 77

Արհեստական կերակրում - 361/3

Արհեստական շնչառություն - 78, 591/3. 674/1

Արհեստական ռիթմավար - 629/3

Արհեստական սնուցում - 79

- - արտաաղիքային - 79/1

- - զոնդաղիքային - 79/1

«Արմենիկում» - 432/2

Արյան խմբեր - 79

Արյան կորուստ - 87/2

Արյան ձևավոր տարրեր - 83/3

Արյան ճնշում - 80, 626/2

- երակային - 81/1

- զարկերակային - 80/3

- մազանոթային - 80/3

Արյան ճնշումն իջեցնող դեղանյութեր - 81

Արյան մեծ շրջանառություն - 624/1

Արյան շրջանառություն - 623/2, 624/1

- կոլատերալ - 209/1

- համակողմային - 209/1

Արյան շրջանառություն արհեստական - 81, 687/1

Արյան պլազմա - 83/2

Արյան վարակում - 82

- հետծննդյան - 82/1

- նորածինների - 82/1

Արյան փոխարինիչներ - 83/1

Արյան փոխներարկում - 82

Արյան փոքր շրջանառություն - 623/2

Արյուն, արյունաստեղծ համակարգ - 83, 469/2

Արյունաակնային պատնեշ - 575/1

Արյունաբանություն - 86

Արյունազեղում - 86

- գլխուղեղում - 312/2, 535/3

Արյունախխում - 86

Արյունակլանում - 86

Արյունահոսական նախատրամադրվածություն - 86

Արյունահոսության դադարեցում - 88/1, 2, 3

Արյունահոսություն - 87

- արգանդային - 74/3

- արտաքին - 87/2

- գաղտնի - 87/2

- դիսֆունկցիոնալ - 75/1

- երակային - 87/3

- զարկերակային - 87/3

- ներհյուսվածքային - 87/2

- ներքին - 88/1

- վնասվածքային - 87/1, 675/3, 695/2

- քթային - 733/1

Արյունամիզություն - 503/1, 504/1

Արյունային ուռուցք - 89, 87/2

Արյունաստեղծ օրգաններ - 85/1

Արյունաստեղծում - 85/1

Արյունատար անոթներ - 623/2

Արյունաուղեղային պատնեշ - 574/3

Արյունխմիկ դեղատու - 172/3

Արջընկույզ սովորական - 238/3

Արտաակնություն - 297/1

Արտաաղիքային սնուցում - 79/1

Արտադրական մարմնամարզություն - 89, 482/1

Արտաընկալիչներ - 210/3

Արտաթորանք, տես Կղանք

Արտաթույներ - 95/1.704/3

Արտահերթ կծկում սրտի - 629/2

Արտահիվանդանոցային բուժօգնություն - 557/1

Արտանետված գազեր - 90

Արտաշնչում - 549/1

Արտարգանդային հղիություն - 91

Արտաքին սաղմնային թերթիկ - 470/2

Արտաքիրտ - 135/3

Արտերոգրաֆիա - 600/1

«Արտույտներ» - 324/2

Արցունք - 52/2, 91/2

Արցունքագեղձ - 52/2

Արցունքահոսություն - 91

Արցունքային խողովակներ - 52/2

- կետեր - 52/2

Արցունքապարկ - 52/3

Արցունքապարկի բորբոքում - 91

Ացետիլխոլին ֊ 507/2

Ացիդոզ, տես Թթվագարություն

Աուդիոլոգիա - 735/2

Աուդիոմետր, տես Լսաչափ

Աուտոինտոքսիկացիա, տես Ինքնաթունավորում

Աուտոպլաստիկա, տես Ինքնապատվաստում

Աուտոսոմներ - 609/1

Աուտոտրանսպլանտացիա, տես Ինքնափոխպատվաստում

Աուտոտրենինգ, տես Ինքնամարզում

Աուտոֆոնիա - 25/2

Աուրիկուլոթերապիա, տես Ականջաբուժություն

Աքսոն - 157/2

Աֆազիա - 293/3

Աֆեկտիվ խանգարումներ - 418/1

Աֆթեր - 91, 101/2

Աֆոնիա, տես Անձայնություն

Բ

Բադմինթոն, տես Փետրագնդակ

Բազեդովյան հիվանդություն, տես Խպիպ տարածուն թունավոր

Բազկոսկր - 473/3

Բազմահոդաբորբ - 601/2

Բազմամատություն - 257/1

Բազմանյարդաբորբ - 92

- թունային - 92/1 .

