Էջ:Mikael Nalbandian, vol. 3.djvu/52

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


и достатку каждого и всем тем под Самодержавным Нашим Скипетром и защитою законов наслаждаться. Все сии преимущества жа¬ луя Мы торжественно и потом¬ ственно всему обществу на веч¬ ные времена, для вящей силы своеручно подписали и Госу¬ дарственною Нашею печатью укрепить повелели. Дана в Престольном Нашем граде Санктпетербурге лета от Рож¬ дества Христова 1779 Ноября 14 дня, Государствования На¬ шего осьмого на десять года. На подлинной подписано собствен¬ ною Ея императорского величества рукою тако: ЕКАТЕРИНА Контросигнировал Вице-Канцлер Граф ИВАН ОСТ ЕР МАИ УКАЗ НАШЕМУ СЕНАТУ Права и преимущества На¬ хичеванскому Армянскому об¬ ществу, Пашею Любезнейшею Родительницею, блаженной па¬ мяти, Императрицею Екате- դուրս և նորա մեջ, և նորա առա¬ վել օգտի համար թույլ է տրվում կառուցանել ձեր հատուկ ծախքով վաճառական ծովագնաց նավեր, հիմնարկել հարկավոր և օգտա¬ կար ֆաբրիկայք, գործատներ ե պտղաբեր այգիներ, որոնց հառա¬ ջանա լուց հետո կարող եք ամե¬ նայն տեսակ խաղողի գինիք վա¬ ճառել փոքրիկ չափերով ձեր բնա¬ կություն հաստատած տեղերում, բայց դեպի Ռուսսիայի ներքին քաղաքներ դուրս հանելով, կարող էիք տակառներով վաճառել. թույլ տրված է ամենայն մարդու պատ¬ րաստել ֆրանսիական արաղ, բայց ոչ դուրս տանել Ռուսսիայի ներս, մի խոսքով ամենայն տե¬ սակ վաստ ակասիրությունք տա¬ րածել ամեն մինի կամքի և կա¬ րողության համեմատ, և այս բո¬ լորը ունիք վայելելու Մեր ինքնա¬ կալ դայիսոնի և օրենքն երի հո¬ վանավորության տակ։ Այս բոլոր առանձնաշնորհու֊ թյունքը տալով Մեք հանդիսա- բար և ժառանգաբար բոլոր հա¬ սարակությանը մշտնջենավոր ժամանակով, առավել հաստա¬ տության համար Մեր հատուկ ձեռքով ստորագրեցինք և Մեր Տե¬ րութենական կնքովը հրամայե¬ ցինք ամրացնել։ Տված է Մեր Սանկտպ ետերբուրգ Մայրաքա- ղաքում, քրիստոսի Ծննգից 1779 տարումը, նոյեմբերի 1Հ-ին, բայց Ь2