Էջ:Mikael Nalbandian, vol. 3.djvu/55

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


вали за благо утвердить, и на¬ всегда удостоверить; яко же сим утверждаем и удостоверя¬ ем во всей их силе и неприкос¬ новенности; во уверение чего и сию Нашу подтвердительную жалованную грамоту, собст¬ венною рукою подписали, и укрепить ее Государственною печатью повелели. Дана в Санктпетербурге тысяча во¬ семь сот второго года Декабря двадесять первого дня, Госу- дарствования Нашего лето второе. На подлинной собствен¬ ною Его Императорского Ве¬ личества рукою подписано тако: АЛЕКСАНДР Г осударственныый Канцлер Граф Александр Воронцов դույն ողորմությամբ ընդունելով այդ խնդիրը, և ցույց տալու հա• մար Մեր մշտական բարեհաճու¬ թյունը դեպի Նախիջևանի Հայոց հասարակության անհողդողդ հա֊ վատարմոլթյունը և ջերմեռանդու¬ թյունը, որ սեփականված էին այդ հասարակության և մինչև այժմ պահպանվում էին անփոփոխ, որ¬ քան ժամանակ դոքա համաձայն են թագավորության ընդհանուր օրինադրութենների հետ, թարի ճանաչեցինք հաստատել, և մըշ- տընջենավոր ժամանակով հավա¬ տարմացնել* որպես և այս Հրո¬ վարտակով հաստատում ենք, և հավատարմացնում ենք այդ իրա„ վունքների և առանձնաշնորհ ու- թենների զորությունը և անձեռ- նամերձ լինելը. որի հավատար¬ մության համար Մեր այս վերըս- տին շնորհած պարգևաթուղթը սե¬ փական ձեռքով ստորագրեցինք, և ամրացնել նորան թագավորական կնքով հրամայեցինք։ Տրված է Ս անկտպետերբուրդ քաղաքում հազար ութն հարյուր երկու թվա¬ կանին դեկտեմբերի քսան և մի երրորդ օրում, Մեր Թագավորու¬ թյան երկրորդ տարումը։ Բնագրի վերա նորին Կայսերա¬ կան Մ եծության սեփական ձեռ¬ քով ստորագրված է այսպես, «ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ»: Թագավորական Կանցլեր Կոմա Ալեքսանդր ՎՈՐՈՆՑՈՎ S3