Բազմաշաքարներ - 21/1

Բազմավակցինա - 665/2

Բաժակներ բժշկական - 92

Բալանիտ, տես Ծեփուկաբորբ

Բալանոպոստիտ, տես Թլիպածեփուկաբորբ

Բալնեոթերապիա - 92, 376/3

Բակտերիաբանական զենք - 128/3

Բակտերիաբանություն - 93

Բակտերիակրություն - 668/1

Բակտերիայի բջջային պատ - 95/1

Բակտերիաներ - 93

- լիզոգեն - 690/3

- պայմանական ախտածին - 93/3

Բակտերիոֆագ - 96, 688/3, 690/3. 691/2

Բաղնիք - 96

- ռուսական - 96/2

- սաունա - 96/3

- ֆիննական - 96/2

Բամբակ - 684/3

Բանգի - 238/3

Բանդաժ - 97, 442/3

- բուժիչ - 97/2

- կանխարգելիչ - 97/1

- հետծննդյան - 97/1 761

- ճողվածքային - 97/2

- նախածննդյան - 97/2

Բանկ հյուսվածքների - 98

Բանջարեղեն - 97, 640/1

- պահպանումը - 641/2

Բասկետբոլ - 97

Բարակ աղիքներ - 484/1

Բարակաղեդիտում - 223/1

Բարակ աղիքների բորբոքում - 656/3

Բարդություն (հիվանդության) - 409/1

Բարթոլինիտ, տես Ամոթույքագեղձաբորբ

Բարթոլինյան գեղձ, տես Ամոթույքագեղձ

Բարձիկաբորբ - 98

Բարձրագույն նյարդային գործունեություն - 98

Բարձունքային հիվանդություն, տես Լեռնային հիվանդություն

Բարոթերապիա, տես Ճնշաբուժություն

Բացիլներ - 93/3

ԲԵդնարի աֆթեր - 91/3

Բեխտերևի հիվանդություն - 560/2

Բեկակալներ - 47/1

Բեղմնավորում - 411/2, 609/2

Բեռնաթափման օրեր - 140/3, 438/1, 639/2

Բեռնետի ռիկետսիաներ - 736/2

Բևի պլեքս - 682/1

Բերան, տես Բերանի խոռոչ

Բերանաբորբ - 101

- աֆթոզ - 101/2

- դեղորայքային - 101/2

- լորձենաբորբային - 101/2

- խոցամեռուկային - 101/2

- կանդիդոզային - 101/2, 103/1

- վնասվածքային - 101/3

Բերանի խոռոչ - 102, 483/1

Բերանի հոտ - 103

Բերի-բերի - 679, աղ.

Բժիշկ - 103

«Բժիշկներ առանց սահմանի» - 112/2

Բժշկաաշխատանքային փորձաքննության հանձնաժողով - 103

Բժշկագենետիկական խորհրդատվություն - 103, 150/1

Բժշկագիտություն - 104

Բժշկախորհրդատվական հանձնաժողով - 118

Բժշկական ապահովագրական համակարգ - 648/1

Բժշկական գաղտնիք - 118

Բժշկական զննում - 118

- - կանխարգելիչ - 119/1

- - նախնական - 118/2

- - պարբերական - 118/3

- - ուսանողների - 119/3

Բժշկական կրթություն - 119

Բժշկական համալսարաններ - 119/3

Բժշկական հսկողություն ֆիզկուլտուրայում եվ սպորտում - 119, 481/3