Էջ:The educational law, Ashot Yessayan.djvu/185

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է


հանցագործություն կատարելու համար:

3. Պետական ուսումնական հաստատությունում ուսուցչի թափուր տեղ առաջանալու դեպքում այն համալրվում է մրցութային հիմունքներով՝ համաձայն կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած մրցույթի օրինակելի կարգի և ուսումնական հաստատության կանոնադրության, բացառությամբ նպատակային ուղեգրով մասնագիտական կրթություն ստացած թեկնածուի առկայության դեպքերի:

Այս հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետը, մեր կարծիքով, գործնական տեսանկյունից խոցելի է, քանի որ կան երեխաների հանդեպ կատարված այնպիսի հանցագործություններ, որոնց համար դատվածությունն անգամ մարված լինելու պարագայում անբարո է այդպիսի անձին նորից թույլատրել մտնելու լսարան կամ դասարան:

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 27-ը սահմանում է մանկավարժական աշխատողների իրավունքներն ու պարտականությունները.

1. Մանկավարժական աշխատողն իրավունք ունի՝

1) մասնակցել ուսումնական հաստատության կառավարմանը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված կարգով.

2) ընտրել և ընտրվել համապատասխան պաշտոններում և կառավարման համապատասխան մարմիններում.

3) մասնակցել ուսումնական հաստատության գործունեությանը վերաբերող հարցերի քննարկմանը և լուծմանը.

4) բողոքարկել ուսումնական հաստատության ղեկավար մարմինների հրամանները, որոշումները և կարգադրությունները՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով.

5) առաջարկներ ներկայացնել առարկայական չափորոշիչների, ծրագրերի, դասագրքերի բարելավման վերաբերյալ.

6) օգտվել ուսումնական հաստատության գրադարանի, տեղեկատվական պահոցների ծառայություններից՝ ուսումնական հաստատության կանոնադրությանը համապատասխան.

7) ընտրել և կիրառել դասավանդման այնպիսի մեթոդներ և միջոցներ, որոնք ապահովում են ուսումնական գործընթացի բարձր որակ՝ իր ընտրությամբ օգտագործելով կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի երաշխավորած դասագրքեր և ուսուցողական նյութեր, ձեռնարկներ և սովորողների գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների գնահատման մեթոդներ.

8) պաշտպանված լինել սովորողների, մանկավարժական և այլ աշխատողների այնպիսի գործողություններից, որոնք նսեմացնում են իր մասնագիտական վարկանիշն ու արժանապատվությունը.

9) ունենալ կազմակերպական և նյութատեխնիկական պայմաններ մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու համար.

10) իր շահերի պաշտպանության նպատակով ստեղծել կազմակերպություններ, արհմիություններ կամ անդամակցելու դրանց՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով.

11) հանրակրթության պետական չափորոշիչին համապատասխան՝ մշակել և իրականացնել դասապլաններ, թեմատիկ միավորներ.

12) մասնակցել վերապատրաստումների, գիտաժողովների, քննարկումների և լսումների.

13) դիմել արտահերթ ատեստավորվելու կամ որակավորման համապատասխան տարակարգ ստանալու նպատակով.

14) օգտվել օրենքներով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ իրեն վերապահված իրավունքներից, լիազորություններից և խրախուսման ձևերից:

2. Մանկավարժական աշխատողը պարտավոր է՝

1) հարգել և պաշտպանել սովորողի իրավունքներն ու ազատությունները, պատիվն ու արժանապատվությունը.

2) նպաստել երեխայի կրթության իրավունքի իրացմանը՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուրի կրթական կարիքների առանձնահատկությունները.