Էջ:Petros Duryan, Collected works, vol. 2 (Պետրոս Դուրյան, Երկերի ժողովածու, հատոր 2-րդ).djvu/556

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Սխալ առաջացավ էջը սրբագրելիս

'&»&ГЯЛ

ЧЬ (է"էք՚Կ)—»4՚ւ(Կ) i. ալիք, կահակ X. •պիաա- И ^-1*c —"ՍՈ խաաաքնադ, ։ր“§*>"4 ։ЦЬРЦ—<պեխաաե Օկհուտրկււ (ա*՝)—աղեր» մա» աուքող, խնգրազ քԼպիաք — աղիքն եր ավէ լարեր»վ •ЧШ—<ք"*1ւԽ Գ*էե1՛ mfhe (гчГ-ь) "Կ !Ыв|~ խ Ш ղրնկեր tu^nfinr—այն տեղ, այն Համ Ш- նակ В)Ц1|(—իսկույն, անմ իքապե» հ*0 "kvbx «V֊ էաՀ—ավեքի Քան, ի վեր Օ1£գրա(կօ ւթյտւէ—ա*աջն0ւթյ вЛ m*4fb MfatS նմ—հնաբ չաննմ UUiakf, աԱկտՎ- կարոտով, տենչանքով, փափագով Ш&шЬг^ВР—ինքնակամ It^aipa նմ—շեմ կաոկա+mJ, »ա֊ թակ այո չանեմ №«pi— կոպիտ, անրարնհամ « pn,f, դաժան էԱտտր—նաւրբ ItSaf — ոշ մեկր չանեքոպ Haji—այն H&aip—թեաաակ HjUttpBir-֊ոաքի աակ (ատէ), k"hkmmhi lUftpb ք«1^լ—ներկա գո&վեյ ИярЬ|֊֊աոիթ գաոնայ, պատճաոեչ Դյողի—յնքոէհ Դ»կթ]ե—մարոդ քապաւէ Հան-֊տե՚ո ման րնեէ &«պ«ր—վահան 1«տ—աչստեզէ jaua^l—այո աշ- խարհասէ 1ммЬг-*а<« այաաեպ —աոագավաո —է/էաէվարձ Դրդթնասնւ—գթաէ, կ»,նկ,եէ ИгааЦ—արաաավորհլ — 566 —