Հեղինակ:Ղևոնդ Ալիշան

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Ղևոնդ Ալիշան
Ղևոնդ Ալիշան

Հեղինակներ Ա

Ղևոնդ Ալիշան

(1820 - 1901)Այս հեղինակի գործերը հանրային սեփականություն են համարվում այն երկրներում, որտեղ հեղինակային իրավունքի տևողությունը ներառում է հեղինակի կյանքը գումարած 70 տարի կամ ավելի քիչ։
Հեղինակի գործերի թարգմանությունները, ադապտացիաները, մշակումները հանրային սեփականություն չեն, եթե թարգմանչի, ադապտացնողի ու մշակողի մահից չի անցել 70 տարի:

Գործեր

 • Պլպուլն Ավարայրի
 • Հրազդան (Ղևոնդ Ալիշան)
 • Հայ հանճար
 • Բազմավէպ (1847-60) (Նահապետ ստորագրութեամբ)
 • Յուշիկք հայրենեաց Հայոց (Առցանց)
 • Հայց երգք ռամկականք (1852) (Առցանց)
 • Շնորհալի ևւ պարագայ իւր (1852) (Առցանց)
 • Տեղագիր հայոց մեծաց (1855)
 • Շնորհալի ևւ պարագայ իւր (1873) (Առցանց)
 • Վարք և վկայաբանութիւնք սրբոց, Ա հատոր (1874) (Առցանց)
 • Վարք և վկայաբանութիւնք սրբոց, Բ հատոր (1874) (Առցանց)
 • Նմանութիւն սրբոյն Ալոզիոսի գոնզակայ պաշտպանի մանկանց (1877) (Առցանց)
 • Հայկական աշխարհագիտութիւն։ յարաբերութեամբ աշխարհագրական համազգային երրորդ ժողովոյն և հանդիսին որ ի Վենետիկ (1881) (Առցանց)
 • Շիրակ (1881)
 • Սիսուան (1885)
 • Այրարատ (1890)
 • Սիսական (1893)
 • Հայբուսակ կամ հայկական բուսաբառութիւն (1895)
 • Հայ-Վենետ կամ յարընչութիւնք հայոց և վենետաց (1896) (Առցանց)
 • Հայապատում՝ Պատմութիւն հայոց, Ա հատոր (1901) (Առցանց)
 • Հայապատում՝ Պատմութիւն հայոց, Բ և Գ հատորներ (1901) (Առցանց)
 • Արշալոյս քրիստոնէութեան հայոց (1901) (Առցանց)
 • Հայաստան յառաջ քան զլինելն Հայաստան (1904) (Առցանց)
 • Հայապատում՝ Պատմութիւն հայոց (1901) (Առցանց)
 • Հին յաւատք կամ հեթանոսական կրօնք հայոց (1910) (Առցանց